Showing 7 Result(s)
låna pengar

Vilken bank beviljar flest lån?

hur lånar man pengar online

Även om banker tar kreditupplysning och får fram likvärdig information om dig, så är beviljandengraden väldigt olika mellan olika banker. Den bank som beviljar flest lån och har högst beviljandegrad är VIIGA lån.

Belopp:
Villkor:
Visa mer resultat

Beviljat lån utbetalas snabbt

Banker som beviljar många lån är oftast dyra, men VIIGA lån. hamnar inte i kategorin bland de allra dyraste lånen. Som de flesta lån online numera så går det snabbt att låna pengar. Själva ansökan tar endast någon minut och lånebeskedet behöver man inte luta sig tillbaka och vänta på, utan det visas direkt på skärmen.

När eller om lånet beviljas, så signerar man sin godkända låneansökan med BankID och pengarna kommer direkt. Eller nästan direkt, det beror på viken bank man har och vilken tid på dygnet det är.

LENDO

Lånebelopp 10,000 – 600,000 SEK
Lånets löptid 1 – 15 år
Ränta 2.95 – 29.95 %
Effektiv ränta 2.95 – 29.95 %
Ålderskrav 18 – 70
Räntefritt för nya kunder Nej
Godkänner betalningsanmärkningar Ja
Inkomstkrav 110,000 SEK
Uppläggningsavgift 0 SEK
Administrationsavgift 0 SEK
Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 5.56 %. Ett lån på 600 000 kr kostar då 5 677 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 817 408 kr. Ingen start-/aviavgift. 5.42 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar).
lendo låna online
lendo låna online

Lendo har både privatlån och företagslån.

COOP Bank

Lånebelopp 15,000 – 350,000 SEK
Lånets löptid 2 – 12 år
Ränta 3.7 – 9.9 %
Effektiv ränta 3.76 – 10.36 %
Ålderskrav 20 – 70
Räntefritt för nya kunder Nej
Godkänner betalningsanmärkningar Nej
Inkomstkrav 240,000 SEK
Uppläggningsavgift 0 SEK
Administrationsavgift 20 SEK
 
Räkneexempel: Vid en rörlig ränta på 5,00 % är den effektiva årsräntan 5,56 % för ett annuitetslån på 100 000 kr med 6 års återbetalningstid med totalt 72 återbetalningar och 0 kr uppläggningsavgift. Givet oförändrad ränta och att du betalar aviseringsavgift 20 kr/mån (0 kr vid autogiro) blir det totala beloppet att återbetala 117 583 kr och månadskostnaden 1 650 kr. För närvarande individuell ränta 3,70 %-9,90 % (effektiv ränta 3,76 %-10,36 %). Kreditgivare MedMera Bank AB (2020-03-01)
coop bank låna online

Lånevillkor

För att få låna pengar hos Coop krävs:

 • Ålder 20 år 
 • Ej betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogden
 • Fast inkomst, minst 224 000 kr/år
 • Tllsvidareanställning, har varit egen företagare i minst två år eller är pensionär
 • Folkbokförd i Sverige under minst 3 år

 

Liknande lån: Moank, Bank Norwegian, Ingeltorps Sparbank och Bynk

BYNK

Lånebelopp 10,000 – 30,000 SEK
Lånets löptid 3 – 12 år
Ränta 3.95 – 19.95 %
Effektiv ränta 3.95 – 19.95 %
Ålderskrav 20 – 70
Räntefritt för nya kunder Nej
Godkänner betalningsanmärkningar Nej
Inkomstkrav 120,000 SEK
Uppläggningsavgift 398 SEK
Administrationsavgift 0 SEK
BYNK

Fler långivare

Allmänna villkor 
Blancolån BYNK

(Senast ändrad januari 2020) 

1. Kreditgivare m.m. 

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), 556760-6032, Box 173, 101 23, Stockholm (”Kreditgivaren”) utgör kreditgivare och Bynk AB (publ), 559046-8574, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, med varumärket Rocker, utgör kreditförmedlare (”Kreditförmedlaren”). Kreditgivaren är ett kreditmarknadsbolag och Kreditförmedlaren är ett betalningsinstitut. Kreditgivaren och Kreditförmedlaren står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med kreditavtalet mellan Kreditgivaren och konsumenten (”Sökanden” eller ”Kredittagaren”) villkoren för den aktuella krediten. Allmänna villkoren och kreditavtalet benämns gemensamt för ”Kreditavtalet”. Nyttjandet av Kreditförmedlarens tjänster regleras även ett användaravtal (”Användaravtalet”) vilket finns tillgängligt på www.rocker.com. 

En Sökande måste få sin ansökan om kredit beviljad för att ha rätt att ingå Kreditavtalet. För att en ansökan om kredit ska kunna beviljas krävs att Sökanden är en konsument över 20 år, har ett svenskt personnummer och har ett bankkonto i svensk bank. Sökanden måste vidare ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt Kreditavtalet och Sökanden kommer därför genomgå en sedvanlig kreditprövning innan krediten kan beviljas. Kreditgivaren har rätt att ensidigt besluta om en Sökande ska erhålla en kredit. Om Sökanden inte beviljas en kredit har rätt denne att få information om orsaken till det, i enlighet med lag. 

Sökanden samtycker till att Kreditförmedlaren, på Kreditgivarens uppdrag, har rätt att via Autogiro vidta åtgärder för att säkerställa att Sökandens angivna bankkonto i svensk bank tillhör Sökanden. Genom att godkänna Kreditavtalet och Användaravtalet samtycker Sökanden till att en sådan kontroll genomförs via Autogiro. Sökanden samtycker vidare till att Kreditförmedlaren, på Kreditgivarens uppdrag, har rätt att genomföra de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att Sökandens angivna uppgifter är korrekta. 

Sökanden är införstådd med och samtycker till att Kreditförmedlaren, på Kreditgivarens uppdrag, har rätt att verifiera Sökandens lämnade inkomstuppgifter genom att kontakta Sökandens arbetsgivare. Kreditgivaren har rätt att avslå en kreditansökan om Kreditgivaren anser att det föreligger misstanke om att Sökandens angivna uppgifter inte är korrekta, eller det av någon annan anledning finns anledning att tro att Sökanden avser att på något sätt missbruka tjänsten. 

En Sökande som ansökt om och beviljats en kredit av Kreditgivaren benämns som Kredittagare. Vid fler än en Kredittagare till samma kredit svarar var och en solidariskt för hela skulden oavsett vem som utnyttjat krediten. Kreditavtalet börjar gälla mellan Kredittagaren och Kreditgivaren efter att Kredittagaren godkänt Kreditavtalet genom en elektronisk signatur eller på annat motsvarande sätt och Kreditgivaren efter genomförda kontroller av Sökandens lämnade uppgifter med mera därefter har godkänt Sökandens ansökan om kredit. 

Genom godkännandet av Kreditavtalet intygar Kredittagaren att denne har läst och accepterat villkoren för Kreditavtalet. Kreditavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Kreditavtalet har fullgjorts. Dessa allmänna villkor gäller även då en befintlig Kredittagare väljer att utöka en kredit som omfattas av ett tidigare ingånget Kreditavtal. 

2. Betalning m.m. 

Krediten är ett lån utan säkerhet och löper med rörlig ränta, vilket innebär att Kredittagaren ska avbetala på krediten samt erlägga ränta i lika annuiteter på angivna förfallodagar under hela kreditens löptid. 

Kreditgivaren har rätt att ändra storleken på kommande annuiteter om räntan förändras eller om Kredittagaren får möjlighet att utnyttja en räntefri månad eller att förändra återbetalningstiden på krediten. Återbetalningstiden och/eller storleken på kommande annuiteter kan även komma att förändras om eventuella avgifter åläggs Kredittagaren, såsom påminnelseavgifter, förseningsavgifter, eller om dröjsmålsränta tillkommer. 

Kredittagaren ska erlägga betalning till Kreditgivaren via Autogiro. Kredittagaren samtycker genom godkännandet av dessa allmänna villkor att Kreditförmedlaren, för Kredittagarens räkning, lämnar ett medgivande till betalning via Autogiro genom uttag från Kredittagarens konto som lämnas till Kreditförmedlaren i samband med kreditansökan. Samtycket omfattar medgivande till betalning via Autogiro för samtliga kreditprodukter som Kredittagaren ingått, eller framöver kommer ingå, avtal om med Kreditgivaren. 

Kredittagaren har rätt att när som helst återkalla Autogiromedgivandet. För det fall Kredittagaren inte erlägger betalning till Kreditgivaren via Autogiro ska Kredittagaren erlägga betalning till det bankgirokonto som denne har blivit anvisat och som framgår av de inbetalningskort Kredittagaren erhåller per e-post. Skyldigheten att erlägga betalning enligt Kreditavtalet gäller även om Kredittagaren inte skulle erhålla ett inbetalningskort. 

Betalningen ska vara Kreditgivaren tillhanda senast den 26:e varje månad, om 26:e infaller på helgdag så ska betalning vara Kreditgivaren tillhanda senast nästkommande vardag. Om ränta och avgift för den aktuella perioden inte betalas innan förfallodagen ska dessa läggas till kapitalskulden. Belopp som Kredittagaren erlägger för avräkning på viss fordran får Kreditgivaren inte välja att avräkna på annan fordran Kredittagaren har. 

Kreditgivaren har rätt, men inte skyldighet, att erbjuda Kredittagaren en eller flera betalningsfria månader. En betalningsfri månad innebär att ränta samt eventuella avgifter enligt Kreditavtalet debiteras Kredittagaren men att storleken på kommande annuiteter höjs och/eller återbetalningstiden på krediten förlängs på så vis att Kredittagaren inte behöver erlägga någon betalning till Kreditgivaren den aktuella månaden. 

3. Ränta 

För krediten är Kredittagaren skyldig att erlägga en ränta vilken framgår av kreditavtalet. Räntan är rörlig, vilket innebär att Kreditgivaren har rätt att omedelbart ändra räntesatsen i vissa situationer. En ändring av räntan får ske till Kredittagarens nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren ska underrätta Kredittagaren om en ränteändring innan den börjar gälla. Underrättelsen ska skickas per e-post och ska innehålla en upplysning om hur Kredittagarens betalningar med anledning av krediten påverkas av ränteändringen. 

4. Dröjsmålsränta och avgifter m.m. 

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med Kreditavtalet har Kreditgivaren rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker. Om inte annat anges i SEKKI gäller krediträntan som dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning har Kreditgivaren också rätt att ta ut en förseningsavgift och en påminnelseavgift. För närvarande är förseningsavgiften 0 kr och påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning. 

Kreditgivaren har rätt att ta ut en startavgift om 398 kr i samband med ansökan om och beviljandet av en kredit. Startavgiften kommer att läggas till på det sökta kreditbeloppet och Kredittagaren är införstådd med att startavgiften därmed kommer att utgöra en del av det totala lånebeloppet. 

5. Uppsägning av krediten m.m. 

Om Kredittagaren inte erlägger betalning i enlighet med Kreditavtalet har Kreditgivaren rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter. En sådan uppsägning får ske under följande förutsättningar. Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 procent av kreditfordran. 

Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses tre eller fler uteblivna betalningar i följd. Om Kreditgivaren vill få betalt i förtid enligt ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då meddelande om uppsägningen skickas med brev till Kredittagaren. Om meddelande om uppsägning inte skickas med brev till Kredittagaren ska uppsägningstiden istället räknas från den dag uppsägningen kommer Kredittagaren tillhanda. 

Om Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt ovan är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren på sådant sätt tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte denna möjlighet. 

Kreditgivaren har även rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter om det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vid en sådan uppsägning gäller ingen uppsägningstid. Kredittagaren är dock inte skyldig att betala skulden i förtid om Kredittagaren omedelbart ställer en godtagbar säkerhet för skulden. Kreditgivaren har rätt att vidta inkassoåtgärder om Kredittagaren inte erlägger betalning i tid. Sådana åtgärder kan medföra att inkassoavgifter kan komma att debiteras Kredittagaren i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med vad som framgår av Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI). 

6. Ångerrätt och förtidsinlösen 

Kredittagaren har rätt att frånträda Kreditavtalet inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts genom att skicka ett meddelande om detta till Kreditförmedlaren. Kredittagaren ska därefter snarast och senast inom 30 dagar efter det att Kredittagaren skickade sådant meddelande betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas. Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid. 

7. Meddelanden m.m. 

Kreditförmedlaren ska, för Kreditgivarens räkning, underrätta Kredittagaren genom att skicka meddelanden till dennes angivna e-postadress, mobiltelefonnummer eller bostadsadress. Meddelanden som sänds till Kredittagarens e-postadress eller ett mobiltelefonnummer ska anses ha nått Kredittagaren samma dag som meddelandet skickades. Meddelanden som sänds till Kredittagarens bostadsadress ska anses ha nått Kredittagaren senast fem dagar efter avsändandet. Kredittagaren kan underrätta Kreditgivaren genom att skicka meddelanden via e-post till support@rocker.com eller per brev till Rocker, Flaggan 1115, 116 74, Stockholm. 

8. Begränsning av ansvar 

Varken Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren har något ansvar för indirekta skador hos Kredittagaren. Kreditgivaren och Kreditförmedlaren är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure). Skada som uppkommit i andra fall hos Kredittagaren ersätts endast om Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren anses ha handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligt. Varken Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren är ansvarig för eventuell skada som kan uppkomma hos Kredittagaren med anledning av störningar i driften av posttjänster eller andra kommunikationsmedel eller teknisk utrustning som används av Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren. 

9. Ändring av villkor 

Kredittagaren ska underrättas om materiella ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela krediten i förtid och säga upp Kreditavtalet genom att skickade meddelande om detta till Kreditförmedlaren. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet anses Kredittagaren ha godkänt de aktuella ändringarna. 

10. Överlåtelse av Kreditavtal eller fordran 

Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta Kreditavtalet eller fordran som uppkommit med anledning av Kreditavtalet till tredje man. Om så har skett, underrättas Kredittagaren om hur och till vem betalning avseende krediten måste göras för att kunna ske med befriande verkan. Vid överlåtelse av fordran har Kredittagaren i övrigt kvar de rättigheter och skyldigheter i förhållande till Kreditgivaren som framgår av Kreditavtalet och dessa allmänna villkor. Kredittagaren har inte rätt att överlåta Kreditavtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet eller de allmänna villkoren. 

11. Kontoöppnande 

För administration av utbetalning är det en förutsättning för krediten att Kredittagaren har ett konto i Kreditgivaren vilket ska öppnas senast i samband med detta Kreditavtalets ingående. Krediten utbetalas i sin helhet till Kredittagarens konto hos Kreditgivaren och överförs sedan till av Kredittagaren angivet bankkonto. 

12. Månadsskydd+ 

I samband med att Kredittagaren ingår ett kreditavtal med Kreditgivaren ingår Kredittagaren även ett avtal avseende försäkring med Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, vilken förmedlas genom Kreditförmedlaren. Försäkringen är ett så kallat låneskydd som hjälper Kredittagaren att betala kostnaderna för lånet om något oförutsett skulle hända, såsom ofrivillig arbetslöshet eller om Kredittagaren blir inlagd på sjukhus. Försäkringen är helt kostnadsfri de första tre månaderna, därefter kostar försäkringen 0,135 procent av det aktuella lånebeloppet (om du t.ex.har ett lån på 50 000 kr kostar försäkringen 67,50 kr per månad). Kredittagaren kan när som helst avsluta försäkringen och kan även välja att ingå avtalet genom att meddela kundtjänst om detta. Läs mer på https://rocker.com/manadsskydd 

13. Behandling av personuppgifter 

Kreditgivaren och Kreditförmedlarenbehandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Behandlingen av personuppgifter framgår närmare och regleras av personuppgiftspolicyn som finns tillgänglig på https://www.rocker.com/personuppgiftspolicy samt https://www.nordiska.se/gdpr

14. Klagomål och tvister mm 

Om du har synpunkter eller är missnöjd med någon tjänst Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du i första hand kontakta klagomålsansvarig på email klagomal@rocker.com eller postadress Klagomålsansvarig, Rocker, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. 

Om du inte är nöjd med det svar du får av Kreditförmedlaren ska du kontakta klagomålsansvarig hos Kreditgivaren på email info@nordiska.se eller postadress Nordiska, Klagomålsansvarig, Box 173 101 23 Stockholm. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar. Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank-och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm). Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.

Lån online, låna pengar, Lånebloggen

Varför ska jag låna pengar online?

låna pengar online

Att låna pengar online på Internet, via dator, surfplatta eller mobiltelefon, är ett smidigt och snabbt sätt att låna pengar. Det är betydligt enklare än låna online, än att boka en tid med hos banken och uppsöka ett bankkontor.

Att leva på lånade pengar

Att vakna varje morgon utan att behöva oroa sig för sin ekonomiska situation. Att oroa sig för att lönen inte ska räcka till mat på bordet och tak över huvudet, är inte så självklart för alla.
Många är vi som lever på existensminimum, allra helst nu när vi sitter i coronakarantän och letar Coronalån. Vi lånar mer pengar online än någonsin för att få vardagen att gå ihop.

Leta Lån Online har blivit en vardag för många

Ifall att man är arbetslös, lever på sjuklön, eller kanske har ett väldigt lågavlönat jobb.
DU kanske till och med har ett högavlönat arbete, men med gamla skulder, studielån och bostadslån som du inte klarar av att betala. Då är du är lång ifrån ensam. Vi är många som sitter i den båten just nu.

Allt fler lånar pengar och de flesta lånar pengar online, eftersom det är ett snabbt och smidigt sätt att låna pengar på. Och många använder snabblån, trots att det är ett dyrare alternativ.

Det är svårt att se verkligheten

Om vardagen går ut på att leta lån och du kanske lever på lånade pengar? Då är det lätt att tappa fotfästet. De enstaka slantar pengar som trillar in via lön eller annan ersättning, går i första hand inte till att återbetala sina lån. Vanligast är att först köper man mat, tobak och nöje innan man ser till att återbetala sina skulder.

Är det svårare att bli beviljad lån online?

Det är inte svårt att få låna pengar online. Att göra en låneansökan online är lättare än på ett bankkontor. När det gäller att bli beviljad ett ansökt lån, då har det faktiskt ingen betydelse vart du gjort din låneansökan, online eller på kontor. Men däremot kan det vara enklare att hitta ett lån och låna online.

Många UC förfrågningar och lån

Om du har många förfrågningar registrerade hos UC och ansöker lån med betalningsanmärkning, då får du ofta ett nej av bankkontoret. De tycker att du har svag kreditvärdighet. Däremot kan Onlinelån säga ja. Så det kan vara värt ett försök att prova låna online.

Lån online, låna pengar, svårt att få lån

Svårt att få låna online?

svårt att få lån

Har du svårt att få lån online p.g.a låg kreditscore?

Har du svårt att få lån, så kan det bero på olika saker. Det finns olika anledningar till att det kan vara svårt att få låna pengar online, likaväl som att låna hos banken. Det som händer är att när en långivare tar en kreditupplysning, så får de upp ditt kreditscore. Detta visar om man har svag kreditvärdighet, medel eller hög återbetalningsförmåga.

 • Om betalningsförmågan är låg så blir svaret på låneansökan oftast nej
 • Om man däremot har ett medelgott betyg så finns det chans till att låna pengar
 • En person som har ett högt kreditscore får beviljat lån direkt.

Svårt att få lån vid desperat behov av pengar

Den som är i desperat behov av att låna pengar är oftast också den som oftast får nej till att låna. Vad beror det på att det är svårt att få lån? Många gånger så hamnar man i trångmål med svårigheter att betala just på grund av att pengarna inte räcker till.

Antingen för att utgifterna är större än inkomsterna, att man haft oförutsedda utgifter eller att man helt enkelt inte har koll på sin budget och slösat mer pengar än vad som kommer in på kontot.

Har du svårt att få låna, så kanske du ska ta det som en varningsklocka om att faktiskt inte försöka hitta ett lån. Situationen kan annars förvärras ytterligare. 

Regelbundet slarv sänker kreditbeyget och ger svårigheter att få lån

Om man regelbundet slarvat med att betala sina räkningar så hamnar de förr eller senare hos Inkasso och Kronofogden. Att det händer någon enstaka gång är ingen fara, men har man åkt dit en gång så händer det ofta igen. Att hamna hos Inkasso ger ingen betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistren, på samma sätt som en skuld hos Kronofogden gör.

Däremot så tar ofta Inkassoföretagen en kreditupplysning på personen de ska kräva in pengar av och då registeras en kreditförfrågan. Om denna görs via UC så kommer det att gradvis sänka din kreditscore tills banken till slut säger nej till lån.

Det finns inte lån för alla men det finns många alternativ.

Långivare när du har svårt att få låna

svårt att få lån
svårt att få lån
Lån online, låna pengar

Att låna pengar och välja rätt lån

hur lånar man pengar online

Om du har kommit fram till att du är i behov av ett lån så är nästa steg att välja rätt typ av lån, eftersom det finns olika sätt som man kan man ta ett lån på. Varför ska jag låna pengar online?

Låna pengar av rätt lån

För att välja rätt lån så behöver du väga in faktorer som:

 • Vad det är som du behöver låna till.
 • Hur länge du behöver låna, det vill säga vilken löptid som du vill ha.
 • Hur mycket du behöver låna.

Andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till, är vilka låne- och räntekostnader som din privatekonomi klarar av och hur du ska kunna betala tillbaka lånet.

När du väl har bestämt dig för vilken typ av lån det är som du behöver, så är det dags att gå vidare till att jämföra långivare och utbud.

låna pengar online

Vart och hur kan man låna online

Lån kan ansökas hos hundratals långivare. Vilken typ av lån du är ute efter, snabblån som till exempel Fairlo, Smspengar, Ferratum eller Viiga lån eller privatlån, (som exempelvis Bank Norwegian) styr vilken sorts lån du bör kolla på. Från att ha behöva besöka ett bankkontor så kan man nu låna pengar online och få lån utan UC och på så sätt spara tid, kreditförfrågningar och pengar.

Man behöver inte längre boka tid och ta ledigt från sitt arbete för att träffa en låne-handläggare hos banken, Och man slipper.en hel del pappersarbete och avgifter som detta annars innebär.

Genom att ansöka lånet Online så besparar du både dig själv tid och pengar, såväl som banken och du värnar samtidigt om miljön.

Lån kan som sagt ansökan hos hundratals långivare. Att själv sitta och gå igenom räntor, kostnader och villkor för alla dessa lån skulle ta en evighet.

Du har då två val:

 • Bestäm om du vill ansöka lån utan UC eller konsumtionslån
 • Prova hos första lånet du stöter på och ansöka detta, med risk för att det blir dyrt och att du får avslag för att du inte uppfyller lånevillkoren.
 • Jämföra alla lån på en jämförelsesajt för lån.
Är det bättre att låna pengar online än hos bankkontoret?

Det är framför allt smidigare och går fortare. Räntor och kostnader är densamma

Jag har lånat penar av 3 långivare. Får man låna hos hur många som helst?

Det är din ekonomi som sätter gränserna för hur mycket du klarar av att amortera.

Snabblån eller konsumtionslån?

Snabblån när du behöver låna lite och snabbt. Konsumtionslån om du vill låna pengar utan säkerhet, under en längre tid och större belopp.