Showing 14 Result(s)

LENDO

Lånebelopp 10,000 – 600,000 SEK
Lånets löptid 1 – 15 år
Ränta 2.95 – 29.95 %
Effektiv ränta 2.95 – 29.95 %
Ålderskrav 18 – 70
Räntefritt för nya kunder Nej
Godkänner betalningsanmärkningar Ja
Inkomstkrav 110,000 SEK
Uppläggningsavgift 0 SEK
Administrationsavgift 0 SEK
Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 5.56 %. Ett lån på 600 000 kr kostar då 5 677 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 817 408 kr. Ingen start-/aviavgift. 5.42 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar).
lendo låna online
lendo låna online

Lendo har både privatlån och företagslån.

DAYPAY

Lånebelopp1,000 – 20,000 SEK
Lånets löptid1 – 72 månader
Ränta39 %
Effektiv ränta69.95 – 4,568.91 %
Ålderskrav20 – 75
Räntefritt för nya kunderNej
Godkänner betalningsanmärkningarJa
Inkomstkrav0 SEK
Uppläggningsavgift300 SEK
Administrationsavgift39 SEK
Räkneexempel: Vi tar ingen UC på lån upp till 10 000 kr. Återbetalningstiden är 90 dagar. Totalt att återbetala: 11392.00 kr, alltså 3797.33 kr per månad. Beloppet dras via autogiro. Effektiv ränta: 69.65%. Årlig fast ränta: 39%. Uppläggningsavgift: 300 kr. Aviavgift: 39 kr.
 
Daypay sida

Daypay Allmänna villkor snabblån

1. Parter

Kreditgivare: Ambrion Finans AB / Daypay org. nr 556673-8695

Kredittagare/Kontohavare: Den person som har sökt eller beviljats en kredit av Kreditgivaren.

Kredit: Kredit med rätt för Kredittagaren att utnyttja ett beviljat kreditutrymme. 

Kreditutrymme: Det belopp som står till Kredittagarens förfogande. 

Kreditgräns: Det maximala kreditbelopp som Kreditgivaren har beviljat Kredittagaren att utnyttja. 

Kreditavtal: Avtal om kredit mellan Kreditgivaren och Kredittagaren. 

Mina Sidor: Kredittagarens personliga inloggningssida på www.daypay.se där Kredittagaren kan få tillgång till information om Krediten samt möjligheter för hantering av krediten. 

2. Allmänt 

Kreditgivaren är ett svenskt konsumentkreditinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att lämna krediter till konsumenter. Kreditgivaren står under Finansinspektionens tillsyn och innehar institutnummer 044006. Kreditgivarens registrerade adress är Kungsgatan 13 A, 352 31 VÄXJÖ. Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, telefon, e-post, Mina Sidor eller www.daypay.se. 

3. Ansökan om Kredit 

Kredittagaren måste vara minst 20 år och ha svenskt personnummer och folkbokföringsadress i Sverige för att beviljas Kredit. Ansökan om Kredit sker via www.daypay.se. Sedvanlig kreditprövning sker vid ansökan och när Kreditgivaren finner det nödvändigt. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avslå en ansökan eller föreslå och bevilja en lägre Kredit än det belopp som Kredittagaren ansökt om. 

4. Kredit och Kreditgräns 

Krediterna har löptid på 30, 60 eller 90 dagar. När Kredittagaren amorterar eller återbetalar Krediten med ett belopp ökar kreditutrymmet med motsvarande belopp och ny kredit kan beviljas efter kreditprövning. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att omedelbart sänka, begränsa eller säga upp outnyttjad eller amorterad del av kreditutrymmet. Om så sker ska Kredittagaren omedelbart underrättas om ändringen samt skälen därtill. 

5. Medgivande till betalning via autogiro 

Härmed godkänner jag (”betalaren”), att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. 

6. Autogiro 

6.1 Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

6.2 Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

6.3 Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

6.4 Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

6.5 Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

6.6 Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

6.7 Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

7. Återbetalning 

Kreditgivaren skickar ut en månadsavi/faktura varje månad utom i de fall Kredittagaren valt att få månadsavin/fakturan per e-post. Även om månadsavin/fakturan inte har erhållits ligger skyldighet hos Kredittagaren att betala förfallna månadsavier/fakturor. Månadsavier/fakturor finns även tillgängliga på Mina sidor.

Återbetalningarna/delbetalningarna inklusive ränta och kostnader ska vara Kreditgivaren tillhanda på angivet bankgiro eller plusgirokonto senast på förfallodagen på respektive månadsavi/faktura. Av månadsavierna framgår vilket belopp som skall betalas. 

Kredittagaren kan när som helst betala hela kreditbeloppet till Kreditgivaren utan att det tillkommer någon extra kostnad utöver upplupna räntor och avgifter.

Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

8. Ränta och avgifter 

Kredittagaren skall i samband med återbetalning betala upplupna räntor och avgifter vilka kapitaliseras månadsvis. Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid var tid utestående kredit. För aktuell effektiv räntan för Krediten hänvisas till www.daypay.se. Den effektiva räntan är beräknad enligt konsumentverkets riktlinjer. 

I samband med återbetalning är Kredittagaren utöver ränta skyldig att betala särskilda avgifter till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för Krediten. De särskilda avgifter som från tid till annan gäller finns angivna på www.daypay.se. Avgifterna skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. 

9. Räntor och avgifter vid bristande betalning 

Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att påföra krediten dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Kreditgivaren erhåller full betalning. Dröjsmålsräntan är 39 % per år. Samt lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter tillkommer, f.n. 60 kr resp. 180 kr. Försenade, bristande eller uteblivna betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för Kredittagaren och påverka bl.a. kreditvärdighet, nya krediter mm. Överlämnas Krediten för indrivning till kronofogdemyndigheten eller inkasso tillkommer ytterligare lagstadgade avgifter. 

10. Kreditens löptid 

Kreditavtalet gäller tills vidare. Kredittagaren äger när som helst rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan. Vid parts uppsägning skall oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och avgifter) slutregleras senast vid Kreditavtalets upphörandedag. Kreditgivaren har rätt att säga upp Kreditavtalet genom kommunikation och meddelande till Kredittagaren, uppsägningstiden är 1 månader och Kreditavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut. 

11. Uppsägning av Kredit till betalning i förtid 

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: 

a) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller 

b) Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. 

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt a) eller b) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt a) eller b) är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar de belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. 

12. Betalningsplan och kontoutdrag 

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Betalningsplanen upprättas för det utgående saldot och tillämpliga räntor och avgifter vid den tidpunkt Kredittagaren kontaktar Kreditgivaren. 

Kredittagaren har även möjlighet att via Mina sidor eller via kontakt med Kreditgivaren få information om aktuellt skuldsaldo, transaktioner, upplupna räntor och avgifter, aktuellt amorteringsbelopp samt förfallodag. 

13. Ändring av Allmänna villkor 

Dessa allmänna villkor gäller till dess Kreditgivaren meddelat annat. Kreditgivaren äger rätt att meddela ändringar via brev, e-post, sms, Mina sidor eller på www.daypay.se. Villkorsändringar av väsentlig betydelse skall meddelas senast 14 dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft. Om Kredittagaren ej godtar ändringen äger Kredittagaren rätt att säga upp Krediten med omedelbar verkan varvid Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Om uppsägning/slutreglering sker först efter att de ändrade villkoren trätt i kraft skall de ändrade villkoren äga tillämpning på Krediten till dess den slutreglerats av Kredittagaren. 

14. Behandling av personuppgifter 

Kredittagaren är införstådd med och samtycker till att Kreditgivaren inhämtar, lagrar och använder personuppgifter såsom Kredittagarens namn och adress, den beviljade Krediten och kreditvärdering inklusive upplysningar från kreditupplysningsföretag. Kredittagaren är skyldig att lämna sådana upplysningar till Kreditgivaren som är nödvändiga för att Kreditgivaren skall kunna fullfölja sina skyldigheter enligt lag om penningtvätt och finansiering av terrorism. Kredittagaren samtycker till att personuppgifter får lämnas ut till samt behandlas av bolag inom Kreditgivarens koncern samt samarbetspartners. Kreditgivaren äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med kredittagaren samt genomföra kontrollsamtal för att slutföra ansökningsprocessen. Kreditgivaren äger rätt att begära in en vidimerad kopia av pass, körkort alt. legitimation. Vid behov kan även annat material begäras in, så som kompletterande bankuppgifter. 

15. Adressändring 

Kredittagaren ska omedelbart skriftligen underrätta Kreditgivaren vid ändring av namn, adress, e-postadress eller andra nödvändiga kontaktuppgifter. Kredittagaren svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn och/eller adressändringar där de av Kredittagaren lämnade uppgifterna överensstämmer med registrerade uppgifter från folkbokföringen hos Skatteverket. 

16. Överlåtelse av Kreditavtalet 

Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta Kreditavtalet – tillsammans med skuldsaldo och personuppgifter – utan att i förväg inhämta Kredittagarens godkännande. Kredittagaren äger ej rätt att överlåta Krediten till annan utan Kreditgivarens skriftliga medgivande. 

17. Begränsning av Kreditgivarens ansvar 

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet. Kreditgivaren ansvarar inte i något fall för indirekta skador. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört. 

18. Ångerrätt och reklamation 

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen, dock tidigast räknat från den dag denna information om avtalsvillkor och förhandsinformation erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Kreditgivaren. Eventuellt utnyttjad kredit ska återbetalas senast inom 30 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks. Kredittagaren är skyldig att betala kreditränta samt eventuella avgifter från den tidpunkt Kredittagaren fick tillgång till krediten till dess krediten återbetalats till fullo. 

19. Tvist och klagomål 

Om Kredittagaren reklamerat hos Kreditgivaren men inte godtar Kreditgivarens bedömning kan Kredittagaren skriftligen vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarig. Kredittagaren kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av eventuell tvist. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel. 08–225 800, lämnar avgiftsfri vägledning. Svensk lag ska tillämpas på detta Kreditavtal.

Liknande lån: Brixo, Ferratum

BRIXO

BRIXO

FYLL I EN
LÅNEANSÖKAN
Lånebelopp 3,000 – 30,000 SEK
Lånets löptid 12 – 48 månader
Ränta 29.95 – 39.48 %
Effektiv ränta 33.07 – 58.8 %
Ålderskrav 18 – 70
Räntefritt för nya kunder Nej
Godkänner betalningsanmärkningar Ja
Inkomstkrav 120,000 SEK
Uppläggningsavgift 475 SEK
Administrationsavgift 25 SEK
Brixo lån
Räkneexempel: Representativt exempel är ett lån på 15 000 kronor som återbetalas under 36 månader. Uppläggningsavgift är 475 kronor och aviavgifter är 36 x 25 = 900 kronor. Nominell bunden årsränta är 39,48 % och den effektiva årsräntan blir 55,3 %. Månadskostnaden kommer att vara 765 kronor och du kommer totalt att ha betalat 27 540 kronor (765 kronor x 36 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 12 540 kronor.

OBS! Att låna pengar kräver ansvar och om du inte betalar tillbaka ditt lån i tid, så kan kostnader och extra ränta tillkomma. Brixo är en långivare där du kan kan låna utan UC

Försök att spara pengar på ett sparkonto innan du ansöker ett lån. 

Brixo Allmänna villkor 

Utgivningsdatum: 2020-06-01

Parter i detta avtal är Brixo AB och Kredittagaren. Dessa villkor, tillsammans med beviljad kreditansökan samt Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) och Information om behandling av personuppgifter, är ett avtal om konsumentkredit mellan Brixo AB och Kredittagaren. Brixo AB har tillstånd att bedriva viss verksamhet med konsumentkrediter och står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad.

1. KREDITGIVARE

Kreditgivare är Brixo AB, org.nr. 556978-9273, Box 599, 114 11 Stockholm (”Kreditgivaren”).

2. KREDITTAGARE

Kredittagare är den person som ansökt om och beviljats kredit, samt har svenskt personnummer och är folkbokförd i Sverige (”Kredittagaren”).

3. ALLMÄNT

Kreditgivaren beviljar enbart krediter till fysiska personer efter en kreditprövning. Kredittagaren förbinder sig att ta del av och följa dessa villkor. Kreditgivaren tillhandahåller kreditvillkor och all övrig information och kommunikation rörande krediten på svenska.

4. UTBETALNING

Utbetalning av kredit ska ske till ett svenskt bankkonto som uppgivits av Kredittagaren i ansökan. Kredittagaren förbinder sig att i ansökan uppge ett konto som innehas av Kredittagaren i eget namn.

5. RÄNTA

Kredittagaren ska betala ränta efter en årlig räntesats, som beräknas på vid varje tid utestående kreditbelopp (kvarstående skuld inklusive påförda avgifter och ränta). Den räntesats som gäller när krediten lämnas framgår av beviljad kreditansökan. Ränta debiteras från och med utbetalningsdagen och kapitaliseras månadsvis samt förfaller till betalning månadsvis. Avrundning får tillämpas till närmsta högre krona. I den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Kreditgivaren, eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunnat förutse när krediten lämnades, får Kreditgivaren ändra räntesatsen för krediten. Aktuella räntor finns tillgängliga på www.brixo.se.

6. TOTALA BELOPPET ATT BETALA

Det totala beloppet som ska betalas är summan av kreditbeloppet och Kredittagarens samlade kreditkostnader. Det totala beloppet beräknas utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för kreditansökans beviljande.

7. ÅTERBETALNING OCH AMORTERING

Av den beviljade kreditansökan framgår inom vilken tid krediten ska återbetalas till Kreditgivaren. Kredittagarens betalning av kredit skall ske genom autogiro enligt nedan. Kreditgivaren skickar ut en månadsavi/faktura varje månad. Även om månadsavin/fakturan inte har erhållits ligger skyldighet hos Kredittagaren att betala förfallna månadsavier/fakturor. Betalningarna inklusive ränta och kostnader ska vara Kreditgivaren tillhanda på angivet bankgiro eller plusgirokonto senast på förfallodagen på respektive månadsavi/faktura. Av månadsavierna framgår belopp att betala. Kredittagaren kan när som helst betala hela kreditbeloppet till Kreditgivaren utan att det tillkommer någon extra kostnad utöver upplupna räntor och avgifter. Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker. Kredittagaren har rätt att utan kostnad från Kreditgivaren erhålla en sammanställning som visar när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Kredittagarens betalning av krediten ska ske genom autogiro. Kreditgivaren debiterar Kredittagarens konto med belopp att betala på i månadsavi/faktura aviserad förfallodag. Om förfallodagen infaller på en helgdag görs uttag nästkommande bankdag. Täckningskontroll görs bankdagen innan förfallodagen. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av gjorda uttag eller särskilt avisera dessa. Kredittagaren förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen. Har autogiro inte kunnat anslutas, ansvarar Kredittagaren själv för inbetalning av belopp. Kredittagaren medger att betalning av krediten skall ske via autogiro från i ansökan angivet bankkonto. Kredittagaren lämnar Kreditgivaren fullmakt att hos kontoförande bank kontrollera att Kredittagaren är innehavare till i ansökan angivet bankkonto.

8. MEDGIVANDE TILL BETALNING VIA AUTOGIRO

Kredittagaren (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

9. BESKRIVNING AV AUTOGIRO

Allmänt Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder) Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

10. DRÖJSMÅL MED BETALNING

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid, ska Kredittagaren betala särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den vanliga räntan att löpa. Aktuell dröjsmålsränta framgår av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI). Kredittagaren ska även betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och inkassokrav med de belopp som anges i 4 § i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller annan föreskrift som ersätter denna. Om Kreditgivaren måste driva fordran vidare till kronofogdemyndighet och/eller domstol ska Kredittagaren ersätta Kreditgivaren för de kostnader det innebär. Kreditgivaren äger rätt att dagligen kapitalisera dröjsmålsränta, avgifter och kostnader enligt detta stycke.

11. AVGIFTER OCH KOSTNADER

Kredittagaren är skyldig att utöver ränta betala särskild avgift till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för krediten. De särskilda avgifter som för närvarande gäller och som kontohavaren ska betala till Kreditgivaren finns angivna i Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) eller kredithandlingar i övrigt. Kreditgivaren får när som helst under kredittiden besluta om höjning av särskild avgift eller införa ny avgift i den mån Kreditgivarens kostnader ökat för den åtgärd som avgiften är avsedd att täcka. Kredittagare ska även vara skyldig att till Kreditgivaren betala andra avgifter än sådana som förorsakats av Kreditgivarens kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med de belopp och enligt de grunder i övrigt som Kreditgivaren vid varje tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelseavgift. Kreditgivaren lämnar på begäran upplysningar om gällande avgifter. Kreditgivaren får således när som helst under löptiden besluta om ändring av avgifter enligt detta stycke. Vid försenad betalning och vid inbetalning med ett lägre belopp än det som framgår av beviljad kreditansökan debiteras en påminnelseavgift. Kredittagaren ska även, om Kreditgivaren begär det, ersätta Kreditgivarens kostnad för att återbetala Kredittagarens felaktiga betalningar. Som felaktig betalningräknas även inbetalning med ett belopp som överstiger aktuell skuld. Aktuella avgifter framgår av Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI). Kredittagaren ska även ersätta Kreditgivarens kostnader för att bevaka och driva in Kreditgivarens fordran. Kreditgivaren äger rätt att dagligen kapitalisera avgifter och kostnader enligt detta stycke.

12. ÖVRIGA VILLKORSÄNDRINGAR

Kreditgivaren har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Kredittagarens medgivande. Sådan ändring träder i kraft två månader efter Kredittagaren har underrättats om densamma. Om Kredittagaren inte godkänner ändringen får Kredittagaren omedelbart säga upp avtalet före den dag ändringarna träder i kraft. Hela det kvarvarande lånebeloppet samt upplupen ränta förfaller då till betalning.

13. AVRÄKNINGSORDNING

Vid betalning har Kreditgivaren rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

14. FÖRTIDSBETALNING

Kredittagare har rätt att när som helst betala hela krediten i förtid. Om Kredittagare önskar göra en förtidsbetalning ska Kreditgivaren meddelas om detta.

15. KREDITGIVARENS RÄTT ATT SÄGA UPP KREDITEN

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer, om någon av följande omständigheter föreligger:

 1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen.
 2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.
 3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål av betalningen.
 4. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin kredit.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt punkterna a – c gäller en uppsägningstid på minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning i brev till Kredittagaren under dennes vanliga adress, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt punkterna a – c, är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt punkten d genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om Kredittagare avlider eller försätts i konkurs förfaller hela krediten till omedelbar betalning.

16. MEDDELANDEN M.M.

Kredittagaren ska omedelbart underrätta Kreditgivaren om namn- och/eller adressändring. Kreditgivaren har rätt att tillhandahålla information till Kredittagaren via e-post till av Kredittagaren angiven e-postadress och via elektroniskt textmeddelande (sms) till av Kredittagaren uppgivet mobilnummer. Information och meddelanden som lämnas via elektronisk kommunikationstjänst anses ha nått Kredittagare så snart som den gjorts tillgänglig. Brev som Kreditgivaren sänder till Kredittagaren ska anses ha kommit adressaten tillhanda senast på den sjunde (7:e) dagen efter avsändandet, om brevet sänts till den adress som angetts i beviljad kreditansökan eller som på annat sätt är känd för Kreditgivaren.

17. ÅNGERRÄTT

Enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) och lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller ångerrätt för denna typ av kredit. Kredittagaren har därmed rätt att frånträda kreditavtalet genom att meddela Kreditgivaren inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks. Kredittagare ska snarast och senast inom 30 dagar från den dag då Kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds betala tillbaka hela kreditbeloppet med tillägg för upplupen ränta. Ränta ska utgå från den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag den återbetalades till Kreditgivaren.

18. ÖVERLÅTELSE AV FORDRAN

Alla fordringar på Kredittagaren ägs av Kreditgivaren som i sin tur äger att överlåta/pantsätta fordran utan att i förväg inhämta Kredittagarens godkännande.

19. BEGRÄNSNING AV KREDITGIVARENS ANSVAR

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Kreditgivaren, om den varit normalt aktsam.

Är Kreditgivaren till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Kreditgivaren för den tid under vilket hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

20. UPPGIFTSLÄMNANDE I ENLIGHET MED KREDITUPPLYSNINGSLAGEN

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan av Kreditgivaren komma att lämnas till kreditupplysningsföretag m.fl. i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). I samband med ansökan av kredit kommer Kreditgivaren att begära kreditupplysning gällande sökanden. Vidare kan kontroll av anställning och inkomst ske genom kontakt med uppgiven arbetsgivare. Ytterligare upplysningar om uppgiftslämnandet kan inhämtas av Kreditgivaren.

21. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER M.M.

De personuppgifter som behandlas av Kreditgivaren behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Kreditgivarens policy för detta. Information om behandling av personuppgifter finns på www.brixo.se.

22. SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Genom att mottaga lånebeloppet samtycker Kredittagaren, eller på motsvarande sätt annan person som ansökt om kredit, till behandling av personuppgifter som beskrivits i föregående punkt.

23. KLAGOMÅL

Vid klagomål kontaktas Brixo Kundtjänst. Om missnöje kvarstår kan skriftlig kontakt tas med den Klagomålsansvarige hos Kreditgivaren. Kredittagaren kan även vända sig till den kommunala konsumentvägledningen alternativt till Konsumenternas Bank- och Finansbyrå för oberoende rådgivning. Ärendet kan även prövas externt genom att Kredittagaren vänder sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Eventuell tvist mellan Kredittagaren och Kreditgivaren löses i svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

MOANK

Lån 25,000 – 600,000 SEK
Återbetalas 1 – 12 år
Ränta 3.75 – 16.95 %
Eff ränta 3.75 – 16.95 %
Ålders 20 – 75
Räntefria lån Nej
Godkänner betalningsanmärkning Nej
Inkomst 150,000 SEK
Uppläggningsavgift 395 SEK
Admavgift 0 SEK

Räkneexempel: Räkneexempel: Lånesumma 100 000 kr och återbetalningstid 10 år, exempelränta 5,7 % (effektivränta 5,93 %), uppläggningsavgift 395 kr, totalt belopp 131 880 kr, kostnad 1 099 kr/mån.

Moank lånet

Krav för att låna hos Moank

För att ansöka och låna pengar online krävs:

 • Minst 20 år gammal.
 • Folkbokförd i Sverige.
 • Ingen skuld hos Kronofogden senaste 12 månaderna.
 • Inte fler än 2 allmänna betalningsanmärkningar.
 • Inkomst om minst 150 000 kr/år.
 • Utöver våra minimikrav gör vi en sedvanlig kreditbedömning för att säkerställa din återbetalningsförmåga.

Fler artiklar om samlingslån: Samlingslånet fixar dina snabblån


ALLMÄNNA VILLKOR – LÅN MOANK

Gällande från 4 juni 2020

1. PARTER

Långivare är Moank AB, org.nr 559000-0237, nedan kallat ”Moank”, med adress Box 3652, 103 59 Stockholm. Den eller de låntagare (huvudlåntagare och medsökande) som ansökt och beviljats lån kallas nedan ”låntagaren”. Vid fler än en låntagare har såväl huvudlåntagaren som medsökande rätt att självständigt utnyttja lånet. Huvudlåntagaren och medsökande svarar var och en (solidariskt) för hela skulden vilket innebär att var och en av dem är betalningsskyldig för hela lånebeloppet gentemot Moank, oavsett vem som utnyttjat lånet.

2. RÄNTA

Låntagaren ska betala en ränta till Moank efter en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående skuld. Räntan debiteras från och med utbetalningsdagen. Den räntesats som gäller då lånet lämnas är angiven i låntagarens skuldebrev. Ändring av räntan får ske med omedelbar verkan då det motiveras med kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Moank eller andra kostnadsförändringar som Moank inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades. Moank tillämpar ovanstående villkor även till låntagarens förmån. Moank underrättar låntagaren om ränteändring innan den börjar gälla.

3. ANNUITET

På skuldebrevets första sida har angivits inom vilken tid lånet ska återbetalas till Moank. Betalningarna, vari ingår amortering, ränta och avgifter, ska uppgå till lika stora belopp och beräknas så att lånet till fullo blir återbetald under den avtalade löptiden. Har Moank enligt punkt 2 ändrat räntesatsen för lånet eller har låntagaren utnyttjat sin rätt enligt punkt 11 att delvis betala lånet i förtid eller har låntagaren varit dröjsmål med betalning kan dock löptiden komma att förlängas eller förkortas.

4. DET TOTALA BELOPP SOM SKA BETALAS

Det totala beloppet som ska betalas är summan av det utnyttjade lånebeloppet och låntagarens samlade lånekostnader. Det totala beloppet beräknas utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för skuldebrevets upprättande. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet kan bli.

5. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH FÖRSENINGSAVGIFT

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte sker i tid ska låntagaren till Moank betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning sker. På belopp som inte förfallit till betalning fortsätter den avtalade räntan att löpa. Dröjsmålsränta beräknas efter den för lånet gällande räntesats jämte ett tillägg av 12 procentenheter. Utöver dröjsmålsränta enligt ovan utgår en förseningsavgift (f.n. 195 kr).

6. AVGIFTER OCH KOSTNADER

Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala de särskilda avgifter som är angivna på första sidan i skuldebrevet som ersättning för Moanks kostnader för lånet. Långivaren har rätt att när som helst under löptiden höja sådan särskild avgift i den mån Moanks kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Låntagaren ska även vara skyldig att till Moank betala andra avgifter än sådana som förorsakas av Moanks kostnader för lånet som sådant. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som Moank vid varje tid tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelseavgift (f.n. 60 kr), och förseningsavgift (f.n. 195 kr). Om låntagaren inte betalar via autogiro utgår en aviseringsavgift (f.n. 35 kr). Moank har när som helst rätt att ändra sådana avgifter.

7. AUTOGIRO

Låntagaren godkänner att Moank, för låntagarens räkning, registrerar ett autogiromedgivande för betalning via autogiro genom uttag från det konto som låntagaren angav i samband med låneansökan. Moank kommer därefter att debitera kontot på aviserad förfallodag med belopp enligt månadsavi och aktuell betalningsplan. Låntagaren har rätt att när som helst att återkalla autogiromedgivandet genom att meddela Moank. Om autogiromedgivande har återkallats eller inte kunna anslutas ansvarar låntagaren själv för inbetalning av belopp enligt månadsavi och betalningsplan.

8. AVRÄKNINGSORDNING

Vid betalning har Moank rätt att avräkna samtliga på lånet till betalning förfallna räntor, avgifter och dröjsmålsräntor innan avräkning på kapitalskulden sker.

9. BETALNINGSPLAN

Låntagaren har rätt att på begäran och utan avgift under låneavtalets löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan).

10. MOANKS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET I FÖRTID

Moank har rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som Moank bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: (1) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av lånefordran. (2) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. (3) Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning. (4) Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vill Moank få betalt enligt punkterna (1)-(3) gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Moank sänder ett meddelande om uppsägning till låntagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda. Har Moank krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna (1)-(3) är låntagare ändå inte skyldig att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt avgifter som har förfallit. Detsamma gäller om låntagaren vid uppsägning enligt punkt (4) genast efter uppsägningen eller inom fyra veckor ställer godtagbar säkerhet för lånet. Låntagare som genom denna bestämmelse undgått uppsägning enligt någon av punkterna (1)-(4) äger inte rätt att ånyo åberopa denna bestämmelse. Vidare har Moank rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om Moank har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskild allvarlig brottslighet.

11. FÖRTIDSBETALNING

Låntagaren har rätt när som helst, helt eller delvis, betala lånet i förtid.

12. ÅNGERRÄTT

Låntagaren har rätt att frånträda låneavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande härom till Moank inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Låntagaren ska snarast och senast inom trettio 30 dagar från avbeställning, betala tillbaka lånebeloppet och upplupen ränta. Detta gäller även om det finns fler låntagare och endast en av låntagarma utövat sin ångerrätt. Uppläggningsavgift och andra avgifter för lånet, dock inte påminnelseavgift, förseningsavgift och dylika avgifter, återbetalas av Moank inom 30 dagar.

13. ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING

Moank har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan.

14. UPPGIFTSLÄMNANDE FÖR KREDITUPPLYSNINGSÄNDAMÅL

Uppgift om lånet, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av Moank komma att lämnas till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173).

15. ÖVRIGT/TILLÄMPLIG LAG/TVISTER

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad är ansvariga tillsynsmyndigheter. Låntagaren kan vid klagomål vad gäller lånet vända sig till Moanks klagomålsansvarig alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00. Marknadsföringen av lånet följer svenska regler. All information om lånet lämnas på svenska. Svensk rätt ska tillämpas på lånet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

COOP Bank

Lånebelopp 15,000 – 350,000 SEK
Lånets löptid 2 – 12 år
Ränta 3.7 – 9.9 %
Effektiv ränta 3.76 – 10.36 %
Ålderskrav 20 – 70
Räntefritt för nya kunder Nej
Godkänner betalningsanmärkningar Nej
Inkomstkrav 240,000 SEK
Uppläggningsavgift 0 SEK
Administrationsavgift 20 SEK
 
Räkneexempel: Vid en rörlig ränta på 5,00 % är den effektiva årsräntan 5,56 % för ett annuitetslån på 100 000 kr med 6 års återbetalningstid med totalt 72 återbetalningar och 0 kr uppläggningsavgift. Givet oförändrad ränta och att du betalar aviseringsavgift 20 kr/mån (0 kr vid autogiro) blir det totala beloppet att återbetala 117 583 kr och månadskostnaden 1 650 kr. För närvarande individuell ränta 3,70 %-9,90 % (effektiv ränta 3,76 %-10,36 %). Kreditgivare MedMera Bank AB (2020-03-01)
coop bank låna online

Lånevillkor

För att få låna pengar hos Coop krävs:

 • Ålder 20 år 
 • Ej betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogden
 • Fast inkomst, minst 224 000 kr/år
 • Tllsvidareanställning, har varit egen företagare i minst två år eller är pensionär
 • Folkbokförd i Sverige under minst 3 år

 

Liknande lån: Moank, Bank Norwegian, Ingeltorps Sparbank och Bynk

BYNK

Lånebelopp 10,000 – 30,000 SEK
Lånets löptid 3 – 12 år
Ränta 3.95 – 19.95 %
Effektiv ränta 3.95 – 19.95 %
Ålderskrav 20 – 70
Räntefritt för nya kunder Nej
Godkänner betalningsanmärkningar Nej
Inkomstkrav 120,000 SEK
Uppläggningsavgift 398 SEK
Administrationsavgift 0 SEK
BYNK

Fler långivare

Allmänna villkor 
Blancolån BYNK

(Senast ändrad januari 2020) 

1. Kreditgivare m.m. 

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), 556760-6032, Box 173, 101 23, Stockholm (”Kreditgivaren”) utgör kreditgivare och Bynk AB (publ), 559046-8574, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, med varumärket Rocker, utgör kreditförmedlare (”Kreditförmedlaren”). Kreditgivaren är ett kreditmarknadsbolag och Kreditförmedlaren är ett betalningsinstitut. Kreditgivaren och Kreditförmedlaren står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med kreditavtalet mellan Kreditgivaren och konsumenten (”Sökanden” eller ”Kredittagaren”) villkoren för den aktuella krediten. Allmänna villkoren och kreditavtalet benämns gemensamt för ”Kreditavtalet”. Nyttjandet av Kreditförmedlarens tjänster regleras även ett användaravtal (”Användaravtalet”) vilket finns tillgängligt på www.rocker.com. 

En Sökande måste få sin ansökan om kredit beviljad för att ha rätt att ingå Kreditavtalet. För att en ansökan om kredit ska kunna beviljas krävs att Sökanden är en konsument över 20 år, har ett svenskt personnummer och har ett bankkonto i svensk bank. Sökanden måste vidare ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt Kreditavtalet och Sökanden kommer därför genomgå en sedvanlig kreditprövning innan krediten kan beviljas. Kreditgivaren har rätt att ensidigt besluta om en Sökande ska erhålla en kredit. Om Sökanden inte beviljas en kredit har rätt denne att få information om orsaken till det, i enlighet med lag. 

Sökanden samtycker till att Kreditförmedlaren, på Kreditgivarens uppdrag, har rätt att via Autogiro vidta åtgärder för att säkerställa att Sökandens angivna bankkonto i svensk bank tillhör Sökanden. Genom att godkänna Kreditavtalet och Användaravtalet samtycker Sökanden till att en sådan kontroll genomförs via Autogiro. Sökanden samtycker vidare till att Kreditförmedlaren, på Kreditgivarens uppdrag, har rätt att genomföra de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att Sökandens angivna uppgifter är korrekta. 

Sökanden är införstådd med och samtycker till att Kreditförmedlaren, på Kreditgivarens uppdrag, har rätt att verifiera Sökandens lämnade inkomstuppgifter genom att kontakta Sökandens arbetsgivare. Kreditgivaren har rätt att avslå en kreditansökan om Kreditgivaren anser att det föreligger misstanke om att Sökandens angivna uppgifter inte är korrekta, eller det av någon annan anledning finns anledning att tro att Sökanden avser att på något sätt missbruka tjänsten. 

En Sökande som ansökt om och beviljats en kredit av Kreditgivaren benämns som Kredittagare. Vid fler än en Kredittagare till samma kredit svarar var och en solidariskt för hela skulden oavsett vem som utnyttjat krediten. Kreditavtalet börjar gälla mellan Kredittagaren och Kreditgivaren efter att Kredittagaren godkänt Kreditavtalet genom en elektronisk signatur eller på annat motsvarande sätt och Kreditgivaren efter genomförda kontroller av Sökandens lämnade uppgifter med mera därefter har godkänt Sökandens ansökan om kredit. 

Genom godkännandet av Kreditavtalet intygar Kredittagaren att denne har läst och accepterat villkoren för Kreditavtalet. Kreditavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Kreditavtalet har fullgjorts. Dessa allmänna villkor gäller även då en befintlig Kredittagare väljer att utöka en kredit som omfattas av ett tidigare ingånget Kreditavtal. 

2. Betalning m.m. 

Krediten är ett lån utan säkerhet och löper med rörlig ränta, vilket innebär att Kredittagaren ska avbetala på krediten samt erlägga ränta i lika annuiteter på angivna förfallodagar under hela kreditens löptid. 

Kreditgivaren har rätt att ändra storleken på kommande annuiteter om räntan förändras eller om Kredittagaren får möjlighet att utnyttja en räntefri månad eller att förändra återbetalningstiden på krediten. Återbetalningstiden och/eller storleken på kommande annuiteter kan även komma att förändras om eventuella avgifter åläggs Kredittagaren, såsom påminnelseavgifter, förseningsavgifter, eller om dröjsmålsränta tillkommer. 

Kredittagaren ska erlägga betalning till Kreditgivaren via Autogiro. Kredittagaren samtycker genom godkännandet av dessa allmänna villkor att Kreditförmedlaren, för Kredittagarens räkning, lämnar ett medgivande till betalning via Autogiro genom uttag från Kredittagarens konto som lämnas till Kreditförmedlaren i samband med kreditansökan. Samtycket omfattar medgivande till betalning via Autogiro för samtliga kreditprodukter som Kredittagaren ingått, eller framöver kommer ingå, avtal om med Kreditgivaren. 

Kredittagaren har rätt att när som helst återkalla Autogiromedgivandet. För det fall Kredittagaren inte erlägger betalning till Kreditgivaren via Autogiro ska Kredittagaren erlägga betalning till det bankgirokonto som denne har blivit anvisat och som framgår av de inbetalningskort Kredittagaren erhåller per e-post. Skyldigheten att erlägga betalning enligt Kreditavtalet gäller även om Kredittagaren inte skulle erhålla ett inbetalningskort. 

Betalningen ska vara Kreditgivaren tillhanda senast den 26:e varje månad, om 26:e infaller på helgdag så ska betalning vara Kreditgivaren tillhanda senast nästkommande vardag. Om ränta och avgift för den aktuella perioden inte betalas innan förfallodagen ska dessa läggas till kapitalskulden. Belopp som Kredittagaren erlägger för avräkning på viss fordran får Kreditgivaren inte välja att avräkna på annan fordran Kredittagaren har. 

Kreditgivaren har rätt, men inte skyldighet, att erbjuda Kredittagaren en eller flera betalningsfria månader. En betalningsfri månad innebär att ränta samt eventuella avgifter enligt Kreditavtalet debiteras Kredittagaren men att storleken på kommande annuiteter höjs och/eller återbetalningstiden på krediten förlängs på så vis att Kredittagaren inte behöver erlägga någon betalning till Kreditgivaren den aktuella månaden. 

3. Ränta 

För krediten är Kredittagaren skyldig att erlägga en ränta vilken framgår av kreditavtalet. Räntan är rörlig, vilket innebär att Kreditgivaren har rätt att omedelbart ändra räntesatsen i vissa situationer. En ändring av räntan får ske till Kredittagarens nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren ska underrätta Kredittagaren om en ränteändring innan den börjar gälla. Underrättelsen ska skickas per e-post och ska innehålla en upplysning om hur Kredittagarens betalningar med anledning av krediten påverkas av ränteändringen. 

4. Dröjsmålsränta och avgifter m.m. 

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med Kreditavtalet har Kreditgivaren rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker. Om inte annat anges i SEKKI gäller krediträntan som dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning har Kreditgivaren också rätt att ta ut en förseningsavgift och en påminnelseavgift. För närvarande är förseningsavgiften 0 kr och påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning. 

Kreditgivaren har rätt att ta ut en startavgift om 398 kr i samband med ansökan om och beviljandet av en kredit. Startavgiften kommer att läggas till på det sökta kreditbeloppet och Kredittagaren är införstådd med att startavgiften därmed kommer att utgöra en del av det totala lånebeloppet. 

5. Uppsägning av krediten m.m. 

Om Kredittagaren inte erlägger betalning i enlighet med Kreditavtalet har Kreditgivaren rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter. En sådan uppsägning får ske under följande förutsättningar. Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 procent av kreditfordran. 

Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses tre eller fler uteblivna betalningar i följd. Om Kreditgivaren vill få betalt i förtid enligt ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då meddelande om uppsägningen skickas med brev till Kredittagaren. Om meddelande om uppsägning inte skickas med brev till Kredittagaren ska uppsägningstiden istället räknas från den dag uppsägningen kommer Kredittagaren tillhanda. 

Om Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt ovan är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren på sådant sätt tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte denna möjlighet. 

Kreditgivaren har även rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter om det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vid en sådan uppsägning gäller ingen uppsägningstid. Kredittagaren är dock inte skyldig att betala skulden i förtid om Kredittagaren omedelbart ställer en godtagbar säkerhet för skulden. Kreditgivaren har rätt att vidta inkassoåtgärder om Kredittagaren inte erlägger betalning i tid. Sådana åtgärder kan medföra att inkassoavgifter kan komma att debiteras Kredittagaren i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med vad som framgår av Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI). 

6. Ångerrätt och förtidsinlösen 

Kredittagaren har rätt att frånträda Kreditavtalet inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts genom att skicka ett meddelande om detta till Kreditförmedlaren. Kredittagaren ska därefter snarast och senast inom 30 dagar efter det att Kredittagaren skickade sådant meddelande betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas. Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid. 

7. Meddelanden m.m. 

Kreditförmedlaren ska, för Kreditgivarens räkning, underrätta Kredittagaren genom att skicka meddelanden till dennes angivna e-postadress, mobiltelefonnummer eller bostadsadress. Meddelanden som sänds till Kredittagarens e-postadress eller ett mobiltelefonnummer ska anses ha nått Kredittagaren samma dag som meddelandet skickades. Meddelanden som sänds till Kredittagarens bostadsadress ska anses ha nått Kredittagaren senast fem dagar efter avsändandet. Kredittagaren kan underrätta Kreditgivaren genom att skicka meddelanden via e-post till support@rocker.com eller per brev till Rocker, Flaggan 1115, 116 74, Stockholm. 

8. Begränsning av ansvar 

Varken Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren har något ansvar för indirekta skador hos Kredittagaren. Kreditgivaren och Kreditförmedlaren är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure). Skada som uppkommit i andra fall hos Kredittagaren ersätts endast om Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren anses ha handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligt. Varken Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren är ansvarig för eventuell skada som kan uppkomma hos Kredittagaren med anledning av störningar i driften av posttjänster eller andra kommunikationsmedel eller teknisk utrustning som används av Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren. 

9. Ändring av villkor 

Kredittagaren ska underrättas om materiella ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela krediten i förtid och säga upp Kreditavtalet genom att skickade meddelande om detta till Kreditförmedlaren. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet anses Kredittagaren ha godkänt de aktuella ändringarna. 

10. Överlåtelse av Kreditavtal eller fordran 

Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta Kreditavtalet eller fordran som uppkommit med anledning av Kreditavtalet till tredje man. Om så har skett, underrättas Kredittagaren om hur och till vem betalning avseende krediten måste göras för att kunna ske med befriande verkan. Vid överlåtelse av fordran har Kredittagaren i övrigt kvar de rättigheter och skyldigheter i förhållande till Kreditgivaren som framgår av Kreditavtalet och dessa allmänna villkor. Kredittagaren har inte rätt att överlåta Kreditavtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet eller de allmänna villkoren. 

11. Kontoöppnande 

För administration av utbetalning är det en förutsättning för krediten att Kredittagaren har ett konto i Kreditgivaren vilket ska öppnas senast i samband med detta Kreditavtalets ingående. Krediten utbetalas i sin helhet till Kredittagarens konto hos Kreditgivaren och överförs sedan till av Kredittagaren angivet bankkonto. 

12. Månadsskydd+ 

I samband med att Kredittagaren ingår ett kreditavtal med Kreditgivaren ingår Kredittagaren även ett avtal avseende försäkring med Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, vilken förmedlas genom Kreditförmedlaren. Försäkringen är ett så kallat låneskydd som hjälper Kredittagaren att betala kostnaderna för lånet om något oförutsett skulle hända, såsom ofrivillig arbetslöshet eller om Kredittagaren blir inlagd på sjukhus. Försäkringen är helt kostnadsfri de första tre månaderna, därefter kostar försäkringen 0,135 procent av det aktuella lånebeloppet (om du t.ex.har ett lån på 50 000 kr kostar försäkringen 67,50 kr per månad). Kredittagaren kan när som helst avsluta försäkringen och kan även välja att ingå avtalet genom att meddela kundtjänst om detta. Läs mer på https://rocker.com/manadsskydd 

13. Behandling av personuppgifter 

Kreditgivaren och Kreditförmedlarenbehandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Behandlingen av personuppgifter framgår närmare och regleras av personuppgiftspolicyn som finns tillgänglig på https://www.rocker.com/personuppgiftspolicy samt https://www.nordiska.se/gdpr

14. Klagomål och tvister mm 

Om du har synpunkter eller är missnöjd med någon tjänst Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du i första hand kontakta klagomålsansvarig på email klagomal@rocker.com eller postadress Klagomålsansvarig, Rocker, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. 

Om du inte är nöjd med det svar du får av Kreditförmedlaren ska du kontakta klagomålsansvarig hos Kreditgivaren på email info@nordiska.se eller postadress Nordiska, Klagomålsansvarig, Box 173 101 23 Stockholm. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar. Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank-och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm). Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.

GF Money

Lånebelopp 1,000 – 30,000 SEK
Lånets löptid 0 – 999 månader
Ränta 39.8 %
Effektiv ränta 53.12 – 84.23 %
Ålderskrav 18 – 72
Räntefritt för nya kunder Nej
Godkänner betalningsanmärkningar Nej
Inkomstkrav 50,000 SEK
Uppläggningsavgift 280 SEK
Administrationsavgift 45 SEK
Räkneexempel: Lånexempel (2020-08-01): Uttag om 15 000 kr/12 mån/12 aviseringar/Uppl.avg. 280 kr/Mån(Avi).avg. 45 kr (540 kr(45×12))/Uttag.avg 95 kr/Månadsbelopp 1 786 kr (snitt)/Totalbelopp 21 430 kr/Rörlig ränta 39,8 %/ Effektiv ränta 58,51 %.
GF MONEY låna online

Lånevillkor för GF Money

–       Ålder 18 till 72 år

–       Folkbokförd i Sverige i minst 5 år

–       Inga betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden

–       Deklarerad inkomst de senaste två åren

–       Inga obetalda krediter hos någon av GF Money Consumer Finance varumärken

–       Vanliga avslag så som ej skyddad identitet, saknad av adress, skuldsanering, förvaltarskap 

 

Liknande lån: Ferratum, Daypay och Expresskredit

Ingen UC kreditupplysning för GF Money

GF Money samarbetar med Creditsafe när du ansöker lån online. När du ansöker lånet så görs ingen kreditupplysning från UC, vilket innebär att villkoren för att få lån skiljer sig mot banklån där Upplysningscentralen tillämpas.

Om företaget Gf Money

I Sverige har GF Money varit verksam i ca 3 år, sedan år 2017. Men detta är ingen ny låneaktör. GF money har funnits på lånemarknaden för snabblån, Finska så kallade Pieni Laina en längre längre tid.

Bakom sig har företaget konsumentkrediter som Lainasto, Westhouse och GF Money fastighetsutveckling. Bolaget heter GF Money Consumer FInance AB. GF Money´s produkter är privatlån utan säkerhet och det går inte att lämna pant eller borgensman för att få låna pengar.

VANLIGA FRÅGOR TILL GF MONEY

Får man låna pengar hos GF Money om man är 18 år?

Ja, den här långivaren har en låg åldersgräns från 18 år.

Hur mycket pengar kan man låna hos GF Money?

Minsta lånebelopp är 1000 kr och max 30 000 kr.

När utbetalas beviljat lån från GF Money?

Du får pengarna till ditt kreditkonto inom 5 minuter. Där kan du när som helst ta ut pengarna med Bank-ID.

Erbjuder ni kreditskyddsförsäkring?

Ja och försäkringen täcker om du blir arbetslös eller sjuk.

Tar GF Money kreditupplysning från UC?

Nej

1. Definitioner av roller

 • Kreditgivare:GF Money Consumer Finance AB (GF Money), org. nr 556876-2578.
 • Kredittagare/Kontohavare:Den person som har sökt eller beviljats en kredit av Kreditgivaren.
 • Kredit:Kredit med rätt för Kredittagaren att utnyttja ett beviljat kreditutrymme.
 • Kreditutrymme:Det belopp som står till Kredittagarens förfogande.
 • Kreditgräns:Det maximala kreditbelopp som Kreditgivaren har beviljat Kredittagaren att utnyttja.
 • Kreditavtal:Avtal om kredit mellan Kreditgivaren och Kredittagaren jämte från tid till annan gällande Allmänna villkor Kontokredit.
 • Mina Sidor:Kredittagarens personliga inloggningssida där Kredittagaren kan få tillgång till information om Krediten samt möjligheter för hantering av krediten.
 • Hemsidan: Avser kreditgivarens webbplats, www.gfmoney.se

2. Allmänna lånevillkor

GF Money är ett svenskt kreditgivningsföretag med tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att lämna krediter till konsumenter. GF Money står under Finansinspektionens tillsyn. GF Money registrerade adress är GF Money Consumer Finance AB, BOX 1306, 751 43 Uppsala.

Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon, sms, Mina Sidor eller genom hemsidan. Meddelanden och information via e-post, sms eller Mina Sidor anses ha kommit Kredittagaren tillhanda vid avsändandet. Vid var tid gällande allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på hemsidan, Mina Sidor samt genom Kreditgivarens kundtjänst.

3. Låneansökan 

Kredittagaren måste vara myndig, ha svenskt personnummer, folkbokföringsadress i Sverige och ha ett svenskt personlig bankkonto för att beviljas Kredit. Ansökan om Kredit sker via hemsidan. Kredittagaren ska vid ansökan om Kredit identifiera sig genom användning av Bank-ID eller annat sätt godtagbart för Kreditgivaren.

Sedvanlig kreditprövning sker vid ansökan och därefter när Kreditgivaren finner det påkallat. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avslå en ansökan eller föreslå och bevilja en lägre Kredit än det belopp som Kredittagaren ansökt om.

För att en ansökan om kredit ska vara komplett kan senaste lönespecifikation eller bankkontoutdrag avseende sökandes lönekonto för minst de tre senaste månaderna krävas. Den sökande ska dessutom uppge den information som GF Money efterfrågar i samband med ansökan. Notera att uppfyllande av nämnda kriterier inte är tillräckligt för att lånet ska beviljas då endast sökande som har ekonomiska förutsättningar att återbetala lånet kan godkännas som kredittagare. GF Money meddelar elektroniskt om kreditbeslutet till den sökande.

Kredittagaren är under hela avtalsperioden skyldig att lämna den information till GF Money som hen efterfrågar. Information som efterfrågas kan till exempel vara lönespecifikation eller kontoutdrag. För det fall efterfrågad information inte lämnas kan kreditgivaren komma att förhindra framtida utbetalningar av krediten.

4. Kreditgränser

Beviljad Kredit är en s.k. revolverande kontokredit med rätt för Kredittagaren att tills vidare fritt utnyttja ett kreditutrymme om högst 30 000 kronor. Kreditgränsen är lägst 1 000 kr och högst 30 000 kr. Beviljad Kreditgräns kan höjas efter ny ansökan och särskild kreditprövning.

När Kredittagaren begär ett uttag d. v.s. att ett belopp inom Kreditutrymmet uttages, eller utnyttjas genom överföring till kunds föranmälda bankkonto, minskar Kreditutrymmet med motsvarande belopp. Kreditgivaren har rätt vid kredittagarens begäran om uttag utföra en förnyad kreditprövning. När Kredittagaren amorterar eller återbetalar Krediten med ett belopp ökar kreditutrymmet med motsvarande belopp.

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att omedelbart sänka, begränsa eller säga upp outnyttjad eller amorterad del av kreditutrymmet. Om så sker ska Kredittagaren omedelbart underrättas om ändringen samt skälen därtill.

5. Återbetala lånet till GF Money

GF Money skickar ut en månadsavi/faktura varje månad per e-post, utom i de fall Kredittagaren valt att få månadsavin/fakturan per post. Även om månadsavin/fakturan inte har erhållits ligger skyldighet hos Kredittagaren att betala förfallna månadsavier/fakturor. Månadsavier/fakturor finns även tillgängliga på Mina sidor. Återbetalningarna/delbetalningarna inklusive ränta och kostnader ska vara GF Money tillhanda på angivet bankgiro eller plusgirokonto senast på förfallodagen på respektive månadsavi/faktura. Av månadsavierna framgår lägsta belopp att betala. Kredittagaren väljer själv betalning av lägsta beloppet eller ett högre belopp. Det lägsta beloppet bestäms utifrån total skuld och kan ses av bilagan ”Lägsta belopp att betala”. Det belopp som återbetalas består av amorteringsdel och räntedel. Om utestående utnyttjat kreditbelopp inklusive ränta och avgifter understiger lägsta beloppet, uppgår återbetalningsbeloppet till utestående kreditsaldo inklusive avgifter och räntor att betala vid förfallodagen.

Betalningen sker i första hand genom autogiro enligt punkt 11 i dessa villkor.

Kredittagaren kan när som helst betala hela kreditbeloppet till GF Money utan att det tillkommer någon extra kostnad utöver upplupna räntor och avgifter. GF Money har rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

6. Betalningsfria månader

När Kredittagaren gjort fyra (4) korrekta avbetalningar (i tid) i följd är Kredittagaren berättigad till två (2) betalningsfria månader per tolvmånadersperiod förutsatt att Kredittagaren fortsätter att erlägga varje betalning i tid. Dock kan två betalningsfria perioder aldrig vara i följd samt att det måste ha gått en ny period av fyra (4) inbetalningar i följd i tid. Under betalningsfri månad debiteras lånet ränta och avgifter enligt ordinarie villkor vilka läggs till skulden.

Vid utnyttjande av betalningsfri månad har GF Money rätt att antingen förändra storleken på kommande månadsbetalningar eller att förändra återbetalningstiden.
Vid beviljande av en betalningsfri månad gäller den betalningsfria månaden kommande avisering.

7. Kostnader och ränta

Kredittagaren skall i samband med återbetalning eller delbetalning enligt punkt 5 ovan, betala upplupna räntor och avgifter vilka kapitaliseras månadsvis. Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid var tid utnyttjad kredit. GF Money äger rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa motsvarande förändringar av räntesats även till Kredittagarens förmån. Förändringar av räntesatsen meddelas Kredittagaren via e-post, Mina sidor eller hemsidan, senast när förändringen träder i kraft. Vid ränteändringar beräknar Kreditgivaren räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändringens ikraftträdande. För kreditens ränta och för kreditens effektiva ränta hänvisas till Kreditavtalet. Den effektiva räntan är beräknad enligt konsumentverkets riktlinjer.

I samband med återbetalning eller delbetalning är Kredittagaren utöver ränta skyldig att betala särskilda avgifter till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för Krediten. De särskilda avgifter som från tid till annan gäller finns angivna på hemsidan samt kreditavtalet. Avgifterna skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Kreditgivaren får när som helst under avtalstiden besluta om att tillämpa eller höja avgifter i den mån Kreditgivarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka har ökat. Förändringar av avgifter meddelas Kredittagaren via e-post, Mina sidor samt på hemsidan senast när förändringen träder i kraft.

8. Vid utebliven betalning

Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att påföra krediten dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Kreditgivaren erhåller full betalning. Dröjsmålsräntan är f.n. 40 procentenheter i tillägg till referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) per år, samt lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter tillkommer, f.n. 60 kr resp. 180 kr. Försenade, bristande eller uteblivna betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för Kredittagaren och påverka bl.a. kreditvärdighet, nya uttag mm. Överlämnas Krediten för indrivning till kronofogdemyndigheten eller inkasso tillkommer ytterligare lagstadgade avgifter.

9. Uppsägning av kredit

Kreditgivaren har rätt att avbryta rätten att utnyttja krediten eller sänka Kreditutrymmet om något av följande uppstår:

 1. Kredittagaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal eller i övrigt mot kreditgivarens varumärken eller koncernbolag
 2. Kredittagaren har lämnat felaktig information i samband med ansökan om Kredit eller underlåter att lämna efterfrågad information under Kreditens löptid enligt punkt tre fjärde stycket
 3. Kredittagarens förutsättningar har förändrats sedan Kreditens beviljande
 4. Kredittagaren har missbrukat krediten
 5. Om det finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer fullgöra sina betalningsförpliktelser
 6. Kredittagaren uppfyller inte kraven vid en förnyad kreditprövning

För det fall Kreditgivaren avbryter rätten (spärr av uttag) att nyttja Krediten eller sänker Kreditutrymmet enligt ovan ska detta meddelas Kredittagaren omedelbart med skälen till åtgärden.

10. GF Money amorteringstid

Kreditavtalet gäller tills vidare. Kredittagaren äger när som helst rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan. Vid parts uppsägning skall oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och avgifter) slut regleras senast vid Kreditavtalets upphörandedag. Kreditgivaren har rätt att säga upp Kreditavtalet genom kommunikation och meddelande till Kredittagaren, uppsägningstiden är två månader och Kreditavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut.

Om Kredittagaren avlider, försätts i konkurs eller förordnas förvaltare, enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, upphör Kreditavtalet med omedelbar verkan varvid villkoren i Kreditavtalet i tillämpliga delar skall gälla så länge skuld kvarstår.

11. Betalningsplanering 

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Betalningsplanen upprättas för det utgående saldot och tillämpliga räntor och avgifter vid den tidpunkt Kredittagaren kontaktar Kreditgivaren.

Kredittagaren har även möjlighet att via Mina sidor eller via kontakt med Kreditgivaren få information om aktuellt skuldsaldo, transaktioner, upplupna räntor och avgifter, aktuellt amorteringsbelopp samt förfallodag.

12. GF Money och Autogirobetalning

Kredittagarens betalning av Kredit skall ske genom autogiro. Kreditgivaren genom Arvato Finance AB debiterar Kredittagarens konto med lägsta belopp att betala på i månadsavi/faktura aviserad förfallodag. Om förfallodagen infaller på en helgdag görs uttag nästkommande bankdag. Täckningskontroll görs bankdagen innan förfallodagen. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av gjorda uttag eller särskilt avisera dessa. Kredittagaren förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen.

Har autogiro inte kunnat anslutas, ansvarar Kredittagaren själv för inbetalning av lägsta belopp.

Kredittagaren (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

13. Förtidslösen av kredit hos GF Money

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

 1. Om kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen;
 2. Mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter;
 3. Du är i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller
 4. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt a), b) eller c) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt a), b) eller c) är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar de belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt d) genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om Kredittagaren tidigare med stöd av dessa bestämmelser befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid är Kredittagaren ej berättigad att vidta nämnda åtgärder för att förhindra förtidsbetalning.

14. Villkorsändringar

Dessa allmänna villkor gäller till dess Kreditgivaren meddelat annat. Kreditgivaren äger rätt att meddela ändringar via brev, e-post, sms, Mina sidor eller på hemsidan. Villkorsändringar av väsentlig betydelse skall meddelas senast 14 dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft. Om Kredittagaren ej godtar ändringen äger Kredittagaren rätt att säga upp Krediten med omedelbar verkan varvid Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Om uppsägning/slutreglering sker först efter att de ändrade villkoren trätt i kraft skall de ändrade villkoren äga tillämpning på Krediten till dess den slutreglerats av Kredittagaren.

15. Kredittagarens meddelandeplikt

Kredittagaren ansvarar även för att de angivna uppgifterna lämnat till Kredittagaren är korrekta. Kredittagaren ska omedelbart skriftligen underrätta Kreditgivaren vid ändring av namn, adress, e-postadress eller andra nödvändiga kontaktuppgifter. Kredittagaren svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn- och/eller adressändringar där de av Kredittagaren lämnade uppgifterna överensstämmer med information inhämtat från datoriserat personregister. Kredittagaren är skyldig att på begäran informera Kreditgivaren om ekonomiska och andra omständigheter som inverkar på skuldförhållandet och som kan anses väsentliga för detta avtal.

16. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med Kreditgivarens data och integritets-policy som du kan finna på Kreditgivarens hemsida.

17. Missbruk av lån

Allt missbruk och obehörigt handlande anmäls av Kreditgivaren, även försök till missbruk eller obehörigt handlande anmäls. Kreditgivaren kan komma att registrera uppgifter i ett särskilt register vid eftersatt återbetalning, åsidosatt sina skyldighet gentemot Kreditgivaren eller om krediter beviljats på oriktiga förutsättningar. Kreditgivaren har rätt att polisanmäla missbruk, bedrägerier och/eller bedrägeriförsök.

18. Kreditöverlåtelse

Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta Kreditavtalet – tillsammans med skuldsaldo och kreditdata utan att i förväg inhämta Kredittagarens godkännande. Kredittagaren äger ej rätt att överlåta Krediten till annan utan Kreditgivarens skriftliga medgivande.

19. Begränsning av GF Money´s ansvar

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört.

20. Rätten att ångra lånet

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen, dock tidigast räknat från den dag denna information om avtalsvillkor och förhandsinformation erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Kreditgivaren. Eventuellt utnyttjad kredit ska återbetalas senast inom 30 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks. Kredittagaren är skyldig att betala kreditränta från den tidpunkt Kredittagaren fick tillgång till krediten till dess krediten återbetalats till fullo.

Reklamation mot fel i finansiell tjänst skall ske till Kreditgivaren utan onödigt dröjsmål från det att Kredittagaren fått kännedom om felet och senast 13 månader efter debiteringsdagen. I annat fall förlorar Kredittagaren rätten att åberopa felet. Kredittagaren är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Kreditgivaren behöver för sin utredning. Om utredningen visar att återbetalning ska ske åligger det Kreditgivaren att omedelbart betala tillbaka beloppet till Kredittagaren och i tillämpliga fall återställa den debiterade kreditens saldo till den som skulle ha förelegat om det reklamerade felet aldrig ägt rum.

21. Erbjudanden och kampanjer

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att avsluta en pågående kampanj eller ett erbjudande i förtid utan att behöva ange orsak till Kredittagaren. Rabatter, erbjudanden eller kampanjer gäller ej vid nyttjande av ångerrätt, lösen i förtid eller uppsägelse.

22. Klagomålshantering

Om Kredittagaren reklamerat hos Kreditgivaren men inte godtar Kreditgivarens bedömning kan Kredittagaren skriftligen vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarig. Kredittagaren kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av eventuell tvist. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-225 800, lämnar avgiftsfri vägledning. Svensk lag ska tillämpas på detta Kreditavtal.

Lägsta belopp att betala

Total skuld Lägsta belopp att betala
0 – 5 000 250 kr
5 001 – 10 000 500 kr
10 001 – 15 000 700 kr
15 001 – 20 000 900 kr
20 001 – 30 000 1 400 kr
30 001 – 40 000 1 600 kr
40 001 – 50 000 1 900 kr
50 001 – 2 300 kr

Expresskredit

Expresskredit

FYLL I EN
låneansökan

 

Lånebelopp 1,000 – 30,000 SEK
Lånets löptid 0 – 999 månader
Ränta 39.8 %
Effektiv ränta 53.12 – 84.23 %
Ålderskrav 18 – 72
Räntefritt för nya kunder Nej
Godkänner betalningsanmärkningar Nej
Inkomstkrav 50,000 SEK
Uppläggningsavgift 280 SEK
Administrationsavgift 45 SEK
Expresskredit Räkneexempel: Lånexempel (2020-08-01): Uttag om 15 000 kr/12 mån/12 aviseringar/Uppl.avg. 280 kr/Mån(Avi).avg. 45 kr (540 kr(45×12))/Uttag.avg 95 kr/Månadsbelopp 1 786 kr (snitt)/Totalbelopp 21 430 kr/Rörlig ränta 39,8 %/ Effektiv ränta 58,51 %.
Expresskredit låna online

 

Lånevillkor Expresskredit

GF Money Consumer Finance AB (GF Money), ORG.NR. 556876-2578
Februari 2019

Läs vår förhandsinformation

1.  Definitioner/ Parter

 • Kreditgivare:GF Money Consumer Finance AB (Expresskredit), org. nr 556876-2578.
 • Kredittagare/Kontohavare:Den person som har sökt eller beviljats en kredit av Kreditgivaren.
 • Kredit:Kredit med rätt för Kredittagaren att utnyttja ett beviljat kreditutrymme.
 • Kreditutrymme:Det belopp som står till Kredittagarens förfogande.
 • Kreditgräns:Det maximala kreditbelopp som Kreditgivaren har beviljat Kredittagaren att utnyttja.
 • Kreditavtal:Avtal om kredit mellan Kreditgivaren och Kredittagaren jämte från tid till annan gällande Allmänna villkor Kontokredit.
 • Mina Sidor:Kredittagarens personliga inloggningssida där Kredittagaren kan få tillgång till information om Krediten samt möjligheter för hantering av krediten.
 • Hemsidan: Avser kreditgivarens webbplats, www.expresskredit.se

2.  Allmänt

Kreditgivaren är ett svenskt kreditgivningsföretag med tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att lämna krediter till konsumenter. Kreditgivaren står under Finansinspektionens tillsyn. Kreditgivarens registrerade adress är GF Money Consumer Finance AB, BOX 1306, 751 43 Uppsala.

Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, e-post, telefon, sms, Mina Sidor eller genom hemsidan. Meddelanden och information via e-post, sms eller Mina Sidor anses ha kommit Kredittagaren tillhanda vid avsändandet. Vid var tid gällande allmänna villkor samt aktuella räntor och avgifter finns tillgängliga på hemsidan, Mina Sidor samt genom Kreditgivarens kundtjänst.

3.  Ansökan och beviljande av Kredit

Kredittagaren måste vara myndig, ha svenskt personnummer, folkbokföringsadress i Sverige och ha ett svenskt personlig bankkonto för att beviljas Kredit. Ansökan om Kredit sker via hemsidan. Kredittagaren ska vid ansökan om Kredit identifiera sig genom användning av Bank-ID eller annat sätt godtagbart för Kreditgivaren.

Sedvanlig kreditprövning sker vid ansökan och därefter när Kreditgivaren finner det påkallat. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avslå en ansökan eller föreslå och bevilja en lägre Kredit än det belopp som Kredittagaren ansökt om.

För att en ansökan om kredit ska vara komplett kan senaste lönespecifikation eller bankkontoutdrag avseende sökandes lönekonto för minst de tre senaste månaderna krävas. Den sökande ska dessutom uppge den information som kreditgivaren efterfrågar i samband med ansökan. Notera att uppfyllande av nämnda kriterier inte är tillräckligt för att lånet ska beviljas då endast sökande som har ekonomiska förutsättningar att återbetala lånet kan godkännas som kredittagare. Kreditgivaren meddelar elektroniskt om kreditbeslutet till den sökande.

Kredittagaren är under hela avtalsperioden skyldig att lämna den information till Kreditgivaren som Kreditgivaren efterfrågar. Information som efterfrågas kan till exempel vara lönespecifikation eller kontoutdrag. För det fall efterfrågad information inte lämnas kan kreditgivaren komma att förhindra framtida utbetalningar av krediten.

4.  Kredit och Kreditgräns

Beviljad Kredit är en s.k. revolverande kontokredit med rätt för Kredittagaren att tills vidare fritt utnyttja ett kreditutrymme om högst 30 000 kronor. Kreditgränsen är lägst 5 000 kr och högst 30 000 kr. Beviljad Kreditgräns kan höjas efter ny ansökan och särskild kreditprövning.

När Kredittagaren begär ett uttag d. v.s. att ett belopp inom Kreditutrymmet uttages, eller utnyttjas genom överföring till kunds föranmälda bankkonto, minskar Kreditutrymmet med motsvarande belopp. Kreditgivaren har rätt vid kredittagarens begäran om uttag utföra en förnyad kreditprövning. När Kredittagaren amorterar eller återbetalar Krediten med ett belopp ökar kreditutrymmet med motsvarande belopp.

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att omedelbart sänka, begränsa eller säga upp outnyttjad eller amorterad del av kreditutrymmet. Om så sker ska Kredittagaren omedelbart underrättas om ändringen samt skälen därtill.

5.  Återbetalning och delbetalning

Kreditgivaren skickar ut en månadsavi/faktura varje månad per e-post, utom i de fall Kredittagaren valt att få månadsavin/fakturan per post. Även om månadsavin/fakturan inte har erhållits ligger skyldighet hos Kredittagaren att betala förfallna månadsavier/fakturor. Månadsavier/fakturor finns även tillgängliga på Mina sidor. Återbetalningarna/delbetalningarna inklusive ränta och kostnader ska vara Kreditgivaren tillhanda på angivet bankgiro eller plusgirokonto senast på förfallodagen på respektive månadsavi/faktura. Av månadsavierna framgår lägsta belopp att betala. Kredittagaren väljer själv betalning av lägsta beloppet eller ett högre belopp. Det lägsta beloppet att betala är minst 6 % av total skuld eller 350 kronor, vilket som är högst. Det belopp som återbetalas består av amorteringsdel och räntedel. Om utestående utnyttjat kreditbelopp inklusive ränta och avgifter understiger lägsta beloppet, uppgår återbetalningsbeloppet till utestående kreditsaldo inklusive avgifter och räntor att betala vid förfallodagen.

Betalningen sker i första hand genom autogiro enligt punkt 11 i dessa villkor.

Kredittagaren kan när som helst betala hela kreditbeloppet till Kreditgivaren utan att det tillkommer någon extra kostnad utöver upplupna räntor och avgifter. Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

6.  Kreditränta och avgifter

Kredittagaren skall i samband med återbetalning eller delbetalning enligt punkt 5 ovan, betala upplupna räntor och avgifter vilka kapitaliseras månadsvis. Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid var tid utnyttjad kredit. Kreditgivaren äger rätt att med omedelbar verkan ändra räntesatsen i den utsträckning som motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnadsförändringar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren är skyldig att tillämpa motsvarande förändringar av räntesats även till Kredittagarens förmån. Förändringar av räntesatsen meddelas Kredittagaren via e-post, Mina sidor eller hemsidan, senast när förändringen träder i kraft. Vid ränteändringar beräknar Kreditgivaren räntan efter den nya räntesatsen från dagen för ränteändringens ikraftträdande. För kreditens ränta och för kreditens effektiva ränta hänvisas till Kreditavtalet. Den effektiva räntan är beräknad enligt konsumentverkets riktlinjer.

I samband med återbetalning eller delbetalning är Kredittagaren utöver ränta skyldig att betala särskilda avgifter till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för Krediten. De särskilda avgifter som från tid till annan gäller finns angivna på hemsidan samt kreditavtalet. Avgifterna skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Kreditgivaren får när som helst under avtalstiden besluta om att tillämpa eller höja avgifter i den mån Kreditgivarens kostnader för den åtgärd avgiften avser att täcka har ökat. Förändringar av avgifter meddelas Kredittagaren via e-post, Mina sidor samt på hemsidan senast när förändringen träder i kraft.

7.  Räntor och avgifter vid bristande betalning

Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att påföra krediten dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Kreditgivaren erhåller full betalning. Dröjsmålsräntan är f.n. 40 procentenheter i tillägg till referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) per år, samt lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter tillkommer, f.n. 60 kr resp. 180 kr. Försenade, bristande eller uteblivna betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för Kredittagaren och påverka bl.a. kreditvärdighet, nya uttag mm. Överlämnas Krediten för indrivning till kronofogdemyndigheten eller inkasso tillkommer ytterligare lagstadgade avgifter.

8.  Avbrytande av rätt att utnyttja krediten, sänkt kreditgräns

Kreditgivaren har rätt att avbryta rätten att utnyttja krediten eller sänka Kreditutrymmet om något av följande uppstår:

 1. Kredittagaren har inte fullgjort sina skyldigheter enligt detta avtal eller i övrigt mot kreditgivarens varumärken eller koncernbolag
 2. Kredittagaren har lämnat felaktigt information i samband med ansökan om Kredit eller underlåter att lämna efterfrågad information under Kreditens löptid enligt punkt tre fjärde stycket
 3. Kredittagarens förutsättningar har förändrats sedan Kreditens beviljande
 4. Kredittagaren har missbrukat krediten
 5. Om det finns skälig anledning att anta att kredittagaren inte kommer fullgöra sina betalningsförpliktelser
 6. Kredittagaren uppfyller inte kraven vid en förnyad kreditprövning

För det fall Kreditgivaren avbryter rätten (spärr av uttag) att nyttja Krediten eller sänker Kreditutrymmet enligt ovan ska detta meddelas Kredittagaren omedelbart med skälen till åtgärden.

9.  Kreditens löptid

Kreditavtalet gäller tills vidare. Kredittagaren äger när som helst rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan. Vid parts uppsägning skall oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och avgifter) slut regleras senast vid Kreditavtalets upphörandedag. Kreditgivaren har rätt att säga upp Kreditavtalet genom kommunikation och meddelande till Kredittagaren, uppsägningstiden är två månader och Kreditavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut.

Om Kredittagaren avlider, försätts i konkurs eller förordnas förvaltare, enligt 11 kap 7 § föräldrabalken, upphör Kreditavtalet med omedelbar verkan varvid villkoren i Kreditavtalet i tillämpliga delar skall gälla så länge skuld kvarstår.

10. Betalningsplan och kontoutdrag

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Betalningsplanen upprättas för det utgående saldot och tillämpliga räntor och avgifter vid den tidpunkt Kredittagaren kontaktar Kreditgivaren.

Kredittagaren har även möjlighet att via Mina sidor eller via kontakt med Kreditgivaren få information om aktuellt skuldsaldo, transaktioner, upplupna räntor och avgifter, aktuellt amorteringsbelopp samt förfallodag.

11. Autogiro

Kredittagarens betalning av Kredit skall ske genom autogiro. Kreditgivaren genom Arvato Finance AB debiterar Kredittagarens konto med lägsta belopp att betala på i månadsavi/faktura aviserad förfallodag. Om förfallodagen infaller på en helgdag görs uttag nästkommande bankdag. Täckningskontroll görs bankdagen innan förfallodagen. Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av gjorda uttag eller särskilt avisera dessa. Kredittagaren förbinder sig att hålla tillräckligt belopp tillgängligt på kontot senast dagen före förfallodagen.

Har autogiro inte kunnat anslutas, ansvarar Kredittagaren själv för inbetalning av lägsta belopp.

Kredittagaren (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

12.  Uppsägning av Kredit till betalning i förtid

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

 1. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen;
 2. Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter;
 3. Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller
 4. Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt a), b) eller c) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt a), b) eller c) är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar de belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om Kredittagaren vid uppsägning enligt d) genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtagbar säkerhet för krediten. Om Kredittagaren tidigare med stöd av dessa bestämmelser befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid är Kredittagaren ej berättigad att vidta nämnda åtgärder för att förhindra förtidsbetalning.

13. Ändring av Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller till dess Kreditgivaren meddelat annat. Kreditgivaren äger rätt att meddela ändringar via brev, e-post, sms, Mina sidor eller på hemsidan. Villkorsändringar av väsentlig betydelse skall meddelas senast 14 dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft.  Om Kredittagaren ej godtar ändringen äger Kredittagaren rätt att säga upp Krediten med omedelbar verkan varvid Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Om uppsägning/slutreglering sker först efter att de ändrade villkoren trätt i kraft skall de ändrade villkoren äga tillämpning på Krediten till dess den slutreglerats av Kredittagaren.

14. Kredittagarens meddelandeplikt

Kredittagaren ansvarar även för att de angivna uppgifterna lämnat till Kredittagaren är korrekta. Kredittagaren ska omedelbart skriftligen underrätta Kreditgivaren vid ändring av namn, adress, e-postadress eller andra nödvändiga kontaktuppgifter. Kredittagaren svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn- och/eller adressändringar där de av Kredittagaren lämnade uppgifterna överensstämmer med information inhämtat från datoriserat personregister.  Kredittagaren är skyldig att på begäran informera Kreditgivaren om ekonomiska och andra omständigheter som inverkar på skuldförhållandet och som kan anses väsentliga för detta avtal.

15. Behandling av personuppgifter och uppgiftslämnande

Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med Kreditgivarens data och integritets-policy som du kan finna på Kreditgivarens hemsida.

16. Missbruk

Allt missbruk och obehörigt handlande anmäls av Kreditgivaren, även försök till missbruk eller obehörigt handlande anmäls. Kreditgivaren kan komma att registrera uppgifter i ett särskilt register vid eftersatt återbetalning, åsidosatt sina skyldighet gentemot Kreditgivaren eller om krediter beviljats på oriktiga förutsättningar. Kreditgivaren har rätt att polisanmäla missbruk, bedrägerier och/eller bedrägeriförsök.

17. Överlåtelse av Kreditavtalet

Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta Kreditavtalet – tillsammans med skuldsaldo och kreditdata utan att i förväg inhämta Kredittagarens godkännande. Kredittagaren äger ej rätt att överlåta Krediten till annan utan Kreditgivarens skriftliga medgivande.

18. Begränsning av Kreditgivarens ansvar

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört.

19. Ångerrätt och reklamation

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen, dock tidigast räknat från den dag denna information om avtalsvillkor och förhandsinformation erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Kreditgivaren. Eventuellt utnyttjad kredit ska återbetalas senast inom 30 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks. Kredittagaren är skyldig att betala kreditränta från den tidpunkt Kredittagaren fick tillgång till krediten till dess krediten återbetalats till fullo.

Reklamation mot fel i finansiell tjänst skall ske till Kreditgivaren utan onödigt dröjsmål från det att Kredittagaren fått kännedom om felet och senast 13 månader efter debiteringsdagen. I annat fall förlorar Kredittagaren rätten att åberopa felet. Kredittagaren är skyldig att vid reklamation lämna de uppgifter som Kreditgivaren behöver för sin utredning. Om utredningen visar att återbetalning ska ske åligger det Kreditgivaren att omedelbart betala tillbaka beloppet till Kredittagaren och i tillämpliga fall återställa den debiterade kreditens saldo till den som skulle ha förelegat om det reklamerade felet aldrig ägt rum.

20. Erbjudanden och kampanjer

Kreditgivaren förbehåller sig rätten att avsluta en pågående kampanj eller ett erbjudande i förtid utan att behöva ange orsak till Kredittagaren. Rabatter, erbjudanden eller kampanjer gäller ej vid nyttjande av ångerrätt, lösen i förtid eller uppsägelse.

21. Tvist och klagomål

Om Kredittagaren reklamerat hos Kreditgivaren men inte godtar Kreditgivarens bedömning kan Kredittagaren skriftligen vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarig. Kredittagaren kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av eventuell tvist. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-225 800, lämnar avgiftsfri vägledning.  Svensk lag ska tillämpas på detta Kreditavtal.

Liknande lån: Daypay, Fairo och Viiga

FAIRLO

Min belopp2 000 kr
Max belopp50 000 kr
Löptid0-72 mån
Min årsränta13.18%
Max årsränta17.52%
Min eff. ränta14%
Max eff. ränta19%
Ålder20-75 år
Räntefria lånNej
Godkänner betalningsanmärkningarJa
Inkomst120 000 kr
Uppläggn.avg.0 kr
Aviavgift0 kr
Räkneexempel: Exempel på lån hos Fairlo: Effektiv ränta 18,00%, 2 000 kr, över 1 år. Kostnad 186 kr i månaden, totalt: 2 233 kr.
fairlo låna online
fairlo låna online

 

Fairlo lån

Fairlo är en långivare som lånar ut pengar till privatpersoner och konsumenter. Det går att ansöka kredit mellan 2000 kr och 50.000 kr och du kan välja att återbetala krediten i upp till 72 månader.

När du lånar hos Fairlo så tillkommer ränta på lånet. Den effektiva räntan ligger mellan 14-19% och årsräntan 13.18-17.52%.

För att låna krävs att du har fyllt 20 år och har en årsinkomst på minst 120.000 kr per år eller 10.000 kr i månaden.

Fairlo är en långivare som godkänner lån med betalningsanmärkningar så du kan låna pengar med låg kreditvärdighet.

Tar Fairlo kreditupplysning via UC?

Nej banken använder Bisnode

Gör det att amortera via autogiro?

Ja, även via Trustly

Hur mycket kan jag låna hos Fairlo

Fairlo har snabblån mellan 2000-50.000 kr

Allmänna villkor:

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) är en del av det kreditavtal (”Kreditavtal”) som Kredittagaren har slutit med Kreditgivaren.

Kreditgivare är Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), orgnr 556760-6032, Box 173, 101 23 Stockholm. (“Kreditgivaren”)

Kreditförmedlare är Fairlo AB, Gamla Brogatan 11, 11 20 Stockholm. (“Kreditförmedlaren”) Kreditgivaren har givit Kreditförmedlaren, i uppdrag att administrera krediten för Kreditgivarens räkning, varför Kredittagaren fortsatt kan vända sig till Kreditförmedlaren med eventuella frågor tills dess Kreditgivaren meddelar annorlunda. Kreditgivaren kan således meddela att adresser och websidor som anges häri kan komma att ändras om Kreditförmedlaren upphör med att utföra sådana tjänster.

Kreditgivaren erbjuder via Kreditförmedlaren en kontokredit (”Vardagskrediten”). Vardagskrediten ställs ut utan säkerhet till privatpersoner (Kredittagare) och utnyttjad kredit ska återbetalas enligt punkt 7.

Ansökan sker via Kreditförmedlarens webbsida www.fairlo.se och identifiering sker via BankId. Genom att identifiera sig och signera med BankId godkänner Kredittagaren dessa Allmänna Villkor och det individuella kreditavtalets villkor, inklusive den Betalningsplan (definierat nedan) som vid varje enskild tidpunkt gäller för Vardagskrediten. En förutsättning för att beviljas Vardagskrediten är att Kredittagaren klarar Kreditgivarens kreditprövning. Vardagskrediten ställs till Kredittagarens förfogande omgående efter avtalsslut.

Genom att sluta ett Kreditavtal med Kreditgivaren godkänner Kredittagaren dessa Allmänna Villkor och försäkrar att:

 • Kredittagaren kommer att meddela Kreditgivaren om denne är (eller har varit) (i) person i, (ii) familjemedlem till eller (iii) känd medarbetare till en person som är eller har varit i politiskt utsatt ställning,
 • Kredittagaren inte är skattskyldig i annat land,
 • Kredittagaren inte agerar för någon annans räkning.

Dessa Allmänna Villkor och den Betalningsplan (definierat nedan) som vid varje enskild tidpunkt godkänts av Kredittagaren med BankId via www.fairlo.se utgör en del av Kreditavtalet. Om Kredittagaren inte förstår någon del av de Allmänna Villkoren, Betalningsplanen eller Kreditavtalet ska Kredittagaren be om ytterligare information.

 

KONTAKT: GAMLA BROGATAN 11, 111 20 STOCKHOLM

 

Liknande lån: Daypay, Brixo, Ferratum

BANK NORWEGIAN

BANK NORWEGIAN

Min belopp5 000 kr
Max belopp600 000 kr
Min löptid1 år
Max löptid15 år
Min årsränta4.99%
Max prsränta22.99%
Min eff. Ränta7.2%
Max eff. Ränta29.27%
Ålder23-70 år
Upp.avgft399 kr
Räntefria lånNej
Godkänner anmärkningarNej
BANK NORWEGIAN LÅN 5000-600.000 kr
bank norwegian

Samla lån hos Bank Norwegian

Samla dyra lån och och krediter via Bank Norwegian och du kan sänka dina månadskostnader rejält och få pengar till annat. 

Liknande långivare som också samlar lån är Lendo

Allmänna villkor november 2019, Bank Norwegian AS

1) Inledning

Långivare är Bank Norwegian AS (991 455 671), nedan kallat Bank Norwegian. Låntagare är den eller de låntagare (huvudlåntagare och medlåntagare) som ansökt och beviljats lån. Vid fler än en låntagare svarar var och en solidariskt för hela skulden oavsett vem som utnyttjat lånet.

Bank Norwegians huvudaktivitet är bank- och finansieringsverksamhet, som godkänts av Finansdepartementet enligt bank- och finanslagstiftningen i Norge. Tillsynsmyndighet för Bank Norwegians verksamhet är Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Norge. Bank Norwegian finns registrerat i norska Brønnøysundregisteret. Bank Norwegian ger ut lån utan säkerhet

Bank Norwegians verksamhet i Finland övervakas, inom ramen för sina befogenheter av, också: Finansinspektionen
Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors
tel: +358 10 831 51

finansinspektionen.fi

2) Ansökan och etablering av avtalsförhållandet

Ansökan och kreditupplysning

Låntagaren måste lämna ett ansökningsformulär för lånet till Bank Norwegian eller dennes representant. Utöver de upplysningar låntagaren själv har givit Bank Norwegian, vill Bank Norwegian också inhämta andra relevanta upplysningar. Det kan t.ex. vara uppgifter från Befolkningsregistercentralen, låneupplysningar, uppgifter om anställning samt andra uppgifter om låntagaren som är nödvändiga för upprättandet av ett lån- och kundförhållande.

Upplysningar kan inhämtas både vid ansökningstidpunkten och senare. Bank Norwegian använder låntagarens personkreditupplysningar vid beviljande och bevakning av lånet. Upplysningarna inhämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister och/eller annat kreditupplysningsregister som långivaren skilt informerar om. Låntagaren godkänner genom sin ansökan de villkor och förhållanden som framgår av avtalsvillkoren. Bank Norwegian eller dennes representant kan avslå ansökan bland annat mot bakgrund av genomförd kreditupplysning.

Legitimationskontroll

Genom att legitimera sig elektroniskt med bankkoder bekräftar låntagaren att de upplysningarna som angetts i ansökningsformuläret är korrekta. Bank Norwegian eller dennes representant har rätt att kontrollera upplysningarna i ansökan samt eventuell efterfrågad tilläggsdokumentation.

E-legitimation

Innan lånet mottas måste låntagaren signera avtalet elektroniskt med bankkoder.

3) Utbetalning

Lånet utbetalas till låntagarens anvisat konto(n) efter att låneavtalet blivit signerat med bankkoder och Bank Norwegian godkänt all dokumentation.

Vid beviljande av Bank Norwegians samlingslån (inlösning av lån och krediter) överförs hela lånet till låntagaren angivet bankkonto, bortsett från belopp låntagaren har auktoriserat Bank Norwegian att utbetala till andra finansiella institut för nedbetalning av skuld där. Bank Norwegian åtar sig enbart ansvar för överföring av avtalat belopp och är inte ansvarig för att skulden återbetalas i sin helhet.

Vid utbetalning dras uppläggningsavgift från lånebeloppet.

4) Betalning

Betalning ska ske till av Bank Norwegian anvisad betalningsinformation. Betalningsinformationen kan låntagaren finna inne på MinSida (www.banknorwegian.fi/sv) eller i Bank Norwegians app. Återbetalningstiden och storleken på kommande annuiteter för lånet kan också komma att öka p.g.a. att ränta från utbetalningsdagen till första ränteperioden i lånets annuitet läggs till skulden. Skyldighet att erlägga förfallna delar av fordran föreligger även om inbetalningskort ej erhållits. Återbetalningsbeloppet består av en amorteringsdel, en avgiftsdel och en räntedel. Betalning ska ske månadsvis och vara Bank Norwegian tillhanda senast den 15:e i månaden. Betalningar som sker avräknas i första hand mot vid betalningstillfället avgifter, obetalda räntor och andra kostnader. Återstående belopp är amortering på lånet.

I överenskommelse med Bank Norwegian kan låntagaren göra ändringar i månadsbeloppet även om det nya månadsbeloppet skulle skilja sig från den ursprungliga återbetalningsplanen. I och med ändringarna kan lånets totalkostnad bli mindre eller större.

Bank Norwegian kan besluta att erbjuda låntagaren ett visst antal betalningsfria månader per kalenderår. Vid betalningsfri månad debiteras lånets ränta, eventuell försäkringspremie och eventuella andra avgifter enligt ordinarie villkor. Utnyttjas betalningsfri månad förhöjs månadsbeloppet eller förlängs återbetalningstiden. Återbetalningstiden för lånen kan i sådant fall komma att bli längre än ursprunglig avtalad löptid.

Återbetalningstiden och storleken på kommande annuiteter för lånet kan också komma att öka p.g.a. eventuella påminnelseavgifter för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden och dröjsmålsräntor eller dylikt.

 1. 5)  RäntaRäntesatsen för lånet är fast från lånets utbetalningsdatum. Bank Norwegian kommer att vid kalenderårets slut informera Skatteförvaltningen om låntagarens inbetalda räntor samt utestående medel (årsbesked).
 2. 6)  DröjsmålsräntaOm betalningsposterna inte betalas senast på förfallodagen är låntagaren skyldig att betala årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen på det försenade beloppet från förfallodagen till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är alltid minst lika stor som räntan som skulle betalas på skulden för tiden före förfallodagen. Om den ränta som Bank Norwegian tagit ut innan lånet förfallit till betalning är högre än ovan nämnda dröjsmålsränta enligt räntelagen, har Bank Norwegian rätt att som dröjsmålsränta ta ut denna ränta i högst 180 dygn från det att lånet i sin helhet har förfallit till betalning, men högst tills en domstol meddelar en dom i fråga om lånet. Därefter uttas dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.
 3. 7)  Avgifter och kostnaderBank Norwegian har rätt att debitera följande avgifter av låntagaren i anslutning till skötseln av lånet: • Uppläggningsavgift till ett belopp som anges i skuldebrevet.
  • Administrationsavgift till ett belopp som anges i skuldebrevet.
  • Påminnelseavgift till ett belopp som anges i skuldebrevet.Låntagaren ska även ersätta Bank Norwegian för alla kostnader och arvoden som uppkommer vid indrivningen av Bank Norwegian fordran hos låntagaren eller annan betalningsskyldig.Bank Norwegian kan höja de avgifter och arvoden som debiteras för lånet och som ingår i låneavtalet om den allmänna prisnivån har stigit, eller kostnaderna har ökat eller av någon annan grundad anledning. En avgift eller provision får inte höjas mer än i den mån som motsvarar den faktiska ökningen i Bank Norwegians kostnader till följd av vilka avgiften eller provisionen enligt lånavtalet tas ut. Bank Norwegian meddelar låntagaren via e-post eller annars i varaktig form om ändringar i avgifter och provisioner och om deras inverkan på betalningsraternas storlek, antal eller den sista betalningsdagen. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som Bank Norwegian anger, tidigast en (1) månad efter att meddelandet sänts till låntagaren.
 4. 8)  Lösen av lån i förtidLåntagaren har rätt att när som helst, helt eller delvis, utan avgift därav lösa lånet i förtid. Låntagaren kan kontakta Bank Norwegian vid det tillfälle denne önskar lösa in lånet i förtid.
 5. 9)  Särskilda förfallogrunder för lånetOm Bank Norwegians fordran på låntagaren har fördröjts med minst en månad och fortfarande är obetald har Bank Norwegian rätt att låta hela det återstående lånet, jämte ränta och övriga avgifter, förfalla till betalning inom fyra veckor eller om låntagaren tidigare har fått anmärkning om dröjsmål vid återbetalning av lånen, inom två veckor från det att en anmälan om förfallande har sänts till låntagaren, om den fördröjda summan fortfarande är obetald.En förutsättning för att lånet ska förfalla till betalning är att det fördröjda beloppet utgör minst tio procent, eller om fler än en betalning ingår i det fördröjda beloppet, minst fem procent av det ursprungliga lånebeloppet eller utgör Bank Norwegians hela resterande fordran kan Bank Norwegian åberopa den ovan avsedda rättigheten också om gäldenären på annat sätt gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott.Bank Norwegian beaktar stadgandena i kapitel 7, 34 § konsumentskyddslagen om fördröjd betalning på grund av s.k. sociala prestationshinder (sjukdom, arbetslöshet eller någon annan därmed jämförbar, av låntagarens oberoende omständighet), om vilkets uppstående gäldenären ska informera Bank Norwegian inom rimlig tid. Trots det som sagts ovan om det fördröjda betalningsbeloppet har Bank Norwegian rätt att bringa den avtalade påföljden i kraft, om betalningen har fördröjts i minst sex månader, och om den till väsentliga delar fortfarande är obetald.Om låntagaren eller en av låntagarna avlider, om låntagaren har lämnat Bank Norwegian vilseledande information som har kunnat påverka beviljandet av lånet eller dess villkor eller om låntagaren har gjort sig skyldig till något annat väsentligt avtalsbrott, har Bank Norwegian rätt att låta hela det återstående lånet jämte räntor och andra avgifter förfalla till betalning inom fyra veckor eller om låntagaren tidigare har fått anmärkning om det väsentliga avtalsbrottet, inom två veckor från det att en anmälan om förhållanden har sänts till låntagaren, om det avtalsstridiga förfarandet inte har rättats till innan dess. Lånet förfaller på anmodan av Bank Norwegian omedelbart till betalning om låntagaren försätts i konkurs.Bank Norwegian har i enlighet med reglering om motverkan av penningtvätt en utredningsskyldighet av kundförhållandet. I det fall låntagaren inte ger tillfredsställande upplysningar eller Bank Norwegian har befogad misstanke om att låntagaren nyttjar lånet eller Bank Norwegians tjänster på olovligt vis eller för olovligt ändamål, kan Bank Norwegian häva låneavtalet med omedelbar verkan och lånet förfaller på anmodan av Bank Norwegian omedelbart till betalning.

10) Registrering av betalningsförsummelse i kreditupplysningsregister

Bank Norwegian har med stöd av Kreditupplysningslagen (Fi: Luottotietolaki) rätt att meddela en försummad betalning till kreditupplysningsregistret om försummelsen varat i mer än 60 dagar och det samtidigt gått minst 21 dagar efter att låntagaren tillsänts en betalningsuppmaning där man påmint om möjligheten att införa betalningsstörningen i registret.

11) Information via SMS och E-post

Information om lånet, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse, inkassokrav, beslutade ändringar m.m, kan komma att sändas ut via elektroniskt textmeddelande (sms) till av låntagaren uppgivet mobilnummer och/eller via e-post till

av låntagaren uppgiven e-postadress. Om mobilnumret och e-postadressen ändras ska låntagaren omedelbart uppdatera detta inne på MinSida.

 1. 12)  ÅterbetalningsplanLåntagaren har rätt att på begäran och utan avgift under låneavtalets löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (återbetalningsplan). Återbetalningsplan finns tillgänglig inne på MinSida.
 2. 13)  KvittningBank Norwegian får ta ut belopp motsvarande utlägg, kostnad eller arvode för uppdrag som utförts åt kontohavaren samt för betalning som motsvarar annan förfallen fordran som Bank Norwegian har mot kontohavaren (kvittning).
 3. 14)  Överlåtelse av låneavtalBank Norwegian har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta fordran enligt låneavtalet till annan. Låntagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt låneavtalet. Låntagaren ska informeras om överlåtelsen.
 4. 15)  Namn- och adressändringLåntagaren ska underrätta Bank Norwegian vid ändring av kontaktuppgifter som t.ex. ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer på MinSida.
 5. 16)  ÅngerrättLåntagaren har enligt gällande lag rätt att inom 14 dagar ångra ett ingånget distansavtal. Ångerfristen börjar löpa den dag då utbetalning av lånet sker eller senare dag då låntagaren fått ett exemplar av låneavtalet jämte villkor skriftligt eller elektroniskt. Önskar låntagaren utnyttja ångerrätten ska denne meddela Bank Norwegian skriftligen eller muntligen. Vid utnyttjande av ångerrätten har låntagaren 30 dagar på sig, från det att Bank Norwegian meddelats, att betala tillbaka lånebeloppet. Låntagaren är skyldig att betala ränta från det att utbetalning av lånen skedde till dess att det är återbetalt. Eventuella avgifter som låntagaren har betalat till Bank Norwegian med anledning av lånen återbetalas till låntagaren.
 6. 17)  Ändring av villkorBank Norwegian har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att skuldebrevet sägs upp. Information om ändrade villkor lämnas till kontohavaren genom hemsidan, via e-post eller via MinSida. Meddelande om ändringar till kontohavarens fördel kan ändras utan förvarning. Ändring av villkoren till nackdel ska lämnas till kontohavaren minst två (2) månader innan ändringarna ska börja tillämpas.Avtalet fortsätter med ändrat innehåll om inte kontohavaren före den dag ändringarna angetts träda i kraft via MinSida eller e- post meddelar Bank Norwegian att kontohavaren inte accepterar ändringen. Fram till den angivna dagen för ändringarnas ikraftträdande har kontohavaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
 7. 18)  Klagomål och tvisteprövning utanför domstolKlagomål avseende lånet bör i första hand framföras till complaints@banknorwegian.fi. Låntagaren kan också i frågor om lånet vända sig till Försäkrings och finansrådgivningen (Fine) eller till Banknämnden (www.fine.fi) som är verksam i anslutning till Fine. Låntagaren kan lämna ärenden som gäller lånet även skriftligen för handläggning till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi). Innan kontohavaren för sitt ärende till behandling i Konsumenttvistenämnden ska han eller hon kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).I ärenden som berör konsumentskydd övervakas förfaringssätt också av konsumentombudsmannen: Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors
  tel: +358 29 505 3000 (växel)
  kkv.fi/sv
 8. 19)  Tillämplig lag och domstolPå detta låneavtal ska finsk lagstiftning vara tillämplig. Om talan väcks av Bank Norwegian mot låntagaren som är konsument ska tvisten avgöras av den tingsrätt på den ort i Finland inom vars domkrets låntagen har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om låntagen inte har hemvist i Finland, avgörs tvisterna vid Helsingfors tingsrätt.
 9. 20)  Behandling av personuppgifterBank Norwegian driver licensierad verksamhet som bank. I sin verksamhet mottar Bank Norwegian insättningar från en obestämd kräts av insättare, beviljar kredit och erbjuder betalningstjänster samt uppträder som en försäkringsagent för försäkringsbolag. Bank Norwegian behandlar personupplysningar för att kunna erbjuda kredit-, kort- och sparprodukter samt betalningstjänster. I Bank Norwegians personskyddförklaring kan du läsa om vilka personupplysningar Bank Norwegian behandlar, till vilket syfte personupplysningar inhämtas och grunderna för behandling av personupplysningarna https://www.banknorwegian.fi/sv/PrivacyPolicy.Personskyddsförklaringen innehåller viktig information som vi rekommenderar att bekanta dig med, exempelvis information om dina rättigheter som registrerad kund och vem du kan kontakta för att få mera information angående Bank Norwegians personskyddsregler. Vid ingående av låneavtal med Bank Norwegian, gäller Bank Norwegians regler för användning av personupplysningar. Reglerna framgår av personskyddsförklaringen. Bank Norwegians regler för användning av personupplysningar kan ändras utan att ändringen anses som en ändring i låneavtalen. Bank Norwegian har rutiner vars avsikt är att säkerställa att de nuvarande kraven i personskyddslagstiftningen uppfylls. Bank Norwegian ger information om väsentliga

förändringar på MinSida. Vi vill göra dig uppmärksam om att alla upplysningar som registreras om kunder i förbindelse av avtal och användning av Bank Norwegians tjänster, behandlas under tystnadsplikt.

21) IT-säkerheten hos Bank Norwegian

Låntagaren ska använda sig av uppdaterad programvara, härunder operativsystem, nätläsare, antivirusprogram och annan programvara för säker kommunikation med Bank Norwegian. I övrigt ska låntagaren följa vid var tid gällande säkerhetsråd som framkommer på www.banknorwegian.fi/sv.

22) Bank Norwegian Force majeure

Bank Norwegian är inte ansvarig för skada som beror på finskt eller utländskt lagbud, finskt eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, terror, hackning, virus, sabotage eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bank Norwegian själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Driftstopp / brist på tillgång till IT-system och skador på data i dessa system som kan hänföras till ovanstående händelser, vare sig det är Bank Norwegian själv eller dess externa IT-leverantör som ansvarar för driften av systemen. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Bank Norwegian om den varit normalt aktsam. Bank Norwegian ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bank Norwegians grova vårdslöshet. Är Bank Norwegian till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Bank Norwegian för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Liknande lån: Bynk, Coop bank och Lendo