BANK NORWEGIAN

Min belopp5 000 kr
Max belopp600 000 kr
Min löptid1 år
Max löptid15 år
Min årsränta4.99%
Max prsränta22.99%
Min eff. Ränta7.2%
Max eff. Ränta29.27%
Ålder23-70 år
Upp.avgft399 kr
Räntefria lånNej
Godkänner anmärkningarNej
BANK NORWEGIAN LÅN 5000-600.000 kr
bank norwegian

Samla lån hos Bank Norwegian

Samla dyra lån och och krediter via Bank Norwegian och du kan sänka dina månadskostnader rejält och få pengar till annat. 

Liknande långivare som också samlar lån är Lendo

Allmänna villkor november 2019, Bank Norwegian AS

1) Inledning

Långivare är Bank Norwegian AS (991 455 671), nedan kallat Bank Norwegian. Låntagare är den eller de låntagare (huvudlåntagare och medlåntagare) som ansökt och beviljats lån. Vid fler än en låntagare svarar var och en solidariskt för hela skulden oavsett vem som utnyttjat lånet.

Bank Norwegians huvudaktivitet är bank- och finansieringsverksamhet, som godkänts av Finansdepartementet enligt bank- och finanslagstiftningen i Norge. Tillsynsmyndighet för Bank Norwegians verksamhet är Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Norge. Bank Norwegian finns registrerat i norska Brønnøysundregisteret. Bank Norwegian ger ut lån utan säkerhet

Bank Norwegians verksamhet i Finland övervakas, inom ramen för sina befogenheter av, också: Finansinspektionen
Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors
tel: +358 10 831 51

finansinspektionen.fi

2) Ansökan och etablering av avtalsförhållandet

Ansökan och kreditupplysning

Låntagaren måste lämna ett ansökningsformulär för lånet till Bank Norwegian eller dennes representant. Utöver de upplysningar låntagaren själv har givit Bank Norwegian, vill Bank Norwegian också inhämta andra relevanta upplysningar. Det kan t.ex. vara uppgifter från Befolkningsregistercentralen, låneupplysningar, uppgifter om anställning samt andra uppgifter om låntagaren som är nödvändiga för upprättandet av ett lån- och kundförhållande.

Upplysningar kan inhämtas både vid ansökningstidpunkten och senare. Bank Norwegian använder låntagarens personkreditupplysningar vid beviljande och bevakning av lånet. Upplysningarna inhämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister och/eller annat kreditupplysningsregister som långivaren skilt informerar om. Låntagaren godkänner genom sin ansökan de villkor och förhållanden som framgår av avtalsvillkoren. Bank Norwegian eller dennes representant kan avslå ansökan bland annat mot bakgrund av genomförd kreditupplysning.

Legitimationskontroll

Genom att legitimera sig elektroniskt med bankkoder bekräftar låntagaren att de upplysningarna som angetts i ansökningsformuläret är korrekta. Bank Norwegian eller dennes representant har rätt att kontrollera upplysningarna i ansökan samt eventuell efterfrågad tilläggsdokumentation.

E-legitimation

Innan lånet mottas måste låntagaren signera avtalet elektroniskt med bankkoder.

3) Utbetalning

Lånet utbetalas till låntagarens anvisat konto(n) efter att låneavtalet blivit signerat med bankkoder och Bank Norwegian godkänt all dokumentation.

Vid beviljande av Bank Norwegians samlingslån (inlösning av lån och krediter) överförs hela lånet till låntagaren angivet bankkonto, bortsett från belopp låntagaren har auktoriserat Bank Norwegian att utbetala till andra finansiella institut för nedbetalning av skuld där. Bank Norwegian åtar sig enbart ansvar för överföring av avtalat belopp och är inte ansvarig för att skulden återbetalas i sin helhet.

Vid utbetalning dras uppläggningsavgift från lånebeloppet.

4) Betalning

Betalning ska ske till av Bank Norwegian anvisad betalningsinformation. Betalningsinformationen kan låntagaren finna inne på MinSida (www.banknorwegian.fi/sv) eller i Bank Norwegians app. Återbetalningstiden och storleken på kommande annuiteter för lånet kan också komma att öka p.g.a. att ränta från utbetalningsdagen till första ränteperioden i lånets annuitet läggs till skulden. Skyldighet att erlägga förfallna delar av fordran föreligger även om inbetalningskort ej erhållits. Återbetalningsbeloppet består av en amorteringsdel, en avgiftsdel och en räntedel. Betalning ska ske månadsvis och vara Bank Norwegian tillhanda senast den 15:e i månaden. Betalningar som sker avräknas i första hand mot vid betalningstillfället avgifter, obetalda räntor och andra kostnader. Återstående belopp är amortering på lånet.

I överenskommelse med Bank Norwegian kan låntagaren göra ändringar i månadsbeloppet även om det nya månadsbeloppet skulle skilja sig från den ursprungliga återbetalningsplanen. I och med ändringarna kan lånets totalkostnad bli mindre eller större.

Bank Norwegian kan besluta att erbjuda låntagaren ett visst antal betalningsfria månader per kalenderår. Vid betalningsfri månad debiteras lånets ränta, eventuell försäkringspremie och eventuella andra avgifter enligt ordinarie villkor. Utnyttjas betalningsfri månad förhöjs månadsbeloppet eller förlängs återbetalningstiden. Återbetalningstiden för lånen kan i sådant fall komma att bli längre än ursprunglig avtalad löptid.

Återbetalningstiden och storleken på kommande annuiteter för lånet kan också komma att öka p.g.a. eventuella påminnelseavgifter för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden och dröjsmålsräntor eller dylikt.

 1. 5)  RäntaRäntesatsen för lånet är fast från lånets utbetalningsdatum. Bank Norwegian kommer att vid kalenderårets slut informera Skatteförvaltningen om låntagarens inbetalda räntor samt utestående medel (årsbesked).
 2. 6)  DröjsmålsräntaOm betalningsposterna inte betalas senast på förfallodagen är låntagaren skyldig att betala årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen på det försenade beloppet från förfallodagen till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är alltid minst lika stor som räntan som skulle betalas på skulden för tiden före förfallodagen. Om den ränta som Bank Norwegian tagit ut innan lånet förfallit till betalning är högre än ovan nämnda dröjsmålsränta enligt räntelagen, har Bank Norwegian rätt att som dröjsmålsränta ta ut denna ränta i högst 180 dygn från det att lånet i sin helhet har förfallit till betalning, men högst tills en domstol meddelar en dom i fråga om lånet. Därefter uttas dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.
 3. 7)  Avgifter och kostnaderBank Norwegian har rätt att debitera följande avgifter av låntagaren i anslutning till skötseln av lånet: • Uppläggningsavgift till ett belopp som anges i skuldebrevet.
  • Administrationsavgift till ett belopp som anges i skuldebrevet.
  • Påminnelseavgift till ett belopp som anges i skuldebrevet.Låntagaren ska även ersätta Bank Norwegian för alla kostnader och arvoden som uppkommer vid indrivningen av Bank Norwegian fordran hos låntagaren eller annan betalningsskyldig.Bank Norwegian kan höja de avgifter och arvoden som debiteras för lånet och som ingår i låneavtalet om den allmänna prisnivån har stigit, eller kostnaderna har ökat eller av någon annan grundad anledning. En avgift eller provision får inte höjas mer än i den mån som motsvarar den faktiska ökningen i Bank Norwegians kostnader till följd av vilka avgiften eller provisionen enligt lånavtalet tas ut. Bank Norwegian meddelar låntagaren via e-post eller annars i varaktig form om ändringar i avgifter och provisioner och om deras inverkan på betalningsraternas storlek, antal eller den sista betalningsdagen. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som Bank Norwegian anger, tidigast en (1) månad efter att meddelandet sänts till låntagaren.
 4. 8)  Lösen av lån i förtidLåntagaren har rätt att när som helst, helt eller delvis, utan avgift därav lösa lånet i förtid. Låntagaren kan kontakta Bank Norwegian vid det tillfälle denne önskar lösa in lånet i förtid.
 5. 9)  Särskilda förfallogrunder för lånetOm Bank Norwegians fordran på låntagaren har fördröjts med minst en månad och fortfarande är obetald har Bank Norwegian rätt att låta hela det återstående lånet, jämte ränta och övriga avgifter, förfalla till betalning inom fyra veckor eller om låntagaren tidigare har fått anmärkning om dröjsmål vid återbetalning av lånen, inom två veckor från det att en anmälan om förfallande har sänts till låntagaren, om den fördröjda summan fortfarande är obetald.En förutsättning för att lånet ska förfalla till betalning är att det fördröjda beloppet utgör minst tio procent, eller om fler än en betalning ingår i det fördröjda beloppet, minst fem procent av det ursprungliga lånebeloppet eller utgör Bank Norwegians hela resterande fordran kan Bank Norwegian åberopa den ovan avsedda rättigheten också om gäldenären på annat sätt gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott.Bank Norwegian beaktar stadgandena i kapitel 7, 34 § konsumentskyddslagen om fördröjd betalning på grund av s.k. sociala prestationshinder (sjukdom, arbetslöshet eller någon annan därmed jämförbar, av låntagarens oberoende omständighet), om vilkets uppstående gäldenären ska informera Bank Norwegian inom rimlig tid. Trots det som sagts ovan om det fördröjda betalningsbeloppet har Bank Norwegian rätt att bringa den avtalade påföljden i kraft, om betalningen har fördröjts i minst sex månader, och om den till väsentliga delar fortfarande är obetald.Om låntagaren eller en av låntagarna avlider, om låntagaren har lämnat Bank Norwegian vilseledande information som har kunnat påverka beviljandet av lånet eller dess villkor eller om låntagaren har gjort sig skyldig till något annat väsentligt avtalsbrott, har Bank Norwegian rätt att låta hela det återstående lånet jämte räntor och andra avgifter förfalla till betalning inom fyra veckor eller om låntagaren tidigare har fått anmärkning om det väsentliga avtalsbrottet, inom två veckor från det att en anmälan om förhållanden har sänts till låntagaren, om det avtalsstridiga förfarandet inte har rättats till innan dess. Lånet förfaller på anmodan av Bank Norwegian omedelbart till betalning om låntagaren försätts i konkurs.Bank Norwegian har i enlighet med reglering om motverkan av penningtvätt en utredningsskyldighet av kundförhållandet. I det fall låntagaren inte ger tillfredsställande upplysningar eller Bank Norwegian har befogad misstanke om att låntagaren nyttjar lånet eller Bank Norwegians tjänster på olovligt vis eller för olovligt ändamål, kan Bank Norwegian häva låneavtalet med omedelbar verkan och lånet förfaller på anmodan av Bank Norwegian omedelbart till betalning.

10) Registrering av betalningsförsummelse i kreditupplysningsregister

Bank Norwegian har med stöd av Kreditupplysningslagen (Fi: Luottotietolaki) rätt att meddela en försummad betalning till kreditupplysningsregistret om försummelsen varat i mer än 60 dagar och det samtidigt gått minst 21 dagar efter att låntagaren tillsänts en betalningsuppmaning där man påmint om möjligheten att införa betalningsstörningen i registret.

11) Information via SMS och E-post

Information om lånet, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse, inkassokrav, beslutade ändringar m.m, kan komma att sändas ut via elektroniskt textmeddelande (sms) till av låntagaren uppgivet mobilnummer och/eller via e-post till

av låntagaren uppgiven e-postadress. Om mobilnumret och e-postadressen ändras ska låntagaren omedelbart uppdatera detta inne på MinSida.

 1. 12)  ÅterbetalningsplanLåntagaren har rätt att på begäran och utan avgift under låneavtalets löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (återbetalningsplan). Återbetalningsplan finns tillgänglig inne på MinSida.
 2. 13)  KvittningBank Norwegian får ta ut belopp motsvarande utlägg, kostnad eller arvode för uppdrag som utförts åt kontohavaren samt för betalning som motsvarar annan förfallen fordran som Bank Norwegian har mot kontohavaren (kvittning).
 3. 14)  Överlåtelse av låneavtalBank Norwegian har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta fordran enligt låneavtalet till annan. Låntagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt låneavtalet. Låntagaren ska informeras om överlåtelsen.
 4. 15)  Namn- och adressändringLåntagaren ska underrätta Bank Norwegian vid ändring av kontaktuppgifter som t.ex. ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer på MinSida.
 5. 16)  ÅngerrättLåntagaren har enligt gällande lag rätt att inom 14 dagar ångra ett ingånget distansavtal. Ångerfristen börjar löpa den dag då utbetalning av lånet sker eller senare dag då låntagaren fått ett exemplar av låneavtalet jämte villkor skriftligt eller elektroniskt. Önskar låntagaren utnyttja ångerrätten ska denne meddela Bank Norwegian skriftligen eller muntligen. Vid utnyttjande av ångerrätten har låntagaren 30 dagar på sig, från det att Bank Norwegian meddelats, att betala tillbaka lånebeloppet. Låntagaren är skyldig att betala ränta från det att utbetalning av lånen skedde till dess att det är återbetalt. Eventuella avgifter som låntagaren har betalat till Bank Norwegian med anledning av lånen återbetalas till låntagaren.
 6. 17)  Ändring av villkorBank Norwegian har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att skuldebrevet sägs upp. Information om ändrade villkor lämnas till kontohavaren genom hemsidan, via e-post eller via MinSida. Meddelande om ändringar till kontohavarens fördel kan ändras utan förvarning. Ändring av villkoren till nackdel ska lämnas till kontohavaren minst två (2) månader innan ändringarna ska börja tillämpas.Avtalet fortsätter med ändrat innehåll om inte kontohavaren före den dag ändringarna angetts träda i kraft via MinSida eller e- post meddelar Bank Norwegian att kontohavaren inte accepterar ändringen. Fram till den angivna dagen för ändringarnas ikraftträdande har kontohavaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
 7. 18)  Klagomål och tvisteprövning utanför domstolKlagomål avseende lånet bör i första hand framföras till complaints@banknorwegian.fi. Låntagaren kan också i frågor om lånet vända sig till Försäkrings och finansrådgivningen (Fine) eller till Banknämnden (www.fine.fi) som är verksam i anslutning till Fine. Låntagaren kan lämna ärenden som gäller lånet även skriftligen för handläggning till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi). Innan kontohavaren för sitt ärende till behandling i Konsumenttvistenämnden ska han eller hon kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).I ärenden som berör konsumentskydd övervakas förfaringssätt också av konsumentombudsmannen: Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors
  tel: +358 29 505 3000 (växel)
  kkv.fi/sv
 8. 19)  Tillämplig lag och domstolPå detta låneavtal ska finsk lagstiftning vara tillämplig. Om talan väcks av Bank Norwegian mot låntagaren som är konsument ska tvisten avgöras av den tingsrätt på den ort i Finland inom vars domkrets låntagen har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om låntagen inte har hemvist i Finland, avgörs tvisterna vid Helsingfors tingsrätt.
 9. 20)  Behandling av personuppgifterBank Norwegian driver licensierad verksamhet som bank. I sin verksamhet mottar Bank Norwegian insättningar från en obestämd kräts av insättare, beviljar kredit och erbjuder betalningstjänster samt uppträder som en försäkringsagent för försäkringsbolag. Bank Norwegian behandlar personupplysningar för att kunna erbjuda kredit-, kort- och sparprodukter samt betalningstjänster. I Bank Norwegians personskyddförklaring kan du läsa om vilka personupplysningar Bank Norwegian behandlar, till vilket syfte personupplysningar inhämtas och grunderna för behandling av personupplysningarna https://www.banknorwegian.fi/sv/PrivacyPolicy.Personskyddsförklaringen innehåller viktig information som vi rekommenderar att bekanta dig med, exempelvis information om dina rättigheter som registrerad kund och vem du kan kontakta för att få mera information angående Bank Norwegians personskyddsregler. Vid ingående av låneavtal med Bank Norwegian, gäller Bank Norwegians regler för användning av personupplysningar. Reglerna framgår av personskyddsförklaringen. Bank Norwegians regler för användning av personupplysningar kan ändras utan att ändringen anses som en ändring i låneavtalen. Bank Norwegian har rutiner vars avsikt är att säkerställa att de nuvarande kraven i personskyddslagstiftningen uppfylls. Bank Norwegian ger information om väsentliga

förändringar på MinSida. Vi vill göra dig uppmärksam om att alla upplysningar som registreras om kunder i förbindelse av avtal och användning av Bank Norwegians tjänster, behandlas under tystnadsplikt.

21) IT-säkerheten hos Bank Norwegian

Låntagaren ska använda sig av uppdaterad programvara, härunder operativsystem, nätläsare, antivirusprogram och annan programvara för säker kommunikation med Bank Norwegian. I övrigt ska låntagaren följa vid var tid gällande säkerhetsråd som framkommer på www.banknorwegian.fi/sv.

22) Bank Norwegian Force majeure

Bank Norwegian är inte ansvarig för skada som beror på finskt eller utländskt lagbud, finskt eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, terror, hackning, virus, sabotage eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bank Norwegian själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Driftstopp / brist på tillgång till IT-system och skador på data i dessa system som kan hänföras till ovanstående händelser, vare sig det är Bank Norwegian själv eller dess externa IT-leverantör som ansvarar för driften av systemen. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Bank Norwegian om den varit normalt aktsam. Bank Norwegian ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bank Norwegians grova vårdslöshet. Är Bank Norwegian till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Bank Norwegian för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Liknande lån: Bynk, Coop bank och Lendo