Showing 27 Result(s)

DAYPAY

Lånebelopp1,000 – 20,000 SEK
Lånets löptid1 – 72 månader
Ränta39 %
Effektiv ränta69.95 – 4,568.91 %
Ålderskrav20 – 75
Räntefritt för nya kunderNej
Godkänner betalningsanmärkningarJa
Inkomstkrav0 SEK
Uppläggningsavgift300 SEK
Administrationsavgift39 SEK
Räkneexempel: Vi tar ingen UC på lån upp till 10 000 kr. Återbetalningstiden är 90 dagar. Totalt att återbetala: 11392.00 kr, alltså 3797.33 kr per månad. Beloppet dras via autogiro. Effektiv ränta: 69.65%. Årlig fast ränta: 39%. Uppläggningsavgift: 300 kr. Aviavgift: 39 kr.
 
Daypay sida

Daypay Allmänna villkor snabblån

1. Parter

Kreditgivare: Ambrion Finans AB / Daypay org. nr 556673-8695

Kredittagare/Kontohavare: Den person som har sökt eller beviljats en kredit av Kreditgivaren.

Kredit: Kredit med rätt för Kredittagaren att utnyttja ett beviljat kreditutrymme. 

Kreditutrymme: Det belopp som står till Kredittagarens förfogande. 

Kreditgräns: Det maximala kreditbelopp som Kreditgivaren har beviljat Kredittagaren att utnyttja. 

Kreditavtal: Avtal om kredit mellan Kreditgivaren och Kredittagaren. 

Mina Sidor: Kredittagarens personliga inloggningssida på www.daypay.se där Kredittagaren kan få tillgång till information om Krediten samt möjligheter för hantering av krediten. 

2. Allmänt 

Kreditgivaren är ett svenskt konsumentkreditinstitut med tillstånd från Finansinspektionen att enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att lämna krediter till konsumenter. Kreditgivaren står under Finansinspektionens tillsyn och innehar institutnummer 044006. Kreditgivarens registrerade adress är Kungsgatan 13 A, 352 31 VÄXJÖ. Kommunikation mellan Kreditgivaren och Kredittagaren kan ske genom brev, telefon, e-post, Mina Sidor eller www.daypay.se. 

3. Ansökan om Kredit 

Kredittagaren måste vara minst 20 år och ha svenskt personnummer och folkbokföringsadress i Sverige för att beviljas Kredit. Ansökan om Kredit sker via www.daypay.se. Sedvanlig kreditprövning sker vid ansökan och när Kreditgivaren finner det nödvändigt. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avslå en ansökan eller föreslå och bevilja en lägre Kredit än det belopp som Kredittagaren ansökt om. 

4. Kredit och Kreditgräns 

Krediterna har löptid på 30, 60 eller 90 dagar. När Kredittagaren amorterar eller återbetalar Krediten med ett belopp ökar kreditutrymmet med motsvarande belopp och ny kredit kan beviljas efter kreditprövning. Kreditgivaren förbehåller sig rätten att omedelbart sänka, begränsa eller säga upp outnyttjad eller amorterad del av kreditutrymmet. Om så sker ska Kredittagaren omedelbart underrättas om ändringen samt skälen därtill. 

5. Medgivande till betalning via autogiro 

Härmed godkänner jag (”betalaren”), att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas. 

6. Autogiro 

6.1 Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

6.2 Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

6.3 Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

6.4 Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl. 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

6.5 Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

6.6 Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

6.7 Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

7. Återbetalning 

Kreditgivaren skickar ut en månadsavi/faktura varje månad utom i de fall Kredittagaren valt att få månadsavin/fakturan per e-post. Även om månadsavin/fakturan inte har erhållits ligger skyldighet hos Kredittagaren att betala förfallna månadsavier/fakturor. Månadsavier/fakturor finns även tillgängliga på Mina sidor.

Återbetalningarna/delbetalningarna inklusive ränta och kostnader ska vara Kreditgivaren tillhanda på angivet bankgiro eller plusgirokonto senast på förfallodagen på respektive månadsavi/faktura. Av månadsavierna framgår vilket belopp som skall betalas. 

Kredittagaren kan när som helst betala hela kreditbeloppet till Kreditgivaren utan att det tillkommer någon extra kostnad utöver upplupna räntor och avgifter.

Kreditgivaren har rätt att avräkna samtliga på Krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor, innan avräkning på kapitalskulden sker.

8. Ränta och avgifter 

Kredittagaren skall i samband med återbetalning betala upplupna räntor och avgifter vilka kapitaliseras månadsvis. Räntan beräknas efter en årlig räntesats på vid var tid utestående kredit. För aktuell effektiv räntan för Krediten hänvisas till www.daypay.se. Den effektiva räntan är beräknad enligt konsumentverkets riktlinjer. 

I samband med återbetalning är Kredittagaren utöver ränta skyldig att betala särskilda avgifter till Kreditgivaren som ersättning för de kostnader Kreditgivaren har för Krediten. De särskilda avgifter som från tid till annan gäller finns angivna på www.daypay.se. Avgifterna skall betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. 

9. Räntor och avgifter vid bristande betalning 

Vid försenad, bristande eller utebliven betalning har Kreditgivaren rätt att påföra krediten dröjsmålsränta från förfallodagen till dess Kreditgivaren erhåller full betalning. Dröjsmålsräntan är 39 % per år. Samt lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter tillkommer, f.n. 60 kr resp. 180 kr. Försenade, bristande eller uteblivna betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för Kredittagaren och påverka bl.a. kreditvärdighet, nya krediter mm. Överlämnas Krediten för indrivning till kronofogdemyndigheten eller inkasso tillkommer ytterligare lagstadgade avgifter. 

10. Kreditens löptid 

Kreditavtalet gäller tills vidare. Kredittagaren äger när som helst rätt att säga upp Kreditavtalet med omedelbar verkan. Vid parts uppsägning skall oreglerat skuldsaldo (inklusive upplupna räntor och avgifter) slutregleras senast vid Kreditavtalets upphörandedag. Kreditgivaren har rätt att säga upp Kreditavtalet genom kommunikation och meddelande till Kredittagaren, uppsägningstiden är 1 månader och Kreditavtalet upphör att gälla när uppsägningstiden har löpt ut. 

11. Uppsägning av Kredit till betalning i förtid 

Kreditgivaren har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid vid tidpunkt som Kreditgivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: 

a) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen; eller 

b) Det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. 

Vill Kreditgivaren få betalt i förtid enligt a) eller b) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra (4) veckor från det att Kreditgivaren sänder ett meddelande om uppsägning till Kredittagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen på annat sätt kommer Kredittagaren till handa. Har Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt a) eller b) är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om Kredittagaren före utgången av uppsägningstiden betalar de belopp som förfallit jämte dröjsmålsränta. 

12. Betalningsplan och kontoutdrag 

Kredittagaren har rätt att på begäran och utan avgift under Kreditens löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas. Betalningsplanen upprättas för det utgående saldot och tillämpliga räntor och avgifter vid den tidpunkt Kredittagaren kontaktar Kreditgivaren. 

Kredittagaren har även möjlighet att via Mina sidor eller via kontakt med Kreditgivaren få information om aktuellt skuldsaldo, transaktioner, upplupna räntor och avgifter, aktuellt amorteringsbelopp samt förfallodag. 

13. Ändring av Allmänna villkor 

Dessa allmänna villkor gäller till dess Kreditgivaren meddelat annat. Kreditgivaren äger rätt att meddela ändringar via brev, e-post, sms, Mina sidor eller på www.daypay.se. Villkorsändringar av väsentlig betydelse skall meddelas senast 14 dagar innan de ändrade villkoren träder i kraft. Om Kredittagaren ej godtar ändringen äger Kredittagaren rätt att säga upp Krediten med omedelbar verkan varvid Krediten i sin helhet förfaller till betalning. Om uppsägning/slutreglering sker först efter att de ändrade villkoren trätt i kraft skall de ändrade villkoren äga tillämpning på Krediten till dess den slutreglerats av Kredittagaren. 

14. Behandling av personuppgifter 

Kredittagaren är införstådd med och samtycker till att Kreditgivaren inhämtar, lagrar och använder personuppgifter såsom Kredittagarens namn och adress, den beviljade Krediten och kreditvärdering inklusive upplysningar från kreditupplysningsföretag. Kredittagaren är skyldig att lämna sådana upplysningar till Kreditgivaren som är nödvändiga för att Kreditgivaren skall kunna fullfölja sina skyldigheter enligt lag om penningtvätt och finansiering av terrorism. Kredittagaren samtycker till att personuppgifter får lämnas ut till samt behandlas av bolag inom Kreditgivarens koncern samt samarbetspartners. Kreditgivaren äger rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med kredittagaren samt genomföra kontrollsamtal för att slutföra ansökningsprocessen. Kreditgivaren äger rätt att begära in en vidimerad kopia av pass, körkort alt. legitimation. Vid behov kan även annat material begäras in, så som kompletterande bankuppgifter. 

15. Adressändring 

Kredittagaren ska omedelbart skriftligen underrätta Kreditgivaren vid ändring av namn, adress, e-postadress eller andra nödvändiga kontaktuppgifter. Kredittagaren svarar för konsekvenserna av att sådan information inte lämnats. Kreditgivaren utför endast namn och/eller adressändringar där de av Kredittagaren lämnade uppgifterna överensstämmer med registrerade uppgifter från folkbokföringen hos Skatteverket. 

16. Överlåtelse av Kreditavtalet 

Kreditgivaren äger rätt att överlåta eller pantsätta fordringar samt överlåta Kreditavtalet – tillsammans med skuldsaldo och personuppgifter – utan att i förväg inhämta Kredittagarens godkännande. Kredittagaren äger ej rätt att överlåta Krediten till annan utan Kreditgivarens skriftliga medgivande. 

17. Begränsning av Kreditgivarens ansvar 

Kreditgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, blockad, bojkott eller annan omständighet utanför Kreditgivarens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, blockad och bojkott gäller även om Kreditgivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som kan uppkomma i andra fall ska inte ersättas om Kreditgivaren förfarit med normal aktsamhet. Kreditgivaren ansvarar inte i något fall för indirekta skador. Föreligger hinder för Kreditgivaren att verkställa betalning eller vidtaga annan åtgärd på grund av omständigheter som anges ovan får åtgärden skjutas upp tills hindret har upphört. 

18. Ångerrätt och reklamation 

Kredittagaren har rätt att inom 14 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt konsumentkreditlagen, dock tidigast räknat från den dag denna information om avtalsvillkor och förhandsinformation erhållits. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt ska lämnas till Kreditgivaren. Eventuellt utnyttjad kredit ska återbetalas senast inom 30 dagar från den dag Kreditavtalet ingicks. Kredittagaren är skyldig att betala kreditränta samt eventuella avgifter från den tidpunkt Kredittagaren fick tillgång till krediten till dess krediten återbetalats till fullo. 

19. Tvist och klagomål 

Om Kredittagaren reklamerat hos Kreditgivaren men inte godtar Kreditgivarens bedömning kan Kredittagaren skriftligen vända sig till Kreditgivarens klagomålsansvarig. Kredittagaren kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för kostnadsfri prövning av eventuell tvist. Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel. 08–225 800, lämnar avgiftsfri vägledning. Svensk lag ska tillämpas på detta Kreditavtal.

Liknande lån: Brixo, Ferratum

MOANK

Lån 25,000 – 600,000 SEK
Återbetalas 1 – 12 år
Ränta 3.75 – 16.95 %
Eff ränta 3.75 – 16.95 %
Ålders 20 – 75
Räntefria lån Nej
Godkänner betalningsanmärkning Nej
Inkomst 150,000 SEK
Uppläggningsavgift 395 SEK
Admavgift 0 SEK

Räkneexempel: Räkneexempel: Lånesumma 100 000 kr och återbetalningstid 10 år, exempelränta 5,7 % (effektivränta 5,93 %), uppläggningsavgift 395 kr, totalt belopp 131 880 kr, kostnad 1 099 kr/mån.

Moank lånet

Krav för att låna hos Moank

För att ansöka och låna pengar online krävs:

 • Minst 20 år gammal.
 • Folkbokförd i Sverige.
 • Ingen skuld hos Kronofogden senaste 12 månaderna.
 • Inte fler än 2 allmänna betalningsanmärkningar.
 • Inkomst om minst 150 000 kr/år.
 • Utöver våra minimikrav gör vi en sedvanlig kreditbedömning för att säkerställa din återbetalningsförmåga.

Fler artiklar om samlingslån: Samlingslånet fixar dina snabblån


ALLMÄNNA VILLKOR – LÅN MOANK

Gällande från 4 juni 2020

1. PARTER

Långivare är Moank AB, org.nr 559000-0237, nedan kallat ”Moank”, med adress Box 3652, 103 59 Stockholm. Den eller de låntagare (huvudlåntagare och medsökande) som ansökt och beviljats lån kallas nedan ”låntagaren”. Vid fler än en låntagare har såväl huvudlåntagaren som medsökande rätt att självständigt utnyttja lånet. Huvudlåntagaren och medsökande svarar var och en (solidariskt) för hela skulden vilket innebär att var och en av dem är betalningsskyldig för hela lånebeloppet gentemot Moank, oavsett vem som utnyttjat lånet.

2. RÄNTA

Låntagaren ska betala en ränta till Moank efter en årlig räntesats som beräknas på vid var tid utestående skuld. Räntan debiteras från och med utbetalningsdagen. Den räntesats som gäller då lånet lämnas är angiven i låntagarens skuldebrev. Ändring av räntan får ske med omedelbar verkan då det motiveras med kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Moank eller andra kostnadsförändringar som Moank inte skäligen kunde förutse när lånet lämnades. Moank tillämpar ovanstående villkor även till låntagarens förmån. Moank underrättar låntagaren om ränteändring innan den börjar gälla.

3. ANNUITET

På skuldebrevets första sida har angivits inom vilken tid lånet ska återbetalas till Moank. Betalningarna, vari ingår amortering, ränta och avgifter, ska uppgå till lika stora belopp och beräknas så att lånet till fullo blir återbetald under den avtalade löptiden. Har Moank enligt punkt 2 ändrat räntesatsen för lånet eller har låntagaren utnyttjat sin rätt enligt punkt 11 att delvis betala lånet i förtid eller har låntagaren varit dröjsmål med betalning kan dock löptiden komma att förlängas eller förkortas.

4. DET TOTALA BELOPP SOM SKA BETALAS

Det totala beloppet som ska betalas är summan av det utnyttjade lånebeloppet och låntagarens samlade lånekostnader. Det totala beloppet beräknas utifrån de förutsättningar som gäller vid tidpunkten för skuldebrevets upprättande. Eftersom räntan är rörlig utgör det totala beloppet endast en indikation på vad det totala beloppet kan bli.

5. DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH FÖRSENINGSAVGIFT

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte sker i tid ska låntagaren till Moank betala dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess full betalning sker. På belopp som inte förfallit till betalning fortsätter den avtalade räntan att löpa. Dröjsmålsränta beräknas efter den för lånet gällande räntesats jämte ett tillägg av 12 procentenheter. Utöver dröjsmålsränta enligt ovan utgår en förseningsavgift (f.n. 195 kr).

6. AVGIFTER OCH KOSTNADER

Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala de särskilda avgifter som är angivna på första sidan i skuldebrevet som ersättning för Moanks kostnader för lånet. Långivaren har rätt att när som helst under löptiden höja sådan särskild avgift i den mån Moanks kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Låntagaren ska även vara skyldig att till Moank betala andra avgifter än sådana som förorsakas av Moanks kostnader för lånet som sådant. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder i övrigt som Moank vid varje tid tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelseavgift (f.n. 60 kr), och förseningsavgift (f.n. 195 kr). Om låntagaren inte betalar via autogiro utgår en aviseringsavgift (f.n. 35 kr). Moank har när som helst rätt att ändra sådana avgifter.

7. AUTOGIRO

Låntagaren godkänner att Moank, för låntagarens räkning, registrerar ett autogiromedgivande för betalning via autogiro genom uttag från det konto som låntagaren angav i samband med låneansökan. Moank kommer därefter att debitera kontot på aviserad förfallodag med belopp enligt månadsavi och aktuell betalningsplan. Låntagaren har rätt att när som helst att återkalla autogiromedgivandet genom att meddela Moank. Om autogiromedgivande har återkallats eller inte kunna anslutas ansvarar låntagaren själv för inbetalning av belopp enligt månadsavi och betalningsplan.

8. AVRÄKNINGSORDNING

Vid betalning har Moank rätt att avräkna samtliga på lånet till betalning förfallna räntor, avgifter och dröjsmålsräntor innan avräkning på kapitalskulden sker.

9. BETALNINGSPLAN

Låntagaren har rätt att på begäran och utan avgift under låneavtalets löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (betalningsplan).

10. MOANKS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET I FÖRTID

Moank har rätt att säga upp lånet till betalning vid tidpunkt som Moank bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger: (1) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av lånefordran. (2) Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. (3) Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning. (4) Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vill Moank få betalt enligt punkterna (1)-(3) gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Moank sänder ett meddelande om uppsägning till låntagaren i rekommenderat brev eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren tillhanda. Har Moank krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna (1)-(3) är låntagare ändå inte skyldig att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt avgifter som har förfallit. Detsamma gäller om låntagaren vid uppsägning enligt punkt (4) genast efter uppsägningen eller inom fyra veckor ställer godtagbar säkerhet för lånet. Låntagare som genom denna bestämmelse undgått uppsägning enligt någon av punkterna (1)-(4) äger inte rätt att ånyo åberopa denna bestämmelse. Vidare har Moank rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om Moank har anledning att misstänka att låntagaren använder lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera särskild allvarlig brottslighet.

11. FÖRTIDSBETALNING

Låntagaren har rätt när som helst, helt eller delvis, betala lånet i förtid.

12. ÅNGERRÄTT

Låntagaren har rätt att frånträda låneavtalet genom att lämna eller sända ett meddelande härom till Moank inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks. Låntagaren ska snarast och senast inom trettio 30 dagar från avbeställning, betala tillbaka lånebeloppet och upplupen ränta. Detta gäller även om det finns fler låntagare och endast en av låntagarma utövat sin ångerrätt. Uppläggningsavgift och andra avgifter för lånet, dock inte påminnelseavgift, förseningsavgift och dylika avgifter, återbetalas av Moank inom 30 dagar.

13. ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING

Moank har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan.

14. UPPGIFTSLÄMNANDE FÖR KREDITUPPLYSNINGSÄNDAMÅL

Uppgift om lånet, betalningsförsummelser och kreditmissbruk kan av Moank komma att lämnas till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173).

15. ÖVRIGT/TILLÄMPLIG LAG/TVISTER

Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad är ansvariga tillsynsmyndigheter. Låntagaren kan vid klagomål vad gäller lånet vända sig till Moanks klagomålsansvarig alternativt vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00. Marknadsföringen av lånet följer svenska regler. All information om lånet lämnas på svenska. Svensk rätt ska tillämpas på lånet. Svenska domstolar är behöriga att pröva eventuella tvister om lånet.

COOP Bank

Lånebelopp 15,000 – 350,000 SEK
Lånets löptid 2 – 12 år
Ränta 3.7 – 9.9 %
Effektiv ränta 3.76 – 10.36 %
Ålderskrav 20 – 70
Räntefritt för nya kunder Nej
Godkänner betalningsanmärkningar Nej
Inkomstkrav 240,000 SEK
Uppläggningsavgift 0 SEK
Administrationsavgift 20 SEK
 
Räkneexempel: Vid en rörlig ränta på 5,00 % är den effektiva årsräntan 5,56 % för ett annuitetslån på 100 000 kr med 6 års återbetalningstid med totalt 72 återbetalningar och 0 kr uppläggningsavgift. Givet oförändrad ränta och att du betalar aviseringsavgift 20 kr/mån (0 kr vid autogiro) blir det totala beloppet att återbetala 117 583 kr och månadskostnaden 1 650 kr. För närvarande individuell ränta 3,70 %-9,90 % (effektiv ränta 3,76 %-10,36 %). Kreditgivare MedMera Bank AB (2020-03-01)
coop bank låna online

Lånevillkor

För att få låna pengar hos Coop krävs:

 • Ålder 20 år 
 • Ej betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogden
 • Fast inkomst, minst 224 000 kr/år
 • Tllsvidareanställning, har varit egen företagare i minst två år eller är pensionär
 • Folkbokförd i Sverige under minst 3 år

 

Liknande lån: Moank, Bank Norwegian, Ingeltorps Sparbank och Bynk

BYNK

Lånebelopp 10,000 – 30,000 SEK
Lånets löptid 3 – 12 år
Ränta 3.95 – 19.95 %
Effektiv ränta 3.95 – 19.95 %
Ålderskrav 20 – 70
Räntefritt för nya kunder Nej
Godkänner betalningsanmärkningar Nej
Inkomstkrav 120,000 SEK
Uppläggningsavgift 398 SEK
Administrationsavgift 0 SEK
BYNK

Fler långivare

Allmänna villkor 
Blancolån BYNK

(Senast ändrad januari 2020) 

1. Kreditgivare m.m. 

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), 556760-6032, Box 173, 101 23, Stockholm (”Kreditgivaren”) utgör kreditgivare och Bynk AB (publ), 559046-8574, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm, med varumärket Rocker, utgör kreditförmedlare (”Kreditförmedlaren”). Kreditgivaren är ett kreditmarknadsbolag och Kreditförmedlaren är ett betalningsinstitut. Kreditgivaren och Kreditförmedlaren står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm. Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med kreditavtalet mellan Kreditgivaren och konsumenten (”Sökanden” eller ”Kredittagaren”) villkoren för den aktuella krediten. Allmänna villkoren och kreditavtalet benämns gemensamt för ”Kreditavtalet”. Nyttjandet av Kreditförmedlarens tjänster regleras även ett användaravtal (”Användaravtalet”) vilket finns tillgängligt på www.rocker.com. 

En Sökande måste få sin ansökan om kredit beviljad för att ha rätt att ingå Kreditavtalet. För att en ansökan om kredit ska kunna beviljas krävs att Sökanden är en konsument över 20 år, har ett svenskt personnummer och har ett bankkonto i svensk bank. Sökanden måste vidare ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra vad han eller hon åtar sig enligt Kreditavtalet och Sökanden kommer därför genomgå en sedvanlig kreditprövning innan krediten kan beviljas. Kreditgivaren har rätt att ensidigt besluta om en Sökande ska erhålla en kredit. Om Sökanden inte beviljas en kredit har rätt denne att få information om orsaken till det, i enlighet med lag. 

Sökanden samtycker till att Kreditförmedlaren, på Kreditgivarens uppdrag, har rätt att via Autogiro vidta åtgärder för att säkerställa att Sökandens angivna bankkonto i svensk bank tillhör Sökanden. Genom att godkänna Kreditavtalet och Användaravtalet samtycker Sökanden till att en sådan kontroll genomförs via Autogiro. Sökanden samtycker vidare till att Kreditförmedlaren, på Kreditgivarens uppdrag, har rätt att genomföra de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att Sökandens angivna uppgifter är korrekta. 

Sökanden är införstådd med och samtycker till att Kreditförmedlaren, på Kreditgivarens uppdrag, har rätt att verifiera Sökandens lämnade inkomstuppgifter genom att kontakta Sökandens arbetsgivare. Kreditgivaren har rätt att avslå en kreditansökan om Kreditgivaren anser att det föreligger misstanke om att Sökandens angivna uppgifter inte är korrekta, eller det av någon annan anledning finns anledning att tro att Sökanden avser att på något sätt missbruka tjänsten. 

En Sökande som ansökt om och beviljats en kredit av Kreditgivaren benämns som Kredittagare. Vid fler än en Kredittagare till samma kredit svarar var och en solidariskt för hela skulden oavsett vem som utnyttjat krediten. Kreditavtalet börjar gälla mellan Kredittagaren och Kreditgivaren efter att Kredittagaren godkänt Kreditavtalet genom en elektronisk signatur eller på annat motsvarande sätt och Kreditgivaren efter genomförda kontroller av Sökandens lämnade uppgifter med mera därefter har godkänt Sökandens ansökan om kredit. 

Genom godkännandet av Kreditavtalet intygar Kredittagaren att denne har läst och accepterat villkoren för Kreditavtalet. Kreditavtalet upphör att gälla när samtliga förpliktelser enligt Kreditavtalet har fullgjorts. Dessa allmänna villkor gäller även då en befintlig Kredittagare väljer att utöka en kredit som omfattas av ett tidigare ingånget Kreditavtal. 

2. Betalning m.m. 

Krediten är ett lån utan säkerhet och löper med rörlig ränta, vilket innebär att Kredittagaren ska avbetala på krediten samt erlägga ränta i lika annuiteter på angivna förfallodagar under hela kreditens löptid. 

Kreditgivaren har rätt att ändra storleken på kommande annuiteter om räntan förändras eller om Kredittagaren får möjlighet att utnyttja en räntefri månad eller att förändra återbetalningstiden på krediten. Återbetalningstiden och/eller storleken på kommande annuiteter kan även komma att förändras om eventuella avgifter åläggs Kredittagaren, såsom påminnelseavgifter, förseningsavgifter, eller om dröjsmålsränta tillkommer. 

Kredittagaren ska erlägga betalning till Kreditgivaren via Autogiro. Kredittagaren samtycker genom godkännandet av dessa allmänna villkor att Kreditförmedlaren, för Kredittagarens räkning, lämnar ett medgivande till betalning via Autogiro genom uttag från Kredittagarens konto som lämnas till Kreditförmedlaren i samband med kreditansökan. Samtycket omfattar medgivande till betalning via Autogiro för samtliga kreditprodukter som Kredittagaren ingått, eller framöver kommer ingå, avtal om med Kreditgivaren. 

Kredittagaren har rätt att när som helst återkalla Autogiromedgivandet. För det fall Kredittagaren inte erlägger betalning till Kreditgivaren via Autogiro ska Kredittagaren erlägga betalning till det bankgirokonto som denne har blivit anvisat och som framgår av de inbetalningskort Kredittagaren erhåller per e-post. Skyldigheten att erlägga betalning enligt Kreditavtalet gäller även om Kredittagaren inte skulle erhålla ett inbetalningskort. 

Betalningen ska vara Kreditgivaren tillhanda senast den 26:e varje månad, om 26:e infaller på helgdag så ska betalning vara Kreditgivaren tillhanda senast nästkommande vardag. Om ränta och avgift för den aktuella perioden inte betalas innan förfallodagen ska dessa läggas till kapitalskulden. Belopp som Kredittagaren erlägger för avräkning på viss fordran får Kreditgivaren inte välja att avräkna på annan fordran Kredittagaren har. 

Kreditgivaren har rätt, men inte skyldighet, att erbjuda Kredittagaren en eller flera betalningsfria månader. En betalningsfri månad innebär att ränta samt eventuella avgifter enligt Kreditavtalet debiteras Kredittagaren men att storleken på kommande annuiteter höjs och/eller återbetalningstiden på krediten förlängs på så vis att Kredittagaren inte behöver erlägga någon betalning till Kreditgivaren den aktuella månaden. 

3. Ränta 

För krediten är Kredittagaren skyldig att erlägga en ränta vilken framgår av kreditavtalet. Räntan är rörlig, vilket innebär att Kreditgivaren har rätt att omedelbart ändra räntesatsen i vissa situationer. En ändring av räntan får ske till Kredittagarens nackdel endast i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Kreditgivaren eller andra kostnadsökningar som Kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när Kreditavtalet ingicks. Kreditgivaren ska underrätta Kredittagaren om en ränteändring innan den börjar gälla. Underrättelsen ska skickas per e-post och ska innehålla en upplysning om hur Kredittagarens betalningar med anledning av krediten påverkas av ränteändringen. 

4. Dröjsmålsränta och avgifter m.m. 

Om Kredittagaren inte betalar tillbaka hela eller del av krediten i tid i enlighet med Kreditavtalet har Kreditgivaren rätt att debitera dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att betalning sker. Om inte annat anges i SEKKI gäller krediträntan som dröjsmålsränta. Vid utebliven betalning har Kreditgivaren också rätt att ta ut en förseningsavgift och en påminnelseavgift. För närvarande är förseningsavgiften 0 kr och påminnelseavgiften 60 kr per utsänd påminnelse om utebliven betalning. 

Kreditgivaren har rätt att ta ut en startavgift om 398 kr i samband med ansökan om och beviljandet av en kredit. Startavgiften kommer att läggas till på det sökta kreditbeloppet och Kredittagaren är införstådd med att startavgiften därmed kommer att utgöra en del av det totala lånebeloppet. 

5. Uppsägning av krediten m.m. 

Om Kredittagaren inte erlägger betalning i enlighet med Kreditavtalet har Kreditgivaren rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter. En sådan uppsägning får ske under följande förutsättningar. Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 10 procent av kreditfordran. 

Kredittagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger 5 procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter. Kredittagaren på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning. Som väsentligt dröjsmål med betalning avses tre eller fler uteblivna betalningar i följd. Om Kreditgivaren vill få betalt i förtid enligt ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då meddelande om uppsägningen skickas med brev till Kredittagaren. Om meddelande om uppsägning inte skickas med brev till Kredittagaren ska uppsägningstiden istället räknas från den dag uppsägningen kommer Kredittagaren tillhanda. 

Om Kreditgivaren krävt betalning i förtid enligt ovan är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om denne före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Om Kredittagaren på sådant sätt tidigare har befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte denna möjlighet. 

Kreditgivaren har även rätt att säga upp krediten i förtid och kräva återbetalning av det utestående kapitalbeloppet samt ränta och eventuella avgifter om det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld. Vid en sådan uppsägning gäller ingen uppsägningstid. Kredittagaren är dock inte skyldig att betala skulden i förtid om Kredittagaren omedelbart ställer en godtagbar säkerhet för skulden. Kreditgivaren har rätt att vidta inkassoåtgärder om Kredittagaren inte erlägger betalning i tid. Sådana åtgärder kan medföra att inkassoavgifter kan komma att debiteras Kredittagaren i enlighet med gällande lagstiftning och i enlighet med vad som framgår av Standardiserad Europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI). 

6. Ångerrätt och förtidsinlösen 

Kredittagaren har rätt att frånträda Kreditavtalet inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts genom att skicka ett meddelande om detta till Kreditförmedlaren. Kredittagaren ska därefter snarast och senast inom 30 dagar efter det att Kredittagaren skickade sådant meddelande betala tillbaka det utlånade beloppet som erhållits samt upplupen ränta, räknat från och med den dag då Kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag då krediten återbetalas. Kredittagaren har rätt att när som helst betala hela eller delar av krediten i förtid. 

7. Meddelanden m.m. 

Kreditförmedlaren ska, för Kreditgivarens räkning, underrätta Kredittagaren genom att skicka meddelanden till dennes angivna e-postadress, mobiltelefonnummer eller bostadsadress. Meddelanden som sänds till Kredittagarens e-postadress eller ett mobiltelefonnummer ska anses ha nått Kredittagaren samma dag som meddelandet skickades. Meddelanden som sänds till Kredittagarens bostadsadress ska anses ha nått Kredittagaren senast fem dagar efter avsändandet. Kredittagaren kan underrätta Kreditgivaren genom att skicka meddelanden via e-post till support@rocker.com eller per brev till Rocker, Flaggan 1115, 116 74, Stockholm. 

8. Begränsning av ansvar 

Varken Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren har något ansvar för indirekta skador hos Kredittagaren. Kreditgivaren och Kreditförmedlaren är inte heller ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag eller annan föreskrift, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krig, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet (force majeure). Skada som uppkommit i andra fall hos Kredittagaren ersätts endast om Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren anses ha handlat grovt oaktsamt eller uppsåtligt. Varken Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren är ansvarig för eventuell skada som kan uppkomma hos Kredittagaren med anledning av störningar i driften av posttjänster eller andra kommunikationsmedel eller teknisk utrustning som används av Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren. 

9. Ändring av villkor 

Kredittagaren ska underrättas om materiella ändringar i dessa allmänna villkor minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Om Kredittagaren inte godkänner ändringarna har Kredittagaren rätt att betala hela krediten i förtid och säga upp Kreditavtalet genom att skickade meddelande om detta till Kreditförmedlaren. Om Kredittagaren inte säger upp Kreditavtalet anses Kredittagaren ha godkänt de aktuella ändringarna. 

10. Överlåtelse av Kreditavtal eller fordran 

Kreditgivaren har rätt att överlåta eller pantsätta Kreditavtalet eller fordran som uppkommit med anledning av Kreditavtalet till tredje man. Om så har skett, underrättas Kredittagaren om hur och till vem betalning avseende krediten måste göras för att kunna ske med befriande verkan. Vid överlåtelse av fordran har Kredittagaren i övrigt kvar de rättigheter och skyldigheter i förhållande till Kreditgivaren som framgår av Kreditavtalet och dessa allmänna villkor. Kredittagaren har inte rätt att överlåta Kreditavtalet eller några rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet eller de allmänna villkoren. 

11. Kontoöppnande 

För administration av utbetalning är det en förutsättning för krediten att Kredittagaren har ett konto i Kreditgivaren vilket ska öppnas senast i samband med detta Kreditavtalets ingående. Krediten utbetalas i sin helhet till Kredittagarens konto hos Kreditgivaren och överförs sedan till av Kredittagaren angivet bankkonto. 

12. Månadsskydd+ 

I samband med att Kredittagaren ingår ett kreditavtal med Kreditgivaren ingår Kredittagaren även ett avtal avseende försäkring med Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, vilken förmedlas genom Kreditförmedlaren. Försäkringen är ett så kallat låneskydd som hjälper Kredittagaren att betala kostnaderna för lånet om något oförutsett skulle hända, såsom ofrivillig arbetslöshet eller om Kredittagaren blir inlagd på sjukhus. Försäkringen är helt kostnadsfri de första tre månaderna, därefter kostar försäkringen 0,135 procent av det aktuella lånebeloppet (om du t.ex.har ett lån på 50 000 kr kostar försäkringen 67,50 kr per månad). Kredittagaren kan när som helst avsluta försäkringen och kan även välja att ingå avtalet genom att meddela kundtjänst om detta. Läs mer på https://rocker.com/manadsskydd 

13. Behandling av personuppgifter 

Kreditgivaren och Kreditförmedlarenbehandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig lagstiftning till skydd för den personliga integriteten. Behandlingen av personuppgifter framgår närmare och regleras av personuppgiftspolicyn som finns tillgänglig på https://www.rocker.com/personuppgiftspolicy samt https://www.nordiska.se/gdpr

14. Klagomål och tvister mm 

Om du har synpunkter eller är missnöjd med någon tjänst Kreditgivaren eller Kreditförmedlaren tillhandahåller, eller på det bemötande du har fått av oss, ska du i första hand kontakta klagomålsansvarig på email klagomal@rocker.com eller postadress Klagomålsansvarig, Rocker, Flaggan 1115, 116 74 Stockholm. 

Om du inte är nöjd med det svar du får av Kreditförmedlaren ska du kontakta klagomålsansvarig hos Kreditgivaren på email info@nordiska.se eller postadress Nordiska, Klagomålsansvarig, Box 173 101 23 Stockholm. Vi försöker besvara och hantera klagomål så snart som möjligt och lovar att vi kontaktar dig inom 14 dagar. Om du inte skulle vara nöjd med vår hantering av ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank-och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm). Svensk lag är tillämplig på Kreditavtalet och en eventuell tvist ska prövas av svensk domstol.

FAIRLO

Min belopp2 000 kr
Max belopp50 000 kr
Löptid0-72 mån
Min årsränta13.18%
Max årsränta17.52%
Min eff. ränta14%
Max eff. ränta19%
Ålder20-75 år
Räntefria lånNej
Godkänner betalningsanmärkningarJa
Inkomst120 000 kr
Uppläggn.avg.0 kr
Aviavgift0 kr
Räkneexempel: Exempel på lån hos Fairlo: Effektiv ränta 18,00%, 2 000 kr, över 1 år. Kostnad 186 kr i månaden, totalt: 2 233 kr.
fairlo låna online
fairlo låna online

 

Fairlo lån

Fairlo är en långivare som lånar ut pengar till privatpersoner och konsumenter. Det går att ansöka kredit mellan 2000 kr och 50.000 kr och du kan välja att återbetala krediten i upp till 72 månader.

När du lånar hos Fairlo så tillkommer ränta på lånet. Den effektiva räntan ligger mellan 14-19% och årsräntan 13.18-17.52%.

För att låna krävs att du har fyllt 20 år och har en årsinkomst på minst 120.000 kr per år eller 10.000 kr i månaden.

Fairlo är en långivare som godkänner lån med betalningsanmärkningar så du kan låna pengar med låg kreditvärdighet.

Tar Fairlo kreditupplysning via UC?

Nej banken använder Bisnode

Gör det att amortera via autogiro?

Ja, även via Trustly

Hur mycket kan jag låna hos Fairlo

Fairlo har snabblån mellan 2000-50.000 kr

Allmänna villkor:

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) är en del av det kreditavtal (”Kreditavtal”) som Kredittagaren har slutit med Kreditgivaren.

Kreditgivare är Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget (publ), orgnr 556760-6032, Box 173, 101 23 Stockholm. (“Kreditgivaren”)

Kreditförmedlare är Fairlo AB, Gamla Brogatan 11, 11 20 Stockholm. (“Kreditförmedlaren”) Kreditgivaren har givit Kreditförmedlaren, i uppdrag att administrera krediten för Kreditgivarens räkning, varför Kredittagaren fortsatt kan vända sig till Kreditförmedlaren med eventuella frågor tills dess Kreditgivaren meddelar annorlunda. Kreditgivaren kan således meddela att adresser och websidor som anges häri kan komma att ändras om Kreditförmedlaren upphör med att utföra sådana tjänster.

Kreditgivaren erbjuder via Kreditförmedlaren en kontokredit (”Vardagskrediten”). Vardagskrediten ställs ut utan säkerhet till privatpersoner (Kredittagare) och utnyttjad kredit ska återbetalas enligt punkt 7.

Ansökan sker via Kreditförmedlarens webbsida www.fairlo.se och identifiering sker via BankId. Genom att identifiera sig och signera med BankId godkänner Kredittagaren dessa Allmänna Villkor och det individuella kreditavtalets villkor, inklusive den Betalningsplan (definierat nedan) som vid varje enskild tidpunkt gäller för Vardagskrediten. En förutsättning för att beviljas Vardagskrediten är att Kredittagaren klarar Kreditgivarens kreditprövning. Vardagskrediten ställs till Kredittagarens förfogande omgående efter avtalsslut.

Genom att sluta ett Kreditavtal med Kreditgivaren godkänner Kredittagaren dessa Allmänna Villkor och försäkrar att:

 • Kredittagaren kommer att meddela Kreditgivaren om denne är (eller har varit) (i) person i, (ii) familjemedlem till eller (iii) känd medarbetare till en person som är eller har varit i politiskt utsatt ställning,
 • Kredittagaren inte är skattskyldig i annat land,
 • Kredittagaren inte agerar för någon annans räkning.

Dessa Allmänna Villkor och den Betalningsplan (definierat nedan) som vid varje enskild tidpunkt godkänts av Kredittagaren med BankId via www.fairlo.se utgör en del av Kreditavtalet. Om Kredittagaren inte förstår någon del av de Allmänna Villkoren, Betalningsplanen eller Kreditavtalet ska Kredittagaren be om ytterligare information.

 

KONTAKT: GAMLA BROGATAN 11, 111 20 STOCKHOLM

 

Liknande lån: Daypay, Brixo, Ferratum

BANK NORWEGIAN

BANK NORWEGIAN

Min belopp5 000 kr
Max belopp600 000 kr
Min löptid1 år
Max löptid15 år
Min årsränta4.99%
Max prsränta22.99%
Min eff. Ränta7.2%
Max eff. Ränta29.27%
Ålder23-70 år
Upp.avgft399 kr
Räntefria lånNej
Godkänner anmärkningarNej
BANK NORWEGIAN LÅN 5000-600.000 kr
bank norwegian

Samla lån hos Bank Norwegian

Samla dyra lån och och krediter via Bank Norwegian och du kan sänka dina månadskostnader rejält och få pengar till annat. 

Liknande långivare som också samlar lån är Lendo

Allmänna villkor november 2019, Bank Norwegian AS

1) Inledning

Långivare är Bank Norwegian AS (991 455 671), nedan kallat Bank Norwegian. Låntagare är den eller de låntagare (huvudlåntagare och medlåntagare) som ansökt och beviljats lån. Vid fler än en låntagare svarar var och en solidariskt för hela skulden oavsett vem som utnyttjat lånet.

Bank Norwegians huvudaktivitet är bank- och finansieringsverksamhet, som godkänts av Finansdepartementet enligt bank- och finanslagstiftningen i Norge. Tillsynsmyndighet för Bank Norwegians verksamhet är Finanstilsynet, www.finanstilsynet.no, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, Norge. Bank Norwegian finns registrerat i norska Brønnøysundregisteret. Bank Norwegian ger ut lån utan säkerhet

Bank Norwegians verksamhet i Finland övervakas, inom ramen för sina befogenheter av, också: Finansinspektionen
Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors
tel: +358 10 831 51

finansinspektionen.fi

2) Ansökan och etablering av avtalsförhållandet

Ansökan och kreditupplysning

Låntagaren måste lämna ett ansökningsformulär för lånet till Bank Norwegian eller dennes representant. Utöver de upplysningar låntagaren själv har givit Bank Norwegian, vill Bank Norwegian också inhämta andra relevanta upplysningar. Det kan t.ex. vara uppgifter från Befolkningsregistercentralen, låneupplysningar, uppgifter om anställning samt andra uppgifter om låntagaren som är nödvändiga för upprättandet av ett lån- och kundförhållande.

Upplysningar kan inhämtas både vid ansökningstidpunkten och senare. Bank Norwegian använder låntagarens personkreditupplysningar vid beviljande och bevakning av lånet. Upplysningarna inhämtas från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister och/eller annat kreditupplysningsregister som långivaren skilt informerar om. Låntagaren godkänner genom sin ansökan de villkor och förhållanden som framgår av avtalsvillkoren. Bank Norwegian eller dennes representant kan avslå ansökan bland annat mot bakgrund av genomförd kreditupplysning.

Legitimationskontroll

Genom att legitimera sig elektroniskt med bankkoder bekräftar låntagaren att de upplysningarna som angetts i ansökningsformuläret är korrekta. Bank Norwegian eller dennes representant har rätt att kontrollera upplysningarna i ansökan samt eventuell efterfrågad tilläggsdokumentation.

E-legitimation

Innan lånet mottas måste låntagaren signera avtalet elektroniskt med bankkoder.

3) Utbetalning

Lånet utbetalas till låntagarens anvisat konto(n) efter att låneavtalet blivit signerat med bankkoder och Bank Norwegian godkänt all dokumentation.

Vid beviljande av Bank Norwegians samlingslån (inlösning av lån och krediter) överförs hela lånet till låntagaren angivet bankkonto, bortsett från belopp låntagaren har auktoriserat Bank Norwegian att utbetala till andra finansiella institut för nedbetalning av skuld där. Bank Norwegian åtar sig enbart ansvar för överföring av avtalat belopp och är inte ansvarig för att skulden återbetalas i sin helhet.

Vid utbetalning dras uppläggningsavgift från lånebeloppet.

4) Betalning

Betalning ska ske till av Bank Norwegian anvisad betalningsinformation. Betalningsinformationen kan låntagaren finna inne på MinSida (www.banknorwegian.fi/sv) eller i Bank Norwegians app. Återbetalningstiden och storleken på kommande annuiteter för lånet kan också komma att öka p.g.a. att ränta från utbetalningsdagen till första ränteperioden i lånets annuitet läggs till skulden. Skyldighet att erlägga förfallna delar av fordran föreligger även om inbetalningskort ej erhållits. Återbetalningsbeloppet består av en amorteringsdel, en avgiftsdel och en räntedel. Betalning ska ske månadsvis och vara Bank Norwegian tillhanda senast den 15:e i månaden. Betalningar som sker avräknas i första hand mot vid betalningstillfället avgifter, obetalda räntor och andra kostnader. Återstående belopp är amortering på lånet.

I överenskommelse med Bank Norwegian kan låntagaren göra ändringar i månadsbeloppet även om det nya månadsbeloppet skulle skilja sig från den ursprungliga återbetalningsplanen. I och med ändringarna kan lånets totalkostnad bli mindre eller större.

Bank Norwegian kan besluta att erbjuda låntagaren ett visst antal betalningsfria månader per kalenderår. Vid betalningsfri månad debiteras lånets ränta, eventuell försäkringspremie och eventuella andra avgifter enligt ordinarie villkor. Utnyttjas betalningsfri månad förhöjs månadsbeloppet eller förlängs återbetalningstiden. Återbetalningstiden för lånen kan i sådant fall komma att bli längre än ursprunglig avtalad löptid.

Återbetalningstiden och storleken på kommande annuiteter för lånet kan också komma att öka p.g.a. eventuella påminnelseavgifter för skriftlig betalningspåminnelse rörande skulden och dröjsmålsräntor eller dylikt.

 1. 5)  RäntaRäntesatsen för lånet är fast från lånets utbetalningsdatum. Bank Norwegian kommer att vid kalenderårets slut informera Skatteförvaltningen om låntagarens inbetalda räntor samt utestående medel (årsbesked).
 2. 6)  DröjsmålsräntaOm betalningsposterna inte betalas senast på förfallodagen är låntagaren skyldig att betala årlig dröjsmålsränta enligt räntelagen på det försenade beloppet från förfallodagen till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan är alltid minst lika stor som räntan som skulle betalas på skulden för tiden före förfallodagen. Om den ränta som Bank Norwegian tagit ut innan lånet förfallit till betalning är högre än ovan nämnda dröjsmålsränta enligt räntelagen, har Bank Norwegian rätt att som dröjsmålsränta ta ut denna ränta i högst 180 dygn från det att lånet i sin helhet har förfallit till betalning, men högst tills en domstol meddelar en dom i fråga om lånet. Därefter uttas dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.
 3. 7)  Avgifter och kostnaderBank Norwegian har rätt att debitera följande avgifter av låntagaren i anslutning till skötseln av lånet: • Uppläggningsavgift till ett belopp som anges i skuldebrevet.
  • Administrationsavgift till ett belopp som anges i skuldebrevet.
  • Påminnelseavgift till ett belopp som anges i skuldebrevet.Låntagaren ska även ersätta Bank Norwegian för alla kostnader och arvoden som uppkommer vid indrivningen av Bank Norwegian fordran hos låntagaren eller annan betalningsskyldig.Bank Norwegian kan höja de avgifter och arvoden som debiteras för lånet och som ingår i låneavtalet om den allmänna prisnivån har stigit, eller kostnaderna har ökat eller av någon annan grundad anledning. En avgift eller provision får inte höjas mer än i den mån som motsvarar den faktiska ökningen i Bank Norwegians kostnader till följd av vilka avgiften eller provisionen enligt lånavtalet tas ut. Bank Norwegian meddelar låntagaren via e-post eller annars i varaktig form om ändringar i avgifter och provisioner och om deras inverkan på betalningsraternas storlek, antal eller den sista betalningsdagen. Ändringen träder i kraft vid den tidpunkt som Bank Norwegian anger, tidigast en (1) månad efter att meddelandet sänts till låntagaren.
 4. 8)  Lösen av lån i förtidLåntagaren har rätt att när som helst, helt eller delvis, utan avgift därav lösa lånet i förtid. Låntagaren kan kontakta Bank Norwegian vid det tillfälle denne önskar lösa in lånet i förtid.
 5. 9)  Särskilda förfallogrunder för lånetOm Bank Norwegians fordran på låntagaren har fördröjts med minst en månad och fortfarande är obetald har Bank Norwegian rätt att låta hela det återstående lånet, jämte ränta och övriga avgifter, förfalla till betalning inom fyra veckor eller om låntagaren tidigare har fått anmärkning om dröjsmål vid återbetalning av lånen, inom två veckor från det att en anmälan om förfallande har sänts till låntagaren, om den fördröjda summan fortfarande är obetald.En förutsättning för att lånet ska förfalla till betalning är att det fördröjda beloppet utgör minst tio procent, eller om fler än en betalning ingår i det fördröjda beloppet, minst fem procent av det ursprungliga lånebeloppet eller utgör Bank Norwegians hela resterande fordran kan Bank Norwegian åberopa den ovan avsedda rättigheten också om gäldenären på annat sätt gör sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott.Bank Norwegian beaktar stadgandena i kapitel 7, 34 § konsumentskyddslagen om fördröjd betalning på grund av s.k. sociala prestationshinder (sjukdom, arbetslöshet eller någon annan därmed jämförbar, av låntagarens oberoende omständighet), om vilkets uppstående gäldenären ska informera Bank Norwegian inom rimlig tid. Trots det som sagts ovan om det fördröjda betalningsbeloppet har Bank Norwegian rätt att bringa den avtalade påföljden i kraft, om betalningen har fördröjts i minst sex månader, och om den till väsentliga delar fortfarande är obetald.Om låntagaren eller en av låntagarna avlider, om låntagaren har lämnat Bank Norwegian vilseledande information som har kunnat påverka beviljandet av lånet eller dess villkor eller om låntagaren har gjort sig skyldig till något annat väsentligt avtalsbrott, har Bank Norwegian rätt att låta hela det återstående lånet jämte räntor och andra avgifter förfalla till betalning inom fyra veckor eller om låntagaren tidigare har fått anmärkning om det väsentliga avtalsbrottet, inom två veckor från det att en anmälan om förhållanden har sänts till låntagaren, om det avtalsstridiga förfarandet inte har rättats till innan dess. Lånet förfaller på anmodan av Bank Norwegian omedelbart till betalning om låntagaren försätts i konkurs.Bank Norwegian har i enlighet med reglering om motverkan av penningtvätt en utredningsskyldighet av kundförhållandet. I det fall låntagaren inte ger tillfredsställande upplysningar eller Bank Norwegian har befogad misstanke om att låntagaren nyttjar lånet eller Bank Norwegians tjänster på olovligt vis eller för olovligt ändamål, kan Bank Norwegian häva låneavtalet med omedelbar verkan och lånet förfaller på anmodan av Bank Norwegian omedelbart till betalning.

10) Registrering av betalningsförsummelse i kreditupplysningsregister

Bank Norwegian har med stöd av Kreditupplysningslagen (Fi: Luottotietolaki) rätt att meddela en försummad betalning till kreditupplysningsregistret om försummelsen varat i mer än 60 dagar och det samtidigt gått minst 21 dagar efter att låntagaren tillsänts en betalningsuppmaning där man påmint om möjligheten att införa betalningsstörningen i registret.

11) Information via SMS och E-post

Information om lånet, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse, inkassokrav, beslutade ändringar m.m, kan komma att sändas ut via elektroniskt textmeddelande (sms) till av låntagaren uppgivet mobilnummer och/eller via e-post till

av låntagaren uppgiven e-postadress. Om mobilnumret och e-postadressen ändras ska låntagaren omedelbart uppdatera detta inne på MinSida.

 1. 12)  ÅterbetalningsplanLåntagaren har rätt att på begäran och utan avgift under låneavtalets löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas (återbetalningsplan). Återbetalningsplan finns tillgänglig inne på MinSida.
 2. 13)  KvittningBank Norwegian får ta ut belopp motsvarande utlägg, kostnad eller arvode för uppdrag som utförts åt kontohavaren samt för betalning som motsvarar annan förfallen fordran som Bank Norwegian har mot kontohavaren (kvittning).
 3. 14)  Överlåtelse av låneavtalBank Norwegian har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta fordran enligt låneavtalet till annan. Låntagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt låneavtalet. Låntagaren ska informeras om överlåtelsen.
 4. 15)  Namn- och adressändringLåntagaren ska underrätta Bank Norwegian vid ändring av kontaktuppgifter som t.ex. ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer på MinSida.
 5. 16)  ÅngerrättLåntagaren har enligt gällande lag rätt att inom 14 dagar ångra ett ingånget distansavtal. Ångerfristen börjar löpa den dag då utbetalning av lånet sker eller senare dag då låntagaren fått ett exemplar av låneavtalet jämte villkor skriftligt eller elektroniskt. Önskar låntagaren utnyttja ångerrätten ska denne meddela Bank Norwegian skriftligen eller muntligen. Vid utnyttjande av ångerrätten har låntagaren 30 dagar på sig, från det att Bank Norwegian meddelats, att betala tillbaka lånebeloppet. Låntagaren är skyldig att betala ränta från det att utbetalning av lånen skedde till dess att det är återbetalt. Eventuella avgifter som låntagaren har betalat till Bank Norwegian med anledning av lånen återbetalas till låntagaren.
 6. 17)  Ändring av villkorBank Norwegian har rätt att ändra dessa allmänna villkor utan att skuldebrevet sägs upp. Information om ändrade villkor lämnas till kontohavaren genom hemsidan, via e-post eller via MinSida. Meddelande om ändringar till kontohavarens fördel kan ändras utan förvarning. Ändring av villkoren till nackdel ska lämnas till kontohavaren minst två (2) månader innan ändringarna ska börja tillämpas.Avtalet fortsätter med ändrat innehåll om inte kontohavaren före den dag ändringarna angetts träda i kraft via MinSida eller e- post meddelar Bank Norwegian att kontohavaren inte accepterar ändringen. Fram till den angivna dagen för ändringarnas ikraftträdande har kontohavaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
 7. 18)  Klagomål och tvisteprövning utanför domstolKlagomål avseende lånet bör i första hand framföras till complaints@banknorwegian.fi. Låntagaren kan också i frågor om lånet vända sig till Försäkrings och finansrådgivningen (Fine) eller till Banknämnden (www.fine.fi) som är verksam i anslutning till Fine. Låntagaren kan lämna ärenden som gäller lånet även skriftligen för handläggning till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi). Innan kontohavaren för sitt ärende till behandling i Konsumenttvistenämnden ska han eller hon kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi).I ärenden som berör konsumentskydd övervakas förfaringssätt också av konsumentombudsmannen: Konkurrens- och konsumentverket, PB 5, 00531 Helsingfors
  tel: +358 29 505 3000 (växel)
  kkv.fi/sv
 8. 19)  Tillämplig lag och domstolPå detta låneavtal ska finsk lagstiftning vara tillämplig. Om talan väcks av Bank Norwegian mot låntagaren som är konsument ska tvisten avgöras av den tingsrätt på den ort i Finland inom vars domkrets låntagen har sin hemvist eller sin vanliga vistelseort. Om låntagen inte har hemvist i Finland, avgörs tvisterna vid Helsingfors tingsrätt.
 9. 20)  Behandling av personuppgifterBank Norwegian driver licensierad verksamhet som bank. I sin verksamhet mottar Bank Norwegian insättningar från en obestämd kräts av insättare, beviljar kredit och erbjuder betalningstjänster samt uppträder som en försäkringsagent för försäkringsbolag. Bank Norwegian behandlar personupplysningar för att kunna erbjuda kredit-, kort- och sparprodukter samt betalningstjänster. I Bank Norwegians personskyddförklaring kan du läsa om vilka personupplysningar Bank Norwegian behandlar, till vilket syfte personupplysningar inhämtas och grunderna för behandling av personupplysningarna https://www.banknorwegian.fi/sv/PrivacyPolicy.Personskyddsförklaringen innehåller viktig information som vi rekommenderar att bekanta dig med, exempelvis information om dina rättigheter som registrerad kund och vem du kan kontakta för att få mera information angående Bank Norwegians personskyddsregler. Vid ingående av låneavtal med Bank Norwegian, gäller Bank Norwegians regler för användning av personupplysningar. Reglerna framgår av personskyddsförklaringen. Bank Norwegians regler för användning av personupplysningar kan ändras utan att ändringen anses som en ändring i låneavtalen. Bank Norwegian har rutiner vars avsikt är att säkerställa att de nuvarande kraven i personskyddslagstiftningen uppfylls. Bank Norwegian ger information om väsentliga

förändringar på MinSida. Vi vill göra dig uppmärksam om att alla upplysningar som registreras om kunder i förbindelse av avtal och användning av Bank Norwegians tjänster, behandlas under tystnadsplikt.

21) IT-säkerheten hos Bank Norwegian

Låntagaren ska använda sig av uppdaterad programvara, härunder operativsystem, nätläsare, antivirusprogram och annan programvara för säker kommunikation med Bank Norwegian. I övrigt ska låntagaren följa vid var tid gällande säkerhetsråd som framkommer på www.banknorwegian.fi/sv.

22) Bank Norwegian Force majeure

Bank Norwegian är inte ansvarig för skada som beror på finskt eller utländskt lagbud, finskt eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, terror, hackning, virus, sabotage eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Bank Norwegian själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Driftstopp / brist på tillgång till IT-system och skador på data i dessa system som kan hänföras till ovanstående händelser, vare sig det är Bank Norwegian själv eller dess externa IT-leverantör som ansvarar för driften av systemen. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Bank Norwegian om den varit normalt aktsam. Bank Norwegian ansvarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Bank Norwegians grova vårdslöshet. Är Bank Norwegian till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har Bank Norwegian för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Liknande lån: Bynk, Coop bank och Lendo

kronofogden, låna pengar, Lånebloggen, skuldsatt, svårt att få lån

De lätta lånen gör oss inte skuldsatta

De lätta lånen gör oss inte skuldsatta (enbart)

När vi lånar så lånar vi rejält! Eller? Skulderna ökar hos Kronofogden och under första halvåret ökade ansökningarna til Kronofogden med 10,5%. Det är alla snabblåns fel tänker du kanske nu, men så är faktiskt inte fallet.

Kronofogden funderar kring om det är för lätt att låna pengar. Den som har betalningsanmärkningar vet att det inte alltid är så lätt att få ett lån med betalningsanmärkningar.

Den som redan är skuldsatt, har låg inkomst eller låg kreditvärde vet att det är så gott som omöjligt att låna någon annanstans än hos vissa snabblån och man har det ofta svårt att få ekonomin att gå ihop. 

Men nu är det faktiskt inte snabblån som är de ökande ärenden hos Kronofogden, utan privatlån, större lån online utan säkerhet mellan 100.000 och 500.000 kr.

Den som får låna så mycket pengar via privatlån utan säkerhet, har en hyfsat bra ekonomi. Annars skulle lånet inte bli beviljat.

Det beror heller inte på Covid-19 enligt Kronofogden, då de effekterna inte har visat sig ännu. Det är alltså helt vanliga människor med ganska bra ekonomi och bra lön, som lånat stora lånebelopp och inte kunnat betala tillbaka.

Sluta skylla enbart på snabblån

Så vi måste sluta skylla folkets skulder på snabblån. Vilka ger ut så stora ln utan säkerhet, att man kan låna upp till en halv miljon? Jo det är de vanliga storbankerna. Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Ikano Bank, SEB, Resurs Bank, Santander, Sparbanken, osv. Vanliga banker som ger ut vanliga lån, alltså inga nischlån och snabblån.

Det är alltså inte de åtta lånen som gör oss skuldsatta. Naturligtvis hamnar det snabblån hos Kronofogden också, men inte till så enorma belopp som privatlånen.

Och framförallt är de inte snabblån som står för ökningen, utan lån utan säkerhet mellan 100.000 – 500.000 enligt Rebecka Öhman/Kronofogden till Aftonbladet.

VIIGA LÅN

Min Belopp10 000 kr
Max Belopp40 000 kr
Min Löptid1 år
Max Löptid7 år
Min Årsränta6,84%
Max Årsränta21.6%
Min Eff.ränta10,26%
Max Eff.ränta27,35%
Räntefria lånNej
Inkomst0 kr
Uppl.avg.0 kr
Adm.avg.39 kr
BetalningsanmEj ok
Ålder20 – 75 år
Räkneexempel: Fast ränta: 6,84 – 21,60%. Effektiv ränta 10,26% – 27,35% (2020-02-25). Totalt belopp att betala 26 528 – 38 245:-. Löptid min 12-max 84 mån. Max effektiv ränta 29,99%. Administrationsavgift tillkommer utöver månadsbeloppet (19:-/mån vid autogiro, annars 39:-/mån).

Liknande lån: GF MONEY

viiga lån
viiga lån

Viiga lån erbjuder kontokrediter, snabblån och lån online från 10.000 kr upp till 40.000 och du lånar direkt online. Ingen säkerhet krävs för lånet.

Du väljer själv om du vill återbetala lånet på 1 år eller upp till 7 år.

Du ska vara svensk medborgare och folkbokförd i Sverige är tillsammans med minimiålder 20 år, de minsta kraven för att ha chans att låna hos Viiga.H

Hos Viiga kan du inte låna utan UC, företaget kommer att göra en kreditupplysning från UC, vilket medför att en kreditförfrågning registreras. Viiga är ett lån utan säkerhet.

 • Kräver ej säkerhet
 • Kvällsutbetalning
 • Helgutbetalning

VANLIGA FRÅGOR OM VIIGA LÅN

Hur gammal måste man vara för att låna online hos Viiga?

Minsta ålder för att låna är 20 år

Vilket lånebelopp erbjuds hos Viiga?

Du kan låna 10.000-40.000 kr

När ska lånet betalas tillbaka?

Amorteringstiden för Viigas lån är 1-7 år

Viiga lånevillkor

Dessa allmänna villkor för kontantlån är en del av skuldebrevet för kontantlån (”avtalet”) som har träffats mellan kreditgivaren Thorn Svenska AB, org.nr 556136-8480, Box 1315, 171 25 Solna, och låntagaren gällande det lån som anges i kontantlåneavtalet (”lånet”).

Villkoren i avtalet kan enbart ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Thorn Svenska AB och låntagaren, om inte annat framgår av avtalet.

Innan låntagaren beviljas lånet genomför Thorn Svenska AB sedvanlig kreditprövning. Genom kreditupplysning undersöker Thorn Svenska AB om låntagaren har ekonomiska förutsättningar att fullgöra de åtaganden som följer av avtalet. Som ett led i kredit-prövningen kan kreditupplysning komma att inhämtas från kreditupplysningsföretag. Thorn Svenska AB förbehåller sig rätten att genomföra ytterligare kreditprövning-ar. Beviljande av lånet beslutas ensidigt av Thorn Svenska AB.

§ 2 Delbetalning hos Viiga

Som motprestation för lånet gör låntagaren delbetalningar varje månad. Delbetalningarnas storlek, antal och förfallodag framgår av kontantlåneavtalet.

Delbetalningarna utgör betalning för ränta, avgifter och amorteringar. Räntan från och med utbetalningsdagen fram till första delbetalning-ens förfallodag läggs till kapitalbeloppet.

Krediträntan framgår av kontantlåneavtalet och utgår från och med dagen för utbetalning av lånet på vid varje tid utestående skuld. Räntan påförs månadsvis och beräknas på vid var tid utestå-ende kredit med den räntesats som framgår av avtalet.

Amortering betalas för att minska det utestående kapitalbeloppet.

Om betalning i enlighet med avtalet försenas eller uteblir är låntagaren skyldig att betala dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan beräknas med samma räntesats som den kreditränta (ränta per år) som finns angiven i avtalet. Dröjsmålsränta beräknas även på kreditränta som förfallit till betalning (ränta på ränta).


Vid betalningar har Thorn Svenska AB rätt att avräkna i följande ordning: 1) förfallen ränta 2) obetalda avgifter och 3) amortering av kapital-skulden.

Med avtalet kan följa skatter, avgifter och andra kostnader som varken betalas genom eller påförs av Thorn Svenska AB.

Låntagaren har rätt att när som helst utan kostnad begära och erhålla en översikt över återstående betalningar, tidpunkter för betalning samt ränte- och avgiftspecifikation i form av en betalningsplan.

§ 3 Betalningsvillkor och vissa avgifter

Delbetalning ska ske antingen via betalningsavi eller autogiro. Den effektiva årsräntan i kontant-låneavtalet är angiven som om låntagaren betalar via autogiro, om inget annat anges i kontantlåneavtalet.

Låntagaren ska betala en särskild aviavgift för de avier som skickas ut. Vid autogiro uttas istället en särskild administrationsavgift.

Låntagaren ska även betala en särskild upplägg-ningsavgift. Uppläggningsavgift tas ut i sam-band med att avtalet ingås liksom vid varje nytt lånetillfälle.

Aktuella avgifter finns angivna på www.thorn.se

Låntagaren ansvarar för att betalning till Thorn Svenska AB sker i tid. Förlust av betal-ningsavi/betalningspåminnelse från Thorn Svenska AB utgör således inte skäl till uppskov med betalningen.


§ 4 Möjlighet till betalnings- och/eller räntefria månader

Låntagaren har möjlighet att ingå ett avtal med ränte- och/eller betalningsfria månader. Dessa månader är månadsbeloppet 0 kr och inga betalningar ska erläggas. De exakta förutsätt-ningarna varierar med produkten/varumärket jfr. nedanstående:

Fokuslån ger låntagaren möjlighet att starta med en ränte- och betalningsfri period på upp till 90 dagar. Detta måste väljas i samband med att lånet upprättas. Låntagaren är medveten om att tillvalet påverkar avtalets löptid och kreditkost-nad.
Thorn PrivatFinans Pauslån samt Kombinationsavtal (dvs att fysisk produkt köpts i samband med lånet), oavsett varumärke, ger låntagaren möjlighet till två betalningsfria månader under avtalets löptid. Dessa två månader får inte infalla under samma kalenderår. I det fall låntagaren önskar utnyttja möjligheten till betalningsfri månad ska detta meddelas Thorn Svenska AB senast den 5:e i den aktuella månaden. Om låntagaren t.ex. önskar en betalningsfri månad i juni ska detta avtalas med Thorn Svenska AB senast den 5 juni. Låntagaren är medveten om att tillvalet påverkar avtalets löptid och kreditkost-nad.

Modus Finans ger låntagaren möjlighet till två betalningsfria månader per år under avtalets löptid. Det måste vara samma månader varje år och dessa måste väljas i samband med att lånet upprättas. Det är inte möjligt att i efterhand välja andra månader.

Låntagaren är medveten om att ränte- och/eller betalningsfria månader kan påverka den i avtalet specificerade löptiden och kreditkostnaden.

§ 5 Ändring av avgifter

Uppgifter om aktuella avgifter finns i avgiftsö-versikten på www.thorn.se.

Utöver ränta utgår särskilda avgifter till Thorn Svenska AB som ersättning för de kostnader Thorn Svenska AB har för lånet. Thorn Svenska AB får när som helst besluta om höjning av särskilda avgifter i den mån Thorn Svenska AB:s kostnader ökat för den åtgärd den särskilda avgiften avser täcka.

Låntagaren ska även betala andra avgifter än sådana som förorsakas av kreditgivarens kostnader för krediten som sådan. De avgifter som gäller vid tiden för beviljande av krediten finns angivna i blanketten Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation (SEKKI) som finns bilagd detta avtal, och Thorn Svenska AB får när som helst besluta om höjning av avgifter.

Ändringar av avgifter ska aviseras i förväg. Avisering görs på www.thorn.se, genom skriftligt utskick eller som informationstext på betalningsavin. Större ändringar meddelas dock alltid genom skriftligt utskick.

Ändring av engångsavgifter, såsom upplägg-ningsavgift, kan ske utan föregående med-delande och inkluderas då i Thorn Svenska AB:s avgiftsöversikt.

§ 6 Utbetalning

Utbetalning av lånet sker till det konto som låntagaren uppgivit i samband med ansökan och som finns angivet på det avtal som låntagaren godkänt genom att signera det.

Utbetalning sker efter att Thorn Svenska AB slutligt har godkänt lånet och mottagit kontantlå-neavtalet i original undertecknat av låntagaren, samt en kopia av giltig legitimation och eventu-ell annan dokumentation som efterfrågats av Thorn Svenska AB. Godkännande kan även ske efter att låntagaren har signerat kontantlåneavta-let elektroniskt med bank-id.

§ 7 Ikraftträdande och återbetalning

Avtalet träder i kraft när låntagaren har under-tecknat kontantlåneavtalet och Thorn Svenska AB slutligt har godkänt lånet. Undertecknande kan även ske av låntagaren genom elektronisk signering om Thorn Svenska AB godkänner detta.

Låntagaren kan genom att kontakta Thorn Svenska AB när som helst helt eller delvis återbetala lånet och därmed uppnå en proport-ionell sänkning av kreditkostnaden.

Thorn Svenska AB har också rätt att säga upp avtalet i enlighet med § 9 nedan.

§ 8 Informationslämning

Låntagaren är skyldig att omgående meddela Thorn Svenska AB vid ändring av namn, folkbokföringsadress, e-post eller telefonnum-mer. Vid namnändring ska personbevis bifogas anmälan.

§ 9 Uppsägning vid avtalsbrott

Thorn Svenska AB har rätt att säga upp krediten till betalning i förtid och att, vid den tidpunkt som Thorn Svenska AB bestämmer, säga upp avtalet om någon av följande omständigheter förelig-ger:

a) låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med be-talning av ett belopp som över-stiger tio procent av kreditford-ringen,
b) låntagaren sedan mer än en månad är i dröjsmål med be-talning av ett belopp som över-stiger fem procent av kredit-fordringen och dröjsmålet av-ser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,
c) låntagaren på annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betal-ning, 
d) i tillämpliga fall, om säkerhet som låntagaren ställt för kredi-ten avsevärt har försämrats, el-ler
e) det står klart att låntagaren ge-nom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Thorn Svenska AB få betalt i förtid enligt punkterna a)-e) ovan, gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Thorn Svenska AB sänder ett meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till låntaga-ren under dennes vanliga adress eller uppsäg-ningen utan sådan åtgärd kommer låntagaren till handa.

Har Thorn Svenska AB krävt betalning i förtid enligt punkterna a)-c) ovan är låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Detsamma gäller om låntagaren vid uppsägning enligt punkt d) och e) ovan, genast efter uppsägningen eller inom medgiven uppsägningstid ställer godtag-bar säkerhet för krediten.

Har låntagaren tidigare med stöd av bestäm-melserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte bestämmelserna i det stycket.

Om låntagaren eller Thorn Svenska AB har sagt upp avtalet i förtid i enlighet med de förutsätt-ningar som anges ovan ska låntagaren betala återstående utestående skuld, ränta samt andra kostnader för krediten för tiden fram till förtids-betalningen. Vidare ska låntagaren betala ränteskillnadsersättning för den tid som återstår av den avtalade krediten. Ränteskillnadsersätt-ningen som låntagaren ska betala omfattar en procent av det förtidsbetalade beloppet, eller, om det vid tidpunkten för förtidsbetalningen är kortare tid än ett år kvar av avtalets löptid, en halv procent av det förtidsbetalade beloppet. Ersättningen överstiger dock inte det belopp som låntagaren skulle ha betalat i ränta under den återstående löptiden enligt vad som anges i kontantlåneavtalet.

Vidare kommer en kredit som p.g.a. misskötsel blivit föremål för uppsägning att bli inrapporterad till missbruksregister.


§ 10 Överlåtelse

Thorn Svenska AB har rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

Låntagaren är i dessa fall skyldig att uppfylla villkoren i avtalet gentemot tredje part, förutsatt att låntagaren har informerats om överlåtelsen.

Låntagaren har rätt att framställa samma invändningar avseende fordran mot den nye kreditgivaren till vilken fordran överlåtits som låntagaren kan framställa mot Thorn Svenska AB.

§ 11 Ångerrätt

Låntagare har rätt att ångra detta avtal genom att till Thorn Svenska AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalet ingåtts eller från den senare dag då låntagaren får del av avtalsvillkoren. Om låntagaren utnyttjar sin ångerrätt ska låntagaren senast inom 30 dagar efter att låntagaren lämnade eller sände sitt meddelande till Thorn Svenska AB till Thorn Svenska AB återbetala lånebeloppet, med tillägg för upplupen ränta. Om låntagaren hunnit betala avgifter för lånet till Thorn Svenska AB återbetalar Thorn Svenska AB avgiften senast 30 dagar efter det att Thorn Svenska AB mottagit meddelande om att låntagaren vill utnyttja sin ångerrätt. Återbetal-ning sker på låntagarens risk, och Thorn Svenska AB inkräver ränta enligt avtalet från tidpunkten för utbetalning fram till dess att återbetalning sker. Räntebeloppet per dag finns angivet i kontantlåneavtalet. En översikt över återbetalningsbeloppet kan fås av Thorn Svenska AB.

§ 12 Personuppgiftspolicy och utlämnande av personuppgifter

Vi hänvisar till Thorn Svenska AB:s vid var tid gällande integritetspolicy som går att finna på www.thorn.se – http://www.thorn.se/integritetspolicy.aspx

§ 13 Marknadsföring

Låntagaren får nyhetsbrev via e-post endast om han/hon tackat ja till det i samband med lånean-sökan.

Låntagaren avsäga sig fler nyhetsbrev genom att kontakta Thorn Svenska AB eller genom att avregistrera sig via länken i e-postmeddelandet.

§ 14 Klagomål

Om låntagaren har klagomål på Thorn Svenska AB:s sätt att hantera krediten enligt detta avtal kan låntagaren kontakta Thorn Svenska AB antingen via mail på info@thorn.se eller muntligen via telefon på telefonnummer 020-242424. Låntagaren kan också be att ärendet prövas av klagomålsansvarig på Thorn Svenska AB.

Ansvariga tillsynsmyndigheter är Konsument-verket, Box 48, 651 02 Karlstad och Finansin-spektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Om låntagare är fortsatt missnöjd kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. Rådgivning kan erhållas av kommunens konsumentvägledare eller Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Tvist prövas i allmän domstol med tillämpning av svensk lag.

Låntagaren har också möjlighet att framställa sitt klagomål via Europakommissionens klagomål-sportal. Det är framförallt relevant för den som är konsument och har sin hemvist i annat EU-land.
Klaogmål kan framföras här: http://ec.europa.eu/odr

§ 15 Kreditgivarens ansvar för indirekta skador

Thorn Svenska AB kan inte hållas ansvarigt för indirekt skada som inträffar till följd av att lånet inte blir utbetalt, eller utbetalas till fel konto. Detta gäller under förutsättning att felet har orsakats av låntagaren.

§ 16 Klicklån och Fokuslån och PayMark Finans, Klicklån, Fokuslån och PayMark Finans är registrerade varumärken tillhörande Thorn Svenska AB.
Kreditgivare är Thorn Svenska AB.

§ 17 Thorn PrivatFinans, L’EASY, L’EASY Minilån, Nordiclån, Modus Finans, Viiga Lån, Spargo Finans

Thorn PrivatFinans, L’EASY, L’EASY Minilån, Nordiclån, Modus Finans, Viiga Lån och Spargo Finans är varumärken tillhörande Thorn Svenska AB.
Kreditgivare är Thorn Svenska AB.

Låna med betalningsanmärkning

låna online

Här kan du låna pengar med betalningsanmärkning

Gå direkt till alla lånen

Banker där du kan låna pengar med betalningsanmärkningar. Låna pengar online av alla svenska långivare som godkänner lån trots anmärkning och lågt kreditbetyg på grund av en eller flera betalninganmärkningar. Att låna pengar trots betalninganmärkningar är inte omöjligt och lånet utbetalas direkt till kontot utan säkerhet.

Samtliga svenska långivare och banker som godkänner att låna med betalningsanmärkningar.

Klicka på loggan för att läsa mer/ansöka lån

Lån

Belopp

UC

 Ränta

northmill lånaonline 10.000 kr 50.000 kr Ja 4.9% Northmill godkänner lån med betalningsanmärkningar.
fairlo lånaonline 2.000 kr 50.000 kr Nej 13.18% Fairlo godkänner lån med betalningsanmärkningar.
lendo 10.000 kr 600.000 kr Ja 2.95% Lendo godkänner lån med betalningsanmärkningar.
frogtail lånaonline 5.000 kr 40.000 kr Nej 26% Frogtail godkänner lån med betalningsanmärkningar.
zmarta 5.000 kr 600.000 kr Ja 2.95% Zmarta godkänner lån med betalningsanmärkningar.
cashbuddy låna online 3000 kr 25.000 kr Ja 29.4% Cashbuddy godkänner lån med betalningsanmärkningar.
brixo låna online  5000 kr 30.000 kr Nej 39.16% Brixo godkänner lån med betalningsanmärkningar.
daypay låna online  1000 kr 20.000 kr Nej  69.95% Daypay  godkänner lån med betalningsanmärkningar.
Big Bank  10.000 kr 250.000 kr Ja 5% BigBank  godkänner lån med betalningsanmärkningar.
Loanstep lån  3000 kr 25.000 kr Nej 15.4% Loanstep  godkänner lån med betalningsanmärkningar.
slantar lånaonline  10.000 kr 30.000 kr Nej 25% Slantar godkänner lån med betalningsanmärkningar.
ferratum låna online  1000 kr 45.000 kr Nej 47.64% Ferratum  godkänner lån med betalningsanmärkningar.

freedom finance

 3000 kr 20.000 kr Ja 58.74% Freedom Finance godkänner lån med betalningsanmärkningar

monetti lånaonline

 2000 kr 20.000 kr Nej 39% Monetti godkänner lån med betalningsanmärkningar
flexkontot låna online  3000 kr 20.000 kr Nej  76.2% Flexkontot godkänner lån med betalningsanmärkningar. Goodcash låna online  5000 kr 30.000 kr Ja 29% Goodcash godkänner lån med betalningsanmärkningar.

Är det svårt att låna pengar med betalningsanmärkningar?

Det behöver inte vara svårt att låna pengar med betalningsanmärkningar. En eller flera anmärkningar kan godkännas av flera svenska kreditgivare. Har du en inkomst och möjlighet att betala tillbaka ditt lån, så ’är det fullt möjligt att få låna pengar med betalningsanmärkningar.

Exempel på välkända lån som godkänner betalningsanmärkningar är Ferratum och Frogtail.

Varför får man betalningsanmärkningar?

Om du är skyldig någon pengar och dröjer med betalningen, så kan den som vill ha pengarna anlita den statliga myndigheten Kronofogdemyndigheten för indrivning av skulden. Det är förenat med kostnader som tillkommer din befintliga skuld. När man ansöker om indrivning hos Kronofogden måste man betala in en avgift för handläggning. Den avgiften kommer du som är skyldig pengar att få betala. Därutöver räntekostnader till dess att skulden är fullt betald.

Betalningsföreläggande

När ansökan är inskickad till Kronofogden så startar en process som kan leda till en betalningsanmärkning. Det börjar med att du får ett brev hem med ett betalningsföreläggande. När du mottagit brevet och tagit del av kravet är det din tur att agera. Det gör du genom att:

 1. Skicka tillbaka delgivningskvittot som en kvittens på att du har mottagit brevet och tagit del av kravet.
 2. Betala skulden om den är riktig
 3. Bestrida skulden om den inte är riktig, eller om du redan har betalat.

Utslag – 10 dagar – betalningsanmärkning

När du har skrivit på delgivningskvittot och skickat tillbaka det, Alternativt mailat till Kronofogden (numera kan man även skicka ett sms som bekräftelse) så har du 10 dagar på dig att se till att skulden blir avskriven. Annars utfärdar Kronofogden ett utslag och det ger en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistren. Så inom 10 dagar måste du antingen ha

 1. Betalat skulden och kontaktat den du är skyldig och då direkt till dem och inte till Kronofogden (förslagsvis maila dem kvitto som bevis) och ber dem dra tillbaka kravet
 2. Eller skicka en bestriden till Kronofogden om att skulden är betald.

Bestrida en skuld för att undvika betalningsanmärkning

När du skickar in en bestrida så kan Kronofogden inte göra ett utslag i detta läge. Det som händer då, är att dina invändningar skickas vidare till den du är skyldig att ta ställning till. Är det så att du inte har betalat skulden, men ändå påstår det så kan de välja att dra ärendet vidare till Tingsrätten.

Den du är skyldig har vid en bestrida 2 val, antingen återkalla ärendet eller skicka det vidare till Tingsrätten. Och är skulden inte betalad, så kommer de självfallet inte att återkalla indrivningen.

När du har skickat in din bestrida så har de 21 dagar på sig att bestämma huruvida de till återkalla eller dra till vidare till domstol. I detta skede har du ännu inte fått någon betalningsanmärkning,

Tingsrätten

Väljer de att skicka ärendet till domstol/Tingsrätt så kommer du att att få ett brev från Tingsrätten, ännu en delgivning som ska undertecknas och skickas tillbaka. Om du har kontaktar Tingsrätten med en mailadress så kan du få handlingarna digitalt och svara via mail.

Tingsrätten kommer därefter att kalla dig till domstolen där du får göra ditt yttrande, bevisa varför du anser dig oskyldig och visa upp kvitton ifall skulden faktiskt är betald. Om du av någon anledning inte anser dig skyldig att betala, så förklarar du det i rätten. De avgör sedan vem som har rätt och fel.

Ifall du förlorar målet så kommer du förutom skulden med ränta och kostnader, även få betala rättegångs- och advokatkostnader för båda parter.

Visste du att det inte är snabblån som ökar mest hos Kronofogden 2020, utan privatlån och lån utan säkerhet.

Lån online, lån utan uc, låna pengar

Att låna pengar kräver ansvar

När man ansöker om att låna online så måste man vara myndig. Vissa banker har till och med högre åldersgränser än 18 år för att få låna. Varför?

Låna pengar med ansvar

Som 18-åring kan man kanske anses oförmögen att ta ansvar för ett lån. Att se till så att lånet blir återbetalt i tid och att man sköter sina amorteringar. Det är ett stort ansvar att låna pengar och det krävs en del betänksamhet innan man ger sin in i ett låneavtal.

Det har flera banker tagit fasta på och därför höjt sin åldersgräns till +20 år.

Det finns ända några lån utan UC där du som är 18 år kan få låna. Men för att bli beviljad lån måste du ha en inkomst och kunna redogöra för dina inkomster och utgifter. Det inte alltid som man tror att de lätta lånen är boven till skuldsatthet hos Kronofogden.

Lån kan ge betalningsanmärkningar

Att som 18-åring och kanske ny i arbetslivet få en betalningsanmärkning är inte kul. Det sätter stopp för många planer som väntar de närmaste åren. Kanske du har planerat skaffa en lägenhet? Med betalningsanmärkningar kan hyresvärden neka dig att hyra.

Det är inte värt att ta ett snabblån för att åka till en fest, eller göra en resa, om det innebär en risk att du missar chansen till ett eget boende.

Om du måste låna pengar, vad ska de användas till? Köpa en pryl, kanske en bil, ok. Men att konsumera upp pengarna bör du akra dig för.

Det är lätt att fatta lättvindiga beslut när man är ung. Det är bättre att vänta tills man har så pass stor inkomst att man kan unna sig det lilla extra. Som till exempel att gå på fest. Öl och cigaretter ska inte bekostas av lån.

SÅ ta inte ett lån när du är ung om det inte är absolut befogad. Det kan förstöra din vardag  de närmsta 3 åren, ifall att du får en betalningsanmärkning och skulder hos Kronofogden.