ÅNGERRÄTT

Du har ångerrätt på lån enligt konsumentkreditlagen

Ångerrätt på lån enligt konsumentkreditlagen innebär att en konsument har rätt att frånträda ett kreditavtal (t.ex. ett lån) utan att ange något skäl inom en viss tidsperiod.

Konsumenten en möjlighet att ångra sig och frånträda ett låneavtal inom 14 dagar utan att behöva ange något skäl, förutsatt att konsumenten meddelar kreditgivaren inom denna tidsfrist och återbetalar det belopp som mottagits tillsammans med eventuell ränta för den tid lånet har varit utnyttjat.

Konsumentkreditlagen

Enligt konsumentkreditlagen har du rätt att ångra ett taget lån och ”lämna tillbaka” det inom 14 dagar.

ÅNGERFRIST

Konsumenten har rätt att ångra sig inom 14 dagar från den dag avtalet ingicks eller den dag då konsumenten fått avtalsvillkoren och övrig obligatorisk information, om detta sker senare.

MEDDELANDE

För att utöva sin ångerrätt måste konsumenten meddela kreditgivaren om sitt beslut att ångra avtalet innan ångerfristen löper ut. Detta kan göras skriftligt eller muntligt, beroende på vad kreditgivaren accepterar.

ÅTERBETALNING

Konsumenten måste återbetala det belopp som lånets huvudman har betalat ut tillsammans med ränta för den tid som krediten har utnyttjats. Räntan ska beräknas enligt det avtalade krediträntan. Kreditgivaren har rätt att kräva denna ränta och även eventuella avgifter som är direkt relaterade till den kredit som tillhandahållits.

AVGIFTER

Om det finns avgifter som är oberoende av själva krediten, exempelvis administrativa avgifter som inte är direkt kopplade till krediten, har kreditgivaren rätt att behålla dessa avgifter. Däremot ska alla övriga avgifter som är direkt kopplade till krediten återbetalas till konsumenten.

Källa: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/prissattning-och-ta-betalt/konsumentkreditlagen/