Lån25,000 – 600,000 SEK
Återbetalas1 – 12 år
Ränta3.75 – 16.95 %
Eff ränta3.75 – 16.95 %
Ålders20 – 75
Räntefria lånNej
Godkänner betalningsanmärkningNej
Inkomst150,000 SEK
Uppläggningsavgift395 SEK
Admavgift0 SEK
Moank lånet

Krav för att låna hos Moank

För att ansöka och låna pengar online krävs:

  • Minst 20 år gammal.
  • Folkbokförd i Sverige.
  • Ingen skuld hos Kronofogden senaste 12 månaderna.
  • Inte fler än 2 allmänna betalningsanmärkningar.
  • Inkomst om minst 150 000 kr/år.
  • Utöver våra minimikrav gör vi en sedvanlig kreditbedömning för att säkerställa din återbetalningsförmåga.

Fler artiklar om samlingslån: Samlingslånet fixar dina snabblån

ALLMÄNNA VILLKOR – LÅN MOANK

Gällande från 4 juni 2020

1. PARTER

Långivare är Moank AB, org.nr 559000-0237, nedan kallat ”Moank”, med adress Box 3652, 103 59 Stockholm. Den eller de låntagare (huvudlåntagare och medsökande) som ansökt och beviljats lån kallas nedan ”låntagaren”. Vid fler än en låntagare har såväl huvudlåntagaren som medsökande rätt att självständigt utnyttja lånet. Huvudlåntagaren och medsökande svarar var och en (solidariskt) för hela skulden vilket innebär att var och en av dem är betalningsskyldig för hela lånebeloppet gentemot Moank, oavsett vem som utnyttjat lånet.

2. RÄNTA

Låntagaren ska betala en ränta till Moank efter en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående skuld. Räntan debiteras från och med utbetalningsdagen. Den räntesats som gäller då lånet lämnas är angiven i låntagarens skuldebrev. Ändring av räntan får ske med omedelbar verkan då det motiveras med kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Moank eller andra kostnadsförändringar som Moank inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades. Moank tillämpar ovanstående villkor även till låntagarens förmån. Moank underrättar låntagaren om ränteändring innan den börjar gälla.

3. ANNUITET

På skuldebrevets första sida har angivits inom vilken tid lånet ska återbetalas till Moank. Betalningarna, vari ingår amortering, ränta och avgifter, ska uppgå till lika stora belopp och beräknas så att lånet till fullo blir återbetald under den avtalade löptiden. Har Moank enligt punkt 2 ändrat räntesatsen för lånet eller har låntagaren utnyttjat sin rätt enligt punkt 11 att delvis betala lånet i förtid eller har låntagaren varit dröjsmål med betalning kan dock löptiden komma att förlängas eller förkortas.

4. DET TOTALA BELOPP SOM SKA BETALAS

Det totala beloppet som ska betalas är summan av det utnyttjade lånebeloppet och låntagarens samlade lånekostnader. Det totala beloppet beräknas utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för skuldebrevets upprättande. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet kan bli.

5. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH FÖRSENINGSAVGIFT

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte sker i tid ska låntagaren till Moank betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning sker. På belopp som inte förfallit till betalning fortsätter den avtalade räntan att löpa. Dröjsmålsränta beräknas efter den för lånet gällande räntesats jämte ett tillägg av 12 procentenheter. Utöver dröjsmålsränta enligt ovan utgår en förseningsavgift (f.n. 195 kr).

6. AVGIFTER OCH KOSTNADER

Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala de särskilda avgifter som är angivna på första sidan i skuldebrevet som ersättning för Moanks kostnader för lånet. Långivaren har rätt att när som helst under löptiden höja sådan särskild avgift i den mån Moanks kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Låntagaren ska även vara skyldig att till Moank betala andra avgifter än sådana som förorsakas av Moanks kostnader för lånet som sådant. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som Moank vid varje tid tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelseavgift (f.n. 60 kr), och förseningsavgift (f.n. 195 kr). Om låntagaren inte betalar via autogiro utgår en aviseringsavgift (f.n. 35 kr). Moank har när som helst rätt att ändra sådana avgifter.

7. AUTOGIRO

Låntagaren godkänner att Moank, för låntagarens räkning, registrerar ett autogiromedgivande för betalning via autogiro genom uttag från det konto som låntagaren angav i samband med låneansökan. Moank kommer därefter att debitera kontot på aviserad förfallodag med belopp enligt månadsavi och aktuell betalningsplan. Låntagaren har rätt att när som helst att återkalla autogiromedgivandet genom att meddela Moank. Om autogiromedgivande har återkallats eller inte kunna anslutas ansvarar låntagaren själv för inbetalning av belopp enligt månadsavi och betalningsplan.

8. AVRÄKNINGSORDNING

Vid betalning har Moank rätt att avräkna samtliga på lånet till betalning förfallna räntor, avgifter och dröjsmålsräntor innan avräkning på kapitalskulden sker.

9. BETALNINGSPLAN

Låntagaren har rätt att på begäran och utan avgift under låneavtalets löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan).

10. MOANKS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET I FÖRTID

Moank har rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som Moank bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: (1) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av lånefordran. (2) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. (3) Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning. (4) Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vill Moank få betalt enligt punkterna (1)-(3) gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Moank sänder ett meddelande om uppsägning till låntagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda. Har Moank krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna (1)-(3) är låntagare ändå inte skyldig att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt avgifter som har förfallit. Detsamma gäller om låntagaren vid uppsägning enligt punkt (4) genast efter uppsägningen eller inom fyra veckor ställer godtagbar säkerhet för lånet. Låntagare som genom denna bestämmelse undgått uppsägning enligt någon av punkterna (1)-(4) äger inte rätt att ånyo åberopa denna bestämmelse. Vidare har Moank rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om Moank har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskild allvarlig brottslighet.

11. FÖRTIDSBETALNING

Låntagaren har rätt när som helst, helt eller delvis, betala lånet i förtid.

12. ÅNGERRÄTT

Låntagaren har rätt att frånträda låneavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande härom till Moank inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Låntagaren ska snarast och senast inom trettio 30 dagar från avbeställning, betala tillbaka lånebeloppet och upplupen ränta. Detta gäller även om det finns fler låntagare och endast en av låntagarma utövat sin ångerrätt. Uppläggningsavgift och andra avgifter för lånet, dock inte påminnelseavgift, förseningsavgift och dylika avgifter, återbetalas av Moank inom 30 dagar.

13. ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING

Moank har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan.

14. UPPGIFTSLÄMNANDE FÖR KREDITUPPLYSNINGSÄNDAMÅL

Uppgift om lånet, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av Moank komma att lämnas till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173).

15. ÖVRIGT/TILLÄMPLIG LAG/TVISTER

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad är ansvariga tillsynsmyndigheter. Låntagaren kan vid klagomål vad gäller lånet vända sig till Moanks klagomålsansvarig alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00. Marknadsföringen av lånet följer svenska regler. All information om lånet lämnas på svenska. Svensk rätt ska tillämpas på lånet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.